Category Archives: Bildiriler

Dünya Ö?retmenler Günü

Baraka Kültür Merkezi 5 Ekim Dünya Ö?retmenler Günü’nü bir bildiri ve Film Gösterimi ile selamlyyor. E?itim Enternasyonali’nin bu yyl da “Kaliteli E?itim için Kaliteli Ö?retmenler” slogany ile kutlady?y Dünya Ö?retmenler…

KÖH İle Dayanışma

  Do?u Akdeniz Üniversitesi Yönetimi’nin, Üniversite Güvenli?i ve Sivil Polis eliyle, okul içinde akademik-demokratik mücadelesini yürütmeye çaly?an Kollektif Ö?renci Hareketi’ne yönelik basky, tehdit ve caydyrmalary kabul edilemez.      Öncelikle…

1 Eylül 2006

Arkada?lar,    1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn üzerinden 60 yyldan fazla zaman geçti.    60 yyldyr…

Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy

  Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir salondan olu?an, bahçesi olmayan bir dükkandy. Bu, bizlerin ayny anda…

DAÜ’deki Soru?turma; Özerk, Demokratik, Parasyz ve Bilimsel Üniversite Mücadelesini Durduramaz

    DAÜ’deki olaylary ibretle izlemekteyiz. DAÜ rektörü Halil Güven’in DAÜ-Sen ve ba?kany Ula? Gökçe’ye kar?y yürüttü?ü saldyrylar, eski rektör ile yary?ty?ynyn göstergesidir. Halil Güven “rü?tünü ispatlamy?” bir rektör olarak özerk,…

Facebook6k
Twitter2k
646