Category Archives: Bildiriler

Çağlayan Parkı

  14 Nisan 2008    De?erli Basyn Emekçileri,       Saygyde?er Halkymyz,    Ça?layan Parky’nyn isminin, Kybrys Türk halkynyn varlyk, kimlik ve iradesine ters bir ?ekilde de?i?tirilmesi sürecini ibretle izliyoruz….

Çağlayan Parkı

Kybrys’ta, Lefko?a’da “Ankara Günleri” 50 yyldyr devam ediyor. Kybrysly Türklerin liderli?ine soyunanlar yarym asyry a?kyn süreden beri toplumumuzu  kimliksizle?tirmek, ki?iliksizle?tirmek, tarihsizle?tirmek için u?ra? veriyorlar. 1958’lerde ba?layan köy isimlerinin de?i?tirilmesi projesi…

Ça?layan Yçin Ça?ry

Ça?layan Yçin Ça?ry        Ça?layan Parky’nyn isminin Ankara Ça?layan Parky ?eklinde de?i?tirilmesi, Kybrysly Türkler’in tarihsizle?tirilmesi ve kimliksizle?tirilmesi sürecinin bir devamydyr. 23 Mart Pazar günü yeniden düzenlenerek açyly?y yapylan Ça?alayan Parky’nyn adynyn…

Çağlayan Parkı

                                                                                             22 Mart 2008      Lefko?a’da Ankara Günleri kapsamynda 23 Mart Pazar günü saat 17:30’da Lefko?a’da; Ankara Belediye Ba?kany Y. Melih Gökçek Ça?layan Parky’nyn açyly?yny Ankara Ça?layan Parky olarak…

Üye Listemizi Vermeyeceğiz

De?erli Basyn Emekçileri ve Kamuoyuna      Ynsanlaryn dü?ünceleri için birçok bedel ödeyerek kazandyklary en temel haklardan birisi örgütlenme özgürlü?üdür.Örgütlenme bireylerin dü?üncelerini daha rahat ve etkili bir ?ekilde ifade etmelerinde…

Facebook6k
Twitter2k
646