You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 78)

DAÜ’deki Soru?turma; Özerk, Demokratik, Parasyz ve Bilimsel Üniversite Mücadelesini Durduramaz

    DAÜ’deki olaylary ibretle izlemekteyiz. DAÜ rektörü Halil Güven’in DAÜ-Sen ve ba?kany Ula? Gökçe’ye kar?y yürüttü?ü saldyrylar, eski rektör ile yary?ty?ynyn göstergesidir. Halil Güven “rü?tünü ispatlamy?” bir rektör olarak özerk, demokratik, bilimsel ve parasyz üniversite mücadelesinin önünde sa?lam bir engel oldu?unu göstermi?tir.       Üniversite ö?rencilerinin, dövizin fyrlamasyndan kaynakly her çe?i ...

Read more

Fazıl Önder’i Anma Etkinliği

De?erli Basyn Emekçileri,    1 Mayys 1958 ve sonrasynda, Kybrys; o güne kadar görmedi?i büyük bir dü?manly?y iliklerine kadar ya?ady. Yeralty te?kilaty, i?e öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden ba?lady. 1 Mayys gecesi ilerici ve devrimci insanlarymyzyn gitti?i TEK (Türk E?itim Kulübü) fa?istlerce yakyldy, yykyldy. Kybrys ve tüm dünya için e?itlik, adalet, bary? ve özgürlük isteyen insanlarymyz her ...

Read more

1 Mayıs 2006

1 Mayys’ta ?enlik Var        Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildi?i ve üretilen bu bilginin toplum yararyna en iyi ?ekilde nasyl kullanylabilece?inin tarty?yldy?y bilim yuvalarydyr. Bugün üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlary ortadadyr. Sosyal Bilimlerin tasviyesi, Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin, ?irketlere pe?ke? çekilmesi kysaca ticarile?tirmesi, üniversiteleri birer ticarethaneye çevirme ...

Read more

Baraka: Kumsal Parky’ny Korumak Boynumuzun Borcudur!

      Her geçen gün denizler biraz daha kirlenmekte, ozon tabakasyndaki delik büyümekte, küresel ysynma dünyamyzy tehdit etmekte ve ormanlyk alanlar  küçülmekte... Tüm bunlar ve daha niceleri, endi?e verici boyutlardaki do?a sorunlary olarak kar?ymyzda duruyor. Ancak denizlerin kirlenmesi, ozon tabakasynyn delinmesi gibi olgular, sadece sonuç olup sorunun kendisi de?ildir. Asyl sorun, insanlyk olarak  do?a ...

Read more

ODTÜ KAMPÜSÜ’NDE BARAKA TYYATRO VE KOROSUNA ÇYRKYN SALDIRI

       Basyna da yansydy?y gibi, ODTÜ Tiyatro Toplulu?u’nun katkylaryyla düzenlenen Dünya Tiyatro Günü etkinliklerine, Baraka Kültür Merkezi Korosu ve Tiyatro Ekibi olarak davet edilmi?tik. Bu çerçevede, 28 Mart Saly ak?amy, müzik ve tiyatro etkinliklerimizi sergilemek üzere ODTÜ Kampüsü’ndeki Büyük Salon’da yerimizi aldyk.       Ancak etkinli?imizin ba?lamasyndan kysa bir süre sonra, bazy izleyiciler ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top