You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 51)

argasdi 9.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan      Bu adanyn synyrlary dy?ynda ya?ayan “yabancy” diye isimlendirdi?imiz insanlarla konu?urken, Kybrys sorunu üzerinden bir anlaty geli?tiriyoruz. Yçinde bulundu?umuz çözümsüzlük halini anlatyyor ve çözümsüzlü?ün nasyl ortadan kalkaca?yna dair dilin kemi?i yok misali konu?tukça konu?uyoruz. Kybrys sorunu ve çözümsüzlük söylemleri kimli?imizin ötesinde, var olu?umuz ...

Read more

argasdi 8.5

         Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Argasdi’nin geçen sayysynda “Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki olay; eme?e ve do?aya kar?y yürütülen harekatlardyr” (Argasdi Sayy 7.5) demi?tik. Son üç ayda ya?ananlar bu tespitimizi do?rulayycy ?ekilde geli?ti. Sermaye hem eme?e hem de do?aya saldyrmakta, üstelik bunu korkusuz bir hoyratlykla gerçekle?tirmektedir. K ...

Read more

argasdi 7.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Hyzly ve sycak bir yaza ba?lady?ymyz daha nisan sonundaki ö?retmen sendikalarynyn genel kurullaryndan belli oluyordu. Genel kurullarda ya?ananlar; Egemen Blok’un yerel kanadyny olu?turan CTP üst düzey yöneticilerinin genel tavryny de?i?tirmese de, öfke ve kararlylyklaryny ciddi olarak arttyrdy. Genel kurullar öncesinde Esnaf-Zanaatkar ve Ticaret Odalarynyn yönetiml ...

Read more

argasdi 6.5

              Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan     Bir rivayete göre, yollara foto?raf makineleri yerle?tirilecek ve trafik kazalary azalacakty. Tesadüf eseri bu bir süreli?ine mümkünmü? gibi de göründü. Ancak ardy ardyna gelen ölümlü trafik kazalary ile hükümetin tek “ba?aryly” icraaty da fos çykmy? oldu. Yanymyza “kar” kalan ise yollardaki kameralar oldu.   “Eski solculardan iyi reklamcy olur” diye bir iddia ...

Read more

argasdi 5.5

            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan    Argasdi 2007 yylyny üç aylyk periyodunu aksatmadan kar?ylamanyn gururunu ta?yyor. Geçti?imiz yyl yayynlady?ymyz 3 sayymyzda da güncel meselelerin teorik açylymlary ve bunlaryn pratik faaliyet içinde ifade etti?i anlamlary incelemeye özen gösterdik. Bu arada da kitap tanytym, dünyadan haberler, bellek, köyler gibi sürekli sayfalarymyzy süreç içinde ?ekillendirdik. ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top