You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 78)

1 Mayıs Bildirisi

 UMUTLARIN KU?ATILMASIN BU ABLUKA DA?ITILACAK      Bugün adamyzda neo-liberal politikalar tarfyndan halkymyz ku?atylmy? durumdadyr. Bir yandan sözde “Tek Tip Sosyal Güvenlik Yasasy”, bir yandan ?öven çevreler tarafyndan yapylan fa?ist saldyrylar ile gençlik sindirilmeye ve depolitize edilmeye çaly?ylmaktadyr. Emeklilik haklary budanan, sokakta fa?istler tarafyndan fiziksel tehditlere maruz kalan bizlere; ev ...

Read more

DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA!

      Üniversiteler Bilimsel bilginin üretildi?i ve ele?tirel dü?üncenin derinle?tirildi?i kurumlar olmasy gerekmesine ra?men günümüzün gerçekli?i olmasy gerekenle tamamen tezattyr. DAÜ’de ya?anan son geli?meler bunun trajik bir örne?idir. Do?u Akdeniz Üniversitesi içerisinde ö?rencinin ekonomik ve sosyal sorunlarynynçözüme kavu?masy için uzun süredir mücadele veren Kolektif Ö?renci Hareketi çatysy altynda ...

Read more

BELEDYYE’DEN AMATÖR TYYATROLARA KÖSTEK

    Üç yyldyr faaliyetlerini sürdüren Baraka Tiyatro Ekibi, pek çok amatör tiyatro grubu gibi bir sahneye sahip de?ildir. Bu güne de?in oyunlarymyzy, Lefko?a Türk Belediyesi’nin aracy olmasyyla Arabahmet Kültürevi’nde sahnelemekteydik. Ancak  “Dersimiz Kadyn” isimli oyunumuzun hazyrly?yny tamamlayyp her zamanki gibi Belediye’ye yazyly olarak ba?vurdu?umuzda olumsuz cevap aldyk. Baraka Tiyatro Ekibi oyunlary ...

Read more

Sözde De?il Gerçek Sosyal Güvenlik Ystiyoruz

        Bir süreden beridir halkymyzyn gündeminde olan Sosyal Güven(siz)lik Yasa Tasarysy, Türkiye'ye IMF tarafyndan dayatylan özelle?tirme modelinin kuzey Kybrys'a da TC tarafyndan dayatylmasydyr.        Sanyldy?ynyn aksine, SG Yasa Tasarysy ile tek tip, adaletli bir sosyal güvenlik sistemi yaratylmamakta, özel sektör çaly?anlary ile kamu çaly?anlary arasynda maa?, çaly?ma gün ve saatleri konularyndaki e?i ...

Read more

“SENCE BYZ SENY NEDEN SEÇMELYYYZ?”

       “Biri sizi gözetliyor” tarzy yary?malar sanyrym bütün dünyanyn farkly yerlerinde farkly zaman  aralyklarynda gerçekle?iyor. Ne yazyk ki bu yary?ma programy bizim ülkemizde de gerçekle?tirilmeye çaly?ylyyor. Ben 19 ya?ynda bir genç olarak bu yary?manyn insanlyk için gereksiz bir yary?ma oldu?unu dü?ünüyorum. Gün, 24 saat insanlaryn bir odada kapaly kalmasy ve kameralarla ya?amlarynyn denetim altyna al ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top