You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 82)

Köpek Yarışları

Çevreciler!    Hayvan severler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!       Mesarya Stadyumu’nun açyldy?y 14 A?ustos’tan beri yürüttü?ümüz “Köpek Yary?laryna Hayyr Kampanyasy” toplumumuzdan büyük bir ilgi ve destek almy?, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile yürüttü?ümüz imza kampanyamyz do?aya ve tüm canlylara saygyly halkymyz ta ...

Read more

Köpek Yarışları Kampanyası

   Çevreciler!   Hayvanseverler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!         14 A?ustos Cumartesi günü saat 20.00’da Mesarya Stadyumu’nda bulu?alym, KÖPEK YARI?LARINI PROTESTO EDELYM!      Çünkü köpek yary?lary ;    # Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’ne aykyrydyr. Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’nin 10. maddesi “Hayvanlardan, insa ...

Read more

Gitme Bush

      Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplantysyny protesto etmek için yazylmy?tyr.    NATO denilen ve gerçekte ABD güdümlü politikalary benimsemi? tüm di?er devletlerin, askeri i?birli?ini sa?layan yapy, 2. Dünya Sava?y’ndan bu yana varolan ABD güdümlü  devletlerin ba?kanlaryny biraraya getirer ...

Read more

IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

  IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON   Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler    20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu? olacak.  Mahalleler, Pazar yerleri, okullar ve hastahaneler i?galcilerin kararlyly?yny göstermek için bombalandy. Bu, Bush’un “?ok ve Deh?et” diye isimlendirdi?i kabusun sahneleriydi.     Hiçbir Kitle Ymha Silahy bulunamady – Irak’ta Kitle imha sil ...

Read more

Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym

   Hayaty Payla?mak Yçin Kanymyzy Da Payla?alym      22/01/2004       Toplum olmamanyn, topluluk halinde birlikte ya?amanyn en temel erdemlerinden birisi DAYANI?MA’dyr. Dayany?ma, birarada ya?ayan insanlaryn varlyklaryny devamy yolunda birbirlerini desteklemesi ve saygyya ve güvene dayaly bir ili?kinin olmazsa olmazydyr.      Kan bankasyndan, basyndan ve ilgili derneklerden aldy?ymyz bilgilere göre co?rafya ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top