You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 81)

Felluce Eylemi

24 Kasym Çar?amba saat 18:00’da Beer Garden önünde bulu?alym Yürüyü? sonunda SAM AMCA yargylanarak yakylacak ve kysa bir konser verilecekir.      Amerika Birle?ik Devletleri ve müttefikleri, Irak’yn Felluce kentinde 11 Kasym’dan beridir bir askeri operasyon yürütmektedirler. Bu askeri faaliyet, bir ?ehrin içindeki siviller, ya?lylar, kadynlar, erkekler ve çocuklarla topyekün imhasyny hedeflemektedir...      ...

Read more

Dünya Ö?retmenler Günü

5 Ekim Dünya Ö?retmenler Günü  bu yyl E?itim Enternasyonali’nin “Nitelikli Ö?retmen ve Nitelikli E?itim”  slogany ile kutlanyyor,  ülkemizin de kanayan yarasy durumunda olan e?itim sorunlary devlet açysyndan bakyldy?y zaman çözülemez duruma do?ru itiliyor. Devletin asli görevi olan parasyz e?itim, parasyz sa?lyk gibi konular toplumun vergilerine ra?men kaliteyi yakalayyp yeterli kurumla?mayy gerçekle?tiremi ...

Read more

Köpek Yarışları Kampanyası

4 Ekim 2004’de yapylan basyn toplantysy    “Bugün Dünya Hayvan Haklary Günü; 1930’lu yyllardan bu yana, dünyanyn çe?itli yerlerindeki hayvanseverlerin bir çok etkinlik ve kutlamalarla, hayvan haklaryna bir kez daha vurgu yaptyklary bir gün. Ne yazyk ki ülkemizde hayvan haklaryna ili?kin kutlama yapacak durumda de?iliz. Ancak, sorunlary tespit edip üzerlerine giderek ve birlikte çözüm yollary arayarak hayvan ...

Read more

KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile imzaladyklary dilekçeleri, 6 Eylül’de Yçi?leri Bakanly?y’na ileten Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy’na henüz Bakanlyk yetkililerinden resmi bir cevap gelmedi. Ancak kampanyaya destek veren ki?i ve kurumlar gün geçtikçe ço?alyyor.       Ymza ve ...

Read more

Köpek Yarışları Kampanya

       21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly ve bazy köpek sahiplerinin açylamalaryna yer verilmi?tir. Söz konusu haberde geçen iddialar tamamen gerçek dy?y olup, gazetecileri ve halkymyzy yanyltmayy amaçlamaktadyr.     Haberde, köpek sahipleri olarak belirtilen ki?iler, “yüzeysel bir tepki gö ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top