You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 34)

argasdi 14

   Neo-Liberal Yç Sava? Hükümeti       Seçim borusunun çalmasy ile birlikte tüm partilerde bir hareketlilik ya?anmaya ba?lady. UBP tek ba?yna iktidar olma hayalleri ile yanyp tutu?urken, DP-ÖRP-TDP gibi orta ölçekli partiler de olasy bir koalisyonda küçük ortak olarak bulunma hedefini kendilerine benimsediler. CTP ise eriyen oylaryny nasyl toparlayaca?yny bilemeden, klasik sa? parti refleksleri ile hareket ...

Read more

argasdi 13

        Ynadyna BA?IMSIZ KIBRIS Ynadyna BÜTÜN HALKLAR KARDE?TYR!       10. sayydan sonra üç aylyk periyodumuzda  de?i?iklik yaparak Argasdi’nin ocak ayyna geçmesi için bir düzenleme yapmy?tyk. Bu sayyyla birlikte dergimiz ocak ayynda çykmaya ba?lyyor ve böylece hedefledi?imiz gibi geçmi? yylyn de?erlendirmesini ve gelecek yyla dair dü?üncelerimizi de sizlere aktarma fyrsaty buluyoruz. 2008 yylyna ...

Read more

argasdi 12

      Para De?il Ynsan, Piyasa De?il Do?a       Tarihin bu bulanyk akan döneminde, Kybrys’yn kuzeyinde olan bitenle ilgili baky? açymyzy sizlerle payla?arak Argasdi’yi daha geni? bir okur grubuna ula?tyrmak istiyoruz. Spordan, politikaya; e?itimden, Kybrys sorununa gündelik hayatta bu ülkenin kuzey co?rafyasynda insanlary ilgilendiren ne varsa, yani insanymyzy etkileyen ne varsa kalemimizle üzerin ...

Read more

argasdi 11

        Argasdi’nin 11inci sayysy elinize bir ay erken ula?ty. 2006 yyly Mayys’yndan beridir aksamadan her üç ayda bir yayynlanan dergimizin periyodunu, yyl ba?larynda Ocak ayyna denk getirmek için böyle bir düzenleme yaptyk. Böylece her yyl ocak ayynda, bir önceki yylyn gündemini ve gelecek yyla dair öngörülerimizi de payla?abilece?iz sizlerle. Aslyna bakarsanyz bir önceki sayymyzy iki aylyk yapa ...

Read more

argasdi 10

         “Hareketler, Kendi Suretlerinde Bir Mücadele Yaratmalydyr”  Gümbür gümbür bir yaz geliyor. Geçmi?teki tek alanly ve tek boyutlu mücadelelerin sonuçsuz kysyrly?y sona eriyor. Ekolojik sorunlardan, üniversitelere; çaly?ma ya?amyndan kimlik siyasetine kadar her alandan yeni örgütlülük giri?imlerinin çy?lyklary yükseliyor. Bugün devrimci siyaset bu topraklarda e?er bir fark yaratmak istiyorsa, bütün al ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top