You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar (Page 52)

argasdi 15

                  Ba?ka Bir Kültür Mümkün  Argasdi'nin elinizdeki sayysy Kybrysly Türk solu içinde 40 yyllyk tarty?malaryn bir devamy niteli?indeki içeri?i gündemimize ta?ymaktadyr. Sol içi bu tarty?malary yazyly metinlere dönü?türmek, her dönemde bu tarty?malary tekrar tekrar yapmamyzyn önüne geçecek ve teorik zeminimizi muhataplarymyza daha iyi anlatacaktyr inancyndayyz.       Özelde Kybrysly Türk solunun ...

Read more

argasdi 14

   Neo-Liberal Yç Sava? Hükümeti       Seçim borusunun çalmasy ile birlikte tüm partilerde bir hareketlilik ya?anmaya ba?lady. UBP tek ba?yna iktidar olma hayalleri ile yanyp tutu?urken, DP-ÖRP-TDP gibi orta ölçekli partiler de olasy bir koalisyonda küçük ortak olarak bulunma hedefini kendilerine benimsediler. CTP ise eriyen oylaryny nasyl toparlayaca?yny bilemeden, klasik sa? parti refleksleri ile hareket ...

Read more

argasdi 13

        Ynadyna BA?IMSIZ KIBRIS Ynadyna BÜTÜN HALKLAR KARDE?TYR!       10. sayydan sonra üç aylyk periyodumuzda  de?i?iklik yaparak Argasdi’nin ocak ayyna geçmesi için bir düzenleme yapmy?tyk. Bu sayyyla birlikte dergimiz ocak ayynda çykmaya ba?lyyor ve böylece hedefledi?imiz gibi geçmi? yylyn de?erlendirmesini ve gelecek yyla dair dü?üncelerimizi de sizlere aktarma fyrsaty buluyoruz. 2008 yylyna ...

Read more

argasdi 12

      Para De?il Ynsan, Piyasa De?il Do?a       Tarihin bu bulanyk akan döneminde, Kybrys’yn kuzeyinde olan bitenle ilgili baky? açymyzy sizlerle payla?arak Argasdi’yi daha geni? bir okur grubuna ula?tyrmak istiyoruz. Spordan, politikaya; e?itimden, Kybrys sorununa gündelik hayatta bu ülkenin kuzey co?rafyasynda insanlary ilgilendiren ne varsa, yani insanymyzy etkileyen ne varsa kalemimizle üzerin ...

Read more

argasdi 11

        Argasdi’nin 11inci sayysy elinize bir ay erken ula?ty. 2006 yyly Mayys’yndan beridir aksamadan her üç ayda bir yayynlanan dergimizin periyodunu, yyl ba?larynda Ocak ayyna denk getirmek için böyle bir düzenleme yaptyk. Böylece her yyl ocak ayynda, bir önceki yylyn gündemini ve gelecek yyla dair öngörülerimizi de payla?abilece?iz sizlerle. Aslyna bakarsanyz bir önceki sayymyzy iki aylyk yapa ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top