BA?KA BYR ?ARKI

 

Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary’nyn ilk albümü olan Ba?ka Bir ?arky internet üzerinden payla?yma açyldy. Albümün çykty?y ilk günden bugüne gerek grup elemanlarynyn gerekse di?er tüm Baraka aktivistlerinin heyecan ve sabyrsyzlykla arzu etti?i bu payla?ym sonunda hayat buluyor. Aslynda müzi?in tamamen bir payla?ym nesnesi olmasy gerekti?ine inanan Baraka Kültür Merkezi ve müzik toplulu?u olan Sol Anahtary albümü çykarmak için girilmesi kaçynylmaz masraflary kar?ylayabilmek adyna albümün belli bir fiyattan saty?yny öngörmü?tü. Kysa süre içerisinde tükenen albümümüz kendisini çykarmak için syrtlandy?ymyz maddi  yükü kar?ylady ve artyk bu albümü çykarmanyn esas zevki olan payla?mayy hayata geçirebilece?imiz gün geldi. Elbette gönül isterdi ki ta en ba?yndan albümümüz bu ?ekilde kulaklarynyza  hitab etmeye ba?layabilseydi ancak içerisinde ya?ady?ymyz bu satylyk, yoz, çirkef, piyasacy sistemin ko?ullary malesef bunu yapabilmemizi olanaksyz kylyyordu.

                   

          Her bir notasyna, her bir tynysyna, her bir kelimesine her bir ritmine yüre?imizi, sevgimizi, eme?imizi, umudumuzu ve fikrimizi katty?ymyz bir üretim olan Ba?ka Bir ?arky’yy internetten payla?ma fikri aslynda tümümüzün benli?ini adady?y bary?, e?itlik ve özgürlük mücadelesinden edindi?imiz de?erlerin varly?yndan do?ru zaten ortadaydy. Ancak bahsetti?imiz o yürek karartan ve hergün ve her dakika tekrar tekrar kurgulanan ve ya?amak zorunda oldu?umuz o müzi?i metala?tyran, piyasala?tyran, içi a?zyna kadar banknotla dolu his(se)ler üzerinden “üretirmi?” gibi tüketip,  tüketti?ini pazarlayan bu yoz sistem bu üretimi sizlerle payla?mamyzy ve bu albümü çykarmayy gerçek amacyyla anlamlandyrmamyzy malesef  biraz geciktirdi. Ancak her?eye ra?men bir üretim ve payla?ym nesnesi olan müzik devrimciler tarafyndan icra edildi?inde ne kadar güçlü olabilece?ini ve sistemin dayatmalaryna ra?men ürettiklerimizin payla?ylabilece?ini müzikal bilgimiz ve yeteneklerimiz  yetti?ince gösterebildi?imizi umuyoruz. Ba?ka Bir ?arky albümündeki tüm ?arkylara, ?arky sözlerine ve albüm foto?raflaryna solanahtari.baraka.cc adresinden ula?abilirsiniz. Be?eniyle ve inançla dinleyece?inizi umud ediyor ve Sol Anahtary olarak sizleri tüm devrimci duygularymyz, notalarymyz, sözlerimiz, ?arkylarymyz, türkülerimiz ve sloganlarymyzla selamlyyoruz. Müzi?in devrimci gücüne olan inancynyzy yitirmemeniz dile?iyle, unutmayyn Sheakspeare’in dedi?ini  Bir ülkenin türkülerini yapanlar, yasalaryny yapanlardan daha güçlüdür”—William Sheakspeare.

    

  

Stüdyodan bazy foto?raflar:

        

   

 

 

 

 

 

 

 

Site Meter