argasdi 9.5 Reviewed by Momizat on .             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan      Bu adanyn synyrlary dy?ynda ya?ayan “yabancy” diye isimlendirdi?imiz insanlarla konu?urken, Kybrys sorunu üzerind             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan      Bu adanyn synyrlary dy?ynda ya?ayan “yabancy” diye isimlendirdi?imiz insanlarla konu?urken, Kybrys sorunu üzerind Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 9.5

argasdi 9.5

 

  

        

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan     

Bu adanyn synyrlary dy?ynda ya?ayan “yabancy” diye isimlendirdi?imiz insanlarla konu?urken, Kybrys sorunu üzerinden bir anlaty geli?tiriyoruz. Yçinde bulundu?umuz çözümsüzlük halini anlatyyor ve çözümsüzlü?ün nasyl ortadan kalkaca?yna dair dilin kemi?i yok misali konu?tukça konu?uyoruz. Kybrys sorunu ve çözümsüzlük söylemleri kimli?imizin ötesinde, var olu?umuzun nedenleri haline geliyor. Ba?ka bir deyi?le, kendimizi Kybrys sorunu ve çözümsüzlük üzerinden anlatyyoruz. Sanki bu iki söylem ortadan kalksa biz de ortadan kalkacakmy?yz gibi onlara sarylyyoruz. Partiler, öyle bir hale geldiler ki Kybrys sorunu dy?ynda günlük ya?ama müdahale eden hükümet ve patronlara kar?y neler yapylabilece?i, direni?in nasyl örgütlenece?ine dair konu?acak hiçbir ?eyleri yok. Ya?ama alanymyzy daraltan, kapaly bir kutunun içinde ba?ka kapaly kutular yaratarak, özgürlü?ümüzü kyrbaçlayan her türlü icraatyn haberleri günlük gazetelerde yer alyrken, sadece yirmi dört saatlik zaman dilimi boyunca bizim de gündemimizde kalyyor; unutuyoruz. En büyük problemimiz belleksizlikle birlikte, kendi direni? hikayemizi yaratamamamyz ve bunu gelenek haline getirmemiz…

  

Baraka Kültür Merkezi olarak, günlük ya?amymyza müdahale edilmesine kar?y direni?i örgütlemeye çaly?arak, kendimizi kendimizin, insanymyzyn ördü?ü direni?le anlatma u?ra?y içindeyiz ve unutmaya kar?y inadyna belleklerimize sahip çykma ça?rysy yapyyoruz. Kybrys sorununun kysyr ili?kilerine kendimizi byrakmak, bizi iradesiz oldu?umuza ikna ederken sokaktan bir ki?inin daha uzakla?masyny sa?lamaktan ba?ka bir i?e yaramaz. Mahallelerden, sokaklardan çykan direni? çy?lyklaryyla, günlük ya?amyn devimci bir perspektiften de?i?mesiyle içinde bulundu?umuz durum çözümlenecektir. Kybrys sorunu bizim mahalleden yola çykarak sorun olmaktan çykabilir ancak. Ynsan söyledi?i kadar de?il direndi?i kadar vardyr. Direnen insan de?i?tirebilen insandyr.   

Rejimin Adresi; DAÜ Ne yazyk ki, Do?u Akdeniz Üniversitesi her geçen gün daha da olumsuz bir hale bürünüyor. Üniversitede yayynlanan Ystiklal Dergisi’nde Baraka ve Kolektif Ö?renci Hareketi’ni hedef gösterici nitelikte yazylaryn üniversite eliyle desteklenmesinin yanynda, Uluslararasy Y?çi Filimleri Festivali’nin DAÜ’deki gösteriminin derin devlet ve üniversite i?birli?iyle daha önce izin verilmesine ra?men iptal edilmesi ve son olarak da ö?renciler aleyhine soru?turmalar açylmasy hiç de küçümsenecek olaylar de?il. Rejimin yaratycylary ve onun i?birlikçileri DAÜ’de yuvalandykça yuvalanyyor. Dü?ünce özgürlü?üne yapylan her türlü saldyry kar?ysynda bizi kar?ylarynda bulacaklaryndan hiçbir ?ekilde ?üphe duymamalylar. Soru?turmalaryn iptal edilmesiyle kazanan zafer yarynyn bugünden ba?lady?ynyn göstergesidir.    

Geçmi?ten Bugüne Yuvarlanan Top… Türk E?itim Kulübü’nün 1950’li yyllarda fa?izm tarafyndan yok edilmesi olayyndan topumuzu sektirmeye ba?layarak, 2008’li yyllara gelip Gönyeli Spor Kulübün’de futbol oynayan Jamil’e pas atyyoruz. Jamil’in ya?ady?y yrkçy saldyryyy her ?ekilde lanetleyip bunun altynda sadece yrkçylyk de?il kapitalizmin sporu rant kazanmak için bir arena ?eklinde görmesi olarak tarif ederken; özellikle TEK tecrübelerine de gönderme yaparak futbolun sadece futbol olmady?yny söylüyoruz. Pas almak için biraz sizin de ko?manyz gerekiyor. Son vuru?u siz yapacaksynyz ve Jamil sizi aryyor. 

  

Katil ?irketlerin i?birlikçileri… Cumhuriyetçi Türk Partisi’li Cumhurba?kany Talat; Nike gibi tescilli katil bir ?irketin Lefko?a’da açyly?yny yapyp, küresel sermayeyi topluma iyilik timsali bir melek gibi göstermeye çaly?yrken; onlara en iyi cevaby emekçi dostlarymyz verecektir. Nike’yn çengeli gün gelecek i?birlikçilerin bo?azyna saplanacaktyr. Emekçileri sigortasyz kaçak çaly?tyrmalary yanynda, her an i?ten çykarma korkusuyla onlara gözda?y vererek hem daha fazla çaly?tyryp hem de emeklerinin kar?yly?yny vermeyen küresel ?irketler hiçbir ?ekilde desteklenemez. Kamunun çykaryny ancak kamusal yapylar savunabilir. Fabrikasyyla, okuluyla, hastanesiyle, otobüsüyle; halkyn olan halkyn yararynadyr. Halkyn maly olan Dome Hotel’de halkyn elinden alynmak isteniyor. Hükümet her ?ekilde sermaye ile i?birli?i yapmaya açyktyr. Halkyn malyny çalmak, halka ihanet olmakla birlikte en büyük hyrsyzlyktyr da.  

   

A?açlaryn Anlattyklaryny Emekçi Kadynlara Ta?ydyk…Fidanlarymyzy syrtlanyp çapalarymyzla do?aya do?ru bir yürüyü?e çyktyk. A?açsyz bir ülkenin, ne ?iirinin ne de ?arkylarynyn içi doludur. A?açsyz bir ülkenin insany da bo?tur. Do?adan kopuk bir insan kendinden uzaktyr. Biz de ?arkylarymyzy söyleyerek a?açlarymyzy diktik. Do?anyn kalbi a?açlarla konu?tuktan sonra, onlaryn bize anlattyklaryny hayaty üreten emekçi kadynlarymyza ta?ydyk. Onlarla da röportajlar yaparak hikayelerini dinledik. Egemenlerin eline byrakmamaly ipleri, ipler bizim elimizde olmaly, öyle olmaly ki biz üretelim ya?ady?ymyz zamany…  

   

O Zaman Nasyl Ba?lamaly…Yeni yylyn bu ilk aylaryna unutmayarak, bo?vermeyerek, sessiz kalmayarak, ses çykararak direnerek ba?lamaly. Öyle ba?lamaly ve öyle devam etmeli. Dü?ünmenin içindeki dü?lerin içine sizleri byrakyrken, her ?eyden biraz ku?ku duymaly diyor, insana yani kendinize olan umudunuzun tükenmemesini diliyoruz.  

Münür Rahvancyo?lu

Halil Karapa?ao?lu

?ifa Alçycyo?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy 

   

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Hammaliye Kurulu’ndan

 

Sayfa 3 – Ku?kuculardan Ku?ku Duymak, Ali ?ahin

 

Sayfa 4 – Memleketin Ahvali

 

Sayfa 6 – Yeter Ki Birle?in, Ali ?ahin

 

Sayfa 7 – DAÜ’de Soru?turma Terörü Püskürtüldü

 

Sayfa 8 – Bary?’y Yaratana Dek, Gözde Gayde

 

Sayfa 9 – Talat Nike’yn Açyly?yny Gururla Yapty, Nazen ?ansal

 

Sayfa 10 – Kybrys’ta Vicdani Ret, Mine Balman

 

Sayfa 11 – ?iir

 

Sayfa 12 – Baraka’nyn Ahvali

 

Sayfa 14 – Ortaça?dan günümüze Ünivrsite ve Toplum 2, Hasan Yykycy

 

Sayfa 16 – Kadynlyk Halleri, Nazen ?ansal

 

Sayfa 17 – Modern Kadyn Dedikleri, ?ifa Alçycyo?lu

 

Sayfa 18 – Bellek – Kominternin Do?u?u, Hasan Yykycy

 

Sayfa 19 – Bellek – Kybrys, Besim Baysal

 

Sayfa 20 – Çaly?ma Ya?amynda Haklarymyz

 

Sayfa 21 – Asgari Ücret, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 22 – Güney Kybrys’taki Seçimler, Athina Kariati

 

Sayfa 23 – Ynsanlaryn Hikayesi Köylerin Tarihi, Besim Baysal

 

Sayfa 24 – Deneme – Kendi Öyküsünü Unutmu? Yarymlyk Sevda, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 25 – BTE Ylan

 

Sayfa 26 – Liseliyim, Ceyda Alçycyo?lu

 

Sayfa 28 – Kadynlar Ülkesi, Nazen ?ansal

 

Sayfa 29 – Zahmetli De Olsa Bizim Yolumuz

 

Sayfa 30 – Türk E?itim Kulübü 1952-58, Besim Baysal

 

Sayfa 31 – Yurdumuz Futbolunda Irkçylyk, Ali ?ahin

 

     

 

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2-3

Sayfa 4-5

Sayfa 6-7

Sayfa 8

Sayfa 9-15

Sayfa 16-17

Sayfa 18-19

Sayfa 20-21

Sayfa 22-23

Sayfa 24

Sayfa 25-31

 

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top