You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 82)

Elektrikte Özelleştirmeye Hayır

De?erli Basyn Emekçileri, Günlerdir evlerimizde, i? yerlerimizde ve sokaklarymyzda elektrik kesintilerinin yaratty?y olumsuz sonuçlarla kar?y kar?yyayyz. Bu öylesine çok yönlü bir süreç ki hayatymyzyn neredeyse her alanyny etkilemektedir.     Y? yerlerimizde, bilgisayarlarymyz çaly?myyor, makinalarymyzyn çarklary dönmüyor, ofislerimizde lambalarymyz yanmyyor. Dönem dönem gelen elektrikler tam en verimli ola ...

Read more

Çirkef Protesto

Sevgili Çirkef’çiler,    Sizlere, yayymlamanyz temennisiyle bu mektubu yazmamyzyn sebebi, Ocak 2006 tarihli 6. sayynyzda, 26. sayfada imzasyz olarak yer alan “BA?KA BYR KÜLTÜR MÜMKÜN MÜ?” ba?lykly yazyyy üzerimize almamyz ve cevap verme gere?i duymamyzdyr. Dünya Sosyal Formu’nda kullanylmasyndan hemen sonra, 2002 yylyndan beri “Ba?ka Bir Kültür Mümkün”ü ?iar edinen ve içini doldurma gayretinde olan tek yapy ...

Read more

1 Eylül 2005

Arkada?lar,    1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn üzerinden 60 yyldan fazla zaman geçti.    60 yyldyr insanlyk geçmi? sava?laryn yaralaryny sarmaya, sürmekte olan sava?lary durdurmaya ve yeni sava?laryn olmamasy için çaly?maya devam ediyor. Y?te bu dü?ünceyle, tarihin en acymasyz sava?ynyn ba?langy ...

Read more

Özelle?tirme Kar?yty Eylemlere Yönelik Kavrayy?ymyz

   Sermayenin 1970’li yyllardan itibaren içine girdi?i kriz ortamy, bu krizden çyky? amacyyla bir saldyry programy olarak neo-liberalizmi gündeme getiriyor. Neo-liberalizm krizden çyky? ve kar oranlarynyn dü?mesinin durdurulmasy için sermayenin reçetesidir. Bu reçete (neo-liberalizm) emekçi synyflar aleyhine ekonomik ve toplumsal ili?kilerde dönü?ümü ön görüyor.    Neo-liberal saldyry, kapitalist toplumsal ...

Read more

Kybrys’yn kuzeyinde bir hayalet dola?yyor, özelle?tirme hayaleti!

   Sermaye, dünyanyn her yerinde eme?in kazanylmy? kamusal haklaryna kar?y topyekün bir saldyry gerçekle?tirmektedir. Ülkemizde de bu saldyrynyn koç ba?y “Okul Öncesi E?itim Ö?retmenli?i” ady altynda yürütülmekte olan planly operasyondur. Operasyonun slogany “AB sürecinde e?itimde devlet tekeli kabul edilemez” ?eklindedir.    Herkese e?it, parasyz ve bilimsel e?itim hakky yüzlerce yyllyk mücadeleler sonucu ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top