You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 37)

argasdi 21

          BARAKA 10 YAŞINDA   Baraka Kültür Merkezi, bir kültür merkezinin üzerine düşebilecek görevlerin kat kat üzerinde sorumlulukla sosyal ve siyasal konumlanışını netleştirerek mücadelesini yaymaya devam ediyor. 10 yıl önce atılan tohumun kökleri toprağın derinliklerine indikçe kültürüne sahip çıktı, dalları gökyüzünde yükseldikçe kavgasını büyüttü. Esen rüzgarı bir katamaran gibi yelkenlerin ...

Read more

argasdi 20

                     Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayynlanan kültür, sanat ve politika dergisi Argasdi’nin 20. sayysy çykty.    Argasdi’nin Ekim-Kasym-Aralyk aylaryny kapsayan, 2010 yylynyn son sayysynda dosya konusu: “Kybrys Sorunu”. 2011’e do?ru ilerleyen süreçte, devam eden görü?melerin de etkisiyle Kybrys Sorunu’un yeniden gündeme gelece?i öngörüsüyle hazyrlanan dosyada, sorunu çe?itli boyutlar ...

Read more

argasdi 19

         ARGASDY “YEREL YÖNETYMLER” DOSYASI YLE BAYYLERDE Baraka Kültür Merkezi’nin üç ayda bir yayynlanan politika-kültür-sanat dergisi Argasdi’nin 19. sayysy çykty. Dosya konusu olarak yerel yönetimlerin seçildi?i ve çe?itli boyutlary ile ele alyndy?y dergide ayryca Kybrys sorunu, özelle?tirmeler, Ö?retmen Akademisi direni?i ve yeni Dernekler Yasa Tasarysy ile ilgili makaleler bulunuyor. “Memleketin Ahval ...

Read more

argasdi 18

                                                            Direni?i Büyütelim...                                Dünyanyn geri kalanyny yyllarca sömürerek geli?en ülkelerin ortaya çykardy?y ekonomik krizler dalga dalga AB ülkelerini sararken, buna kar?y direni? ve grevler Yunanistan’dan, Ytalya’ya, Belçika’dan, Yspanya’ya oradan da Yngiltere’ye yayylyyor. Kapitalist sistemin yaratty?y krizlerin faturasyny ö ...

Read more

argasdi 17

          2009 Biterken Kysa Bir De?erlendirme!    Hiç ku?kusuz ülkemizde 2009 yylyna damgasyny vuran en önemli olay nisan ayynda gerçekle?en seçimler olmu?tur. Seçim sonuçlary sadece CTP’nin muhalefete dü?mesi ve UBP’nin hükümet koltu?una oturmasy ile de?il, sol içi ili?kilere etkileri bakymyndan da belirleyici olaylaryn ya?anmasyny getirdi.       UBP’nin seçimlerden sonra 26 milletvekili ile kurdu?u hüküm ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top