You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 37)

argasdi 12

      Para De?il Ynsan, Piyasa De?il Do?a       Tarihin bu bulanyk akan döneminde, Kybrys’yn kuzeyinde olan bitenle ilgili baky? açymyzy sizlerle payla?arak Argasdi’yi daha geni? bir okur grubuna ula?tyrmak istiyoruz. Spordan, politikaya; e?itimden, Kybrys sorununa gündelik hayatta bu ülkenin kuzey co?rafyasynda insanlary ilgilendiren ne varsa, yani insanymyzy etkileyen ne varsa kalemimizle üzerin ...

Read more

argasdi 11

        Argasdi’nin 11inci sayysy elinize bir ay erken ula?ty. 2006 yyly Mayys’yndan beridir aksamadan her üç ayda bir yayynlanan dergimizin periyodunu, yyl ba?larynda Ocak ayyna denk getirmek için böyle bir düzenleme yaptyk. Böylece her yyl ocak ayynda, bir önceki yylyn gündemini ve gelecek yyla dair öngörülerimizi de payla?abilece?iz sizlerle. Aslyna bakarsanyz bir önceki sayymyzy iki aylyk yapa ...

Read more

argasdi 10

         “Hareketler, Kendi Suretlerinde Bir Mücadele Yaratmalydyr”  Gümbür gümbür bir yaz geliyor. Geçmi?teki tek alanly ve tek boyutlu mücadelelerin sonuçsuz kysyrly?y sona eriyor. Ekolojik sorunlardan, üniversitelere; çaly?ma ya?amyndan kimlik siyasetine kadar her alandan yeni örgütlülük giri?imlerinin çy?lyklary yükseliyor. Bugün devrimci siyaset bu topraklarda e?er bir fark yaratmak istiyorsa, bütün al ...

Read more

argasdi 9.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan      Bu adanyn synyrlary dy?ynda ya?ayan “yabancy” diye isimlendirdi?imiz insanlarla konu?urken, Kybrys sorunu üzerinden bir anlaty geli?tiriyoruz. Yçinde bulundu?umuz çözümsüzlük halini anlatyyor ve çözümsüzlü?ün nasyl ortadan kalkaca?yna dair dilin kemi?i yok misali konu?tukça konu?uyoruz. Kybrys sorunu ve çözümsüzlük söylemleri kimli?imizin ötesinde, var olu?umuz ...

Read more

argasdi 8.5

         Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Argasdi’nin geçen sayysynda “Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki olay; eme?e ve do?aya kar?y yürütülen harekatlardyr” (Argasdi Sayy 7.5) demi?tik. Son üç ayda ya?ananlar bu tespitimizi do?rulayycy ?ekilde geli?ti. Sermaye hem eme?e hem de do?aya saldyrmakta, üstelik bunu korkusuz bir hoyratlykla gerçekle?tirmektedir. K ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top