You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 84)

KÖPEK YARI?LARINA HAYIR

28 Eylül 2004’de yayynlanan bildiri     MYLLETVEKYLLERYNDEN DE “KÖPEK YARI?LARINA HAYIR”    1600’den fazla ki?inin, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile imzaladyklary dilekçeleri, 6 Eylül’de Yçi?leri Bakanly?y’na ileten Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy’na henüz Bakanlyk yetkililerinden resmi bir cevap gelmedi. Ancak kampanyaya destek veren ki?i ve kurumlar gün geçtikçe ço?alyyor.       Ymza ve ...

Read more

Köpek Yarışları Kampanya

       21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly ve bazy köpek sahiplerinin açylamalaryna yer verilmi?tir. Söz konusu haberde geçen iddialar tamamen gerçek dy?y olup, gazetecileri ve halkymyzy yanyltmayy amaçlamaktadyr.     Haberde, köpek sahipleri olarak belirtilen ki?iler, “yüzeysel bir tepki gö ...

Read more

Köpek Yarışları

Çevreciler!    Hayvan severler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!       Mesarya Stadyumu’nun açyldy?y 14 A?ustos’tan beri yürüttü?ümüz “Köpek Yary?laryna Hayyr Kampanyasy” toplumumuzdan büyük bir ilgi ve destek almy?, Mesarya Stadyumu’nun kapatylmasy talebi ile yürüttü?ümüz imza kampanyamyz do?aya ve tüm canlylara saygyly halkymyz ta ...

Read more

Köpek Yarışları Kampanyası

   Çevreciler!   Hayvanseverler!    Kumara kar?y olanlar!    Yasalara saygyyy savunanlar!    Gençli?in ve toplumun yozla?masyny istemeyenler!         14 A?ustos Cumartesi günü saat 20.00’da Mesarya Stadyumu’nda bulu?alym, KÖPEK YARI?LARINI PROTESTO EDELYM!      Çünkü köpek yary?lary ;    # Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’ne aykyrydyr. Hayvan Haklary Evrensel Bildirgesi’nin 10. maddesi “Hayvanlardan, insa ...

Read more

Gitme Bush

      Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplantysyny protesto etmek için yazylmy?tyr.    NATO denilen ve gerçekte ABD güdümlü politikalary benimsemi? tüm di?er devletlerin, askeri i?birli?ini sa?layan yapy, 2. Dünya Sava?y’ndan bu yana varolan ABD güdümlü  devletlerin ba?kanlaryny biraraya getirer ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top