argasdi 7.5 Reviewed by Momizat on .             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Hyzly ve sycak bir yaza ba?lady?ymyz daha nisan sonundaki ö?retmen sendikalarynyn genel kurullaryndan belli oluyordu.             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan  Hyzly ve sycak bir yaza ba?lady?ymyz daha nisan sonundaki ö?retmen sendikalarynyn genel kurullaryndan belli oluyordu. Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 7.5

argasdi 7.5

 

  

        

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan 

Hyzly ve sycak bir yaza ba?lady?ymyz daha nisan sonundaki ö?retmen sendikalarynyn genel kurullaryndan belli oluyordu. Genel kurullarda ya?ananlar; Egemen Blok’un yerel kanadyny olu?turan CTP üst düzey yöneticilerinin genel tavryny de?i?tirmese de, öfke ve kararlylyklaryny ciddi olarak arttyrdy. Genel kurullar öncesinde Esnaf-Zanaatkar ve Ticaret Odalarynyn yönetimlerine kendi “komiserlerini” yerle?tirmi? olmanyn yaratty?y “normallik” ruh hali ile; ö?retmen sendikalaryny “hiza istikamete” almak CTP açysyndan ola?an bir durumdu. Ancak partideki hesap genel kurula uymady ve CTP bürokrasisi ö?retmen hareketinin duvaryna toslady. Esnaf-Zanaatkar ve Ticaret Odasy yönetimleri, 2003 öncesinde Egemen Blok’un en temel destekçileri olagelmi?ti. 2003 yyly içerisinde liberal liderliklerle bary? siyasetine dümen kyrmalary, onlaryn bu temel özelliklerinin de?i?ti?i anlamyna gelmiyordu. CTP, Egemen Blok ile uzla?ty?y her noktada bu odalar içerisinde kendine daha sa?lam bir yer edinebiliyordu. Oysa sürece dair nesnel bir de?erlendirme yapabilecek so?ukkanlyly?y kaybetmi? CTP Yöneticileri, bunu örgütlenme becerilerine ba?lyyorlardy. Böylece ayny ba?aryyy on yyllardyr statükoya kar?y kavga veren ö?retmen hareketi içerisinde de elde etmeyi umdular. Ya?adyklary hayal kyrykly?y sonucunda nesnel de?erlendirme yapacaklaryna öfke ve nefretleri bilendi. Böylece artyk geri dönü?ü olmayan bir yola girdikleri, revizyonist siyasetlerinin neo-liberalizmi özümsedi?i ve karakter de?i?imini tamamladyklary tescillenmi? oldu.

 

Genel planda zaten hazyr olan ve Dünya Bankasy-IMF-AKP tarafyndan çizilen rota do?rultusunda uygulanmayy bekleyen her türlü emek dü?many siyasetleri için artyk “duygusal” bir nedene sahip olan CTP Bürokrasisi, gözü dönmü? bir nefretle uygulamaya geçti. 1 Mayys’ta, 26 yyldan beridir ilk kez kortejler barikatla ikiye bölündü. Önemli bir farkla ki; 26 yyl önce barikat revizyonizmle devrimcilik (ama her halükarda sol ile sol) arasynda örülürken, bu kez neo-liberalizmle devrimcilik arasyna örülüyordu. Baraka gurur duyarak barikatyn devrimci tarafynda yürüdü.

  

Denizlerin satyly?a çykaryldy?y, kadyna, do?aya, yabancylara, zayyflara, ma?durlara yönelik resmi ?iddetin yükseldi?i, cezaevlerinde açlyk grevlerinin, çevik kuvvet baskynlarynyn ya?andy?y bir sürece birden bire dalyverdik. Evet bu sürecin altyapysy çok önceden hazyrlanmy?ty ve gidi?atyn buraya do?ru oldu?unun pratik örnekleri de vardy. Ancak böylesine ba?döndürücü bir yo?unluk, ancak niteliksel bir de?i?imin sonucu olabilirdi.

Uyu?turucu ve kumar mafyasy ile içli dy?ly oldu?undan kimsenin ku?ku duymady?y büyük otelcilik sektörü ile balayy ya?ayan CTP yönetimi, bunu gizlemek için bildik “lokomatif sektör turizm” edebiyatyna saryldy. Ancak ekolojik ve geleneksel yapy ile uyumlu bir turizm anlayy?y yerine do?a dü?many ve merkezi sermayeye dayaly kumar turizmi tercihi de ortada duruyordu. Her konuda tercih sermayeden, büyük sermayeden, daha büyük sermayeden yanaydy.

  

Öyle ki artyk ekonomik anlamda da içine girilen ili?kiler olgunla?my?, diyetini talep etmektedir. Ekonomi içerisinde te?vikler, yardymlar, hibelere dayaly asalak bir karaktere sahip, ama gene de kara-ekonominin omurgasy olan in?aat ve büyük tüccar kesimi haziran ayy içerisinde daha fazla, çok daha fazla avanta istedi?ini sokaklara dökülerek hatyrlatty. Çaly?tyrdy?y yabancy i?çileri kamyonlar, ?irolar, tyrlar içinde sokaklara döken bu aç kurtlar sürüsü; Colony Otel’de CTP’ye ödedi?i milyonlaryn kar?yly?yny talep ediyordu. Y?çiler ise her zamanki gibi patronlaryn çykarlary için siyasalla?tyrylyyor, olumlu tarafyndan bakarsak eylem yapmayy ö?reniyorlardy. Ta ki kendi öz synyf çykarlary için eylem yapacaklary güne kadar.

  

Egemen Blok artyk CTP’yi ele geçirmi?tir. Sermaye, saldyrysyny artyk CTP aracyly?y ile yürütmektedir. CTP’ye yönelik ele?tirilerimiz ve eylemlerimiz ise; anti-CTP’lilikten de?il sermayenin topyekün saldyrysyna direnme zorunlulu?undan do?uyor. Ancak sermaye bireysel ve örgütsel alanlardan da saldyrmaktadyr. Örgütlerimiz Sivil Toplum Örgütleri Fuarlarynda satyly?a çykarylmakta, küresel ?irkerlerin kirli paralary için yary?mak konusunda te?vik edilmektedirler. Gençlerimiz Knight-online gibi oyunlar aracyly?y ile yalnyzla?tyrylmakta, sanal alemde ya?amaya yönlendirilerek gerçekli?i de?i?tirmek perspektifinden uzakla?tyrylmaktadyrlar. Bizim baky?ymyzyn temeli sermayeye kar?y emek eksenine dayanyyor. Bu, tek tek örgütlere kar?y olup olmamak kysyrly?yndan öte bir?eydir. Bu, hayatyn her alanyna dair emek eksenli bir dü?ünce ve pratik içinde olmakla ilgili bir?eydir.

  

Sermayenin kalk borusuna uygun yürütülen saldyry dalgasyny en iyi karakterize eden iki  olay ise; eme?e ve do?aya kar?y yürütülen harekatlardyr.

Karpaz’a elektirik götürülece?i bahanesiyle zaten parsel parsel bölünmü? sahillerimizin büyük otellere pe?ke? çekilmesi süreci hyzlandyryldy. Karpaz, beton yy?yny otellerle tecavüze u?rarken, hayvan ve bitki türlerine yani bir bütün olarak do?amyza yönelen saldyry doru?a ula?my? olacak. Öte yandan Türkiye’de ö?renci-ö?retmen muhalefeti korkusuyla özelle?tirilemeyen ODTÜ ve YTÜ gibi üniversitelerin paraly bölümleri ülkemize yönlendirildi. Ne hazindir ki, YTÜ’nün ülkemize giri?i Karpaz üzerinden gerçekle?me yolunda ve bu süreçte paraly e?itim, ekolojik talan ve kültürel entegrasyon adyna bir ta?ta üç ku? vurulmu? olacak. Karpaz’a elektirik götürmekte “kararly” sermaye hükümeti, do?aya da insana verdi?i kadar de?er veriyor. Sosyal Güvenlik Yasasy ise CTP’nin insanymyza verdi?i de?erin göstergesi oldu. Emeklilik ya?yny arttyran, kadynlaryn yypranma payyny kaldyran, i?sizlik sigortasyndan analyk sigortasyna kadar tüm haklary gerileten bu neo-liberal saldyry, CTP’nin en acymasyzca uygulady?y ve ö?retmen sendiklaryndan rövan? aldy?yny dü?ündü?ü muharebeye sahne oldu. Oysa bu yasa sadece kamu emekçilerinin de?il, sigortalylaryn ve özel sektör çaly?anlarynyn da hak gerilemesine u?ramasyna sebep olmaktaydy. Yasayy sonuna kadar savunan ve “devrim” diye niteleyenlerin, ileride ya?anacak bir muhalefet sürecinde sola çarketme imkanlary da böylece kapanmy? oldu. CTP, dünyada SG Yasasy gibi bir yasayy savunan kendi çizgisinde siyasi hareketler bulabilir. Ancak bunlaryn hepsi de kendilerini liberal olarak tanymlayacaklardyr. Çaly?ma Bakany’nyn “devrimcilik” iddialary, yalnyzca sol CTP’nin ya?ady?y trajediyi bir “fars”a dönü?türmeye hizmet etmi?tir.

  

Ve dönü?ümün son halkasy burjuva siyasetinin en yüce pislikleri rü?vet ve yolsuzluk iddialary ile CTP hükümetinin (hükümete dahil bakanlyklarynyn) birlikte anylmaya ba?lamasy olmu?tur. Parlamentarist bile olsa yyllardyr eme?in onurunu ta?yyan bir parti en çirkef ili?kilerin içine girerken, samimi bir hasmynyn burjuvaziye iltihak etmesine üzülmemek devrimcilerin elinde de?ildir.

 

Oysa Kybrys Türk solu hala fyrsatçy ve parlamentarist özelliklerle damgalydyr. Olup bitenleri, bir sonraki seçimde oyunu arttyrmaya yarayacak, kysa vadede siyasi rant elde edecek vesileler olarak gören anlayy?lar ne yazyk ki ikinci ve hatta üçüncü bir CTP vakasy yaratmaya adaydyrlar. Olgulary anti-CTP’lilik gözlü?ünden ve “partime-sendikama popülerlik sa?lamak için konu?ma fyrsaty” baky? açysyndan de?erlendiren bir anlayy? emek eksenli bir siyaset için kabul edilemezdir. Bizler ele?tirilerimizi neo-liberal felsefenin reddi ve emek ideolojisinin güçlendirilerek sermaye ideolojisine kar?y kavga verilmesi gibi ilkelerle ?ekillendirmeliyiz. CTP’yi yenmek demek, sermayeyi yenmek demek de?ildir. Parlamentarist de olsa, eme?in partisi olmak iddiasy ile yola çykyp sermayeye teslim olan CTP, zaten yenilmi?tir. Sermaye ele geçirdi?i partiler, bilgisayar oyunlary ve STÖ Fuarlary gibi vesileler yoluyla eme?e ve do?aya saldyrmaktadyr. Bu yüzden direni?; o veya bu örgüte kar?y veya taraftar bir zeminden de?il, emek hareketinin genel çykarlary açysyndan ?ekillendirilmelidir. Devrimci siyaset bunu gerektirir. 

Münür Rahvancyo?lu

Halil Karapa?ao?lu

?ifa Alçycyo?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy 

 

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Hammaliye Kurulu’ndan

Sayfa 3 – Denizler Bile Özel Mülk?, Buket E. Oygar

   

Sayfa 3 – Ynadyna Her?eyin Sen Çal Ben Akdenizliyim, Halil Karapa?ao?lu

   

Sayfa 4 – Memleketin Ahvali

   

Sayfa 7 – SG Yasasy ve Bir Eylem Süreci De?erlendirmesi, Halil Karapa?ao?lu

   

Sayfa 8 – Sendikal Mücadelede Yeni Boyutlar, Besim Baysal

      

Sayfa 10 – Ysteyince Bir Yol Bulunur!, Nazen ?ansal

   

Sayfa 11 – Kadyn, Toplum ve ?iddet, ?ifa Alçycyo?lu

   

Sayfa 12 – Baraka’nyn Ahvali

   

Sayfa 14 – 1 Mayys’ta Devrimcilere Barikat, Münür Rahvancyo?lu

   

Sayfa 15 – Kybrys’ta Fa?izm ve Mücadele Yöntemleri, Devrim Barçyn

   

Sayfa 16 – Kybrys Bir Ada Mydyr?, Nazen ?ansal

    

Sayfa 24 – Bellek – Ynkylapçy, Hasan Yykycy

   

Sayfa 25 – Ynsanlaryn Hikayesi Köylerin Tarihi, Besim Baysal

   

Sayfa 26 – Çaly?ma Ya?amynda Haklarymyz

   

Sayfa 28 – Pancho Villa, Ali ?ahin

   

Sayfa 29 – Gölgede Ve Güne?te Futbol, Besim Baysal

   

Sayfa 30 – Atletizm, Mehmet Adaman

   

Sayfa 31 – Öykü – Karanfiller ve Çocuklar, Mehmet ?ah

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2

Sayfa 3-9

Sayfa 10-11

Sayfa 12-13

Sayfa 14-15

Sayfa 16-17

Sayfa 24

Sayfa 25-31

 

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top