You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 79)

Gusbo ve Gavrolarymyz Hazyr, Köprüyü Biz Sökeriz!

       Lokmacy’daki köprünün kaldyrylmasy yönünde Sayyn Mehmet Ali Talat’yn verdi?i karary destekliyoruz. Daha in?aat a?amasyndan Kybrys Türk ve Kybrys Elen halklary arasynda gereksiz bir gerilim yaratan, Uzun Yol’a kapy açylmasy konusunu milliyetçi çevrelerin yary? alany haline çeviren köprü; zaten hiç in?a edilmemeliydi. Bu bakymdan verilen karary yanly?tan bir geri dönü? olarak kabul ediyor ve onaylyyoru ...

Read more

Baraka, “Çirkef” dergisine ve Bary? Parlan’a yapylan ülkücü saldyryyy kynyyor

     “Çirkef” dergisi grafiker ve yazarlaryndan Bary? Parlan’yn önceki gece planly yapyldy?y apaçyk ortada olan bir saldyryyla Ülkücü fa?istlerce dövülmesi barda?yn ta?maya ba?lady?yny gösteriyor. Kybrysly Türklerin geçen yyllarda yapty?y kitlesel eylemlerin etkisiyle ortalarda uzun bir süredir gözükmeyen Ülkücülerin yuvalarynda daha fazla saklanmayacaklarynyn göstergesi olan bu saldyry aslynda Kybrys’yn ku ...

Read more

Dünya Ö?retmenler Günü

Baraka Kültür Merkezi 5 Ekim Dünya Ö?retmenler Günü’nü bir bildiri ve Film Gösterimi ile selamlyyor. E?itim Enternasyonali’nin bu yyl da “Kaliteli E?itim için Kaliteli Ö?retmenler” slogany ile kutlady?y Dünya Ö?retmenler Günü’nü ülkemizde KTÖS ve KTOEÖS sendikalary da Kybrysly Elen ö?retmenlerle gelenekselle?tirilmi? bir haly saha futbol maçy ve benzeri etkinliklerle kutlayacak.     Baraka Kültür Merkezi de ...

Read more

KÖH İle Dayanışma

  Do?u Akdeniz Üniversitesi Yönetimi’nin, Üniversite Güvenli?i ve Sivil Polis eliyle, okul içinde akademik-demokratik mücadelesini yürütmeye çaly?an Kollektif Ö?renci Hareketi’ne yönelik basky, tehdit ve caydyrmalary kabul edilemez.      Öncelikle akademik özgürlü?ün kaleleri olmasy gereken üniversiteler, polis vb. devletin silahly güçlerini akademik mücadelede araç olarak kullanmaya ne kadar ba?larlarsa, b ...

Read more

1 Eylül 2006

Arkada?lar,    1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn üzerinden 60 yyldan fazla zaman geçti.    60 yyldyr insanlyk geçmi? sava?laryn yaralaryny sarmaya, sürmekte olan sava?lary durdurmaya ve yeni sava?laryn olmamasy için çaly?maya devam ediyor. Y?te bu dü?ünceyle, tarihin en acymasyz sava?ynyn ba?langy ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top