argasdi 16 Reviewed by Momizat on .                       Ya?asyn Bilim!      UBP Hükümeti'nin ba?a gelmesiyle; camilerin sayysy okullardan fazla oldu?u halde yeni cami in?aatlary ve bunlar i                       Ya?asyn Bilim!      UBP Hükümeti'nin ba?a gelmesiyle; camilerin sayysy okullardan fazla oldu?u halde yeni cami in?aatlary ve bunlar i Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 16

argasdi 16

 

         

     

 

 

 


Ya?asyn Bilim!

    

UBP Hükümeti’nin ba?a gelmesiyle; camilerin sayysy okullardan fazla oldu?u halde yeni cami in?aatlary ve bunlar için TC Yardym Heyeti’nin yapaca?y yardymlar gündeme gelmi?ti. Ardyndan Kur’an kurslary, zorunlu din dersleri ve tarih kitaplarynyn de?i?tirilmesi gibi bilime ve e?itime kar?y yapylan gerici faaliyetler su yüzüne çykty. Okullarda yasal olmayan yollarla yapylmaya çaly?ylan Kur’an kurslary, KTÖS ve içerisinde Baraka’nyn da bulundu?u yapylarca basylarak engellendi. Daha sonra dini de?il bilimi savunan ö?retmenlere yani KTÖS’e Kur’an’a hakaret edildi?i öne sürülerek, “dinci” kesimlerce siyah bir çelenk byrakyldy. Ardyndan, aralarynda Baraka’nyn da bulundu?u ve dini de?il bilimsel e?itimi üstlenen yapylar bu çelengi gerçek sahibi olan TC Elçili?i’ne iade etti. AKP eliyle planly bir ?ekilde hazyrlanmy? ve UBP tarafyndan uygulanmaya konmu? bilim dy?y bu tarz dayatmalara; kar?y bir duru? sergileyerek, AKP ve i?birlikçisi UBP’ye fyrsat vermeyece?imizi; Kybrysly Türklerin ça?da?, laik ve demokratik yapysyny dinsel gericilikle çözmeye çaly?anlaryn kar?ysynda oldu?umuzu yineleyerek,  bilimsel bilginin esas oldu?unu bir kez daha haykyrmak istiyoruz!

  

Ya?anylan bu sürecin sonunda “Ya?asyn Bilim” adynda bir dosya olu?turduk. “Ynadyna Darwin, Ynadyna Evrim” diyerek bilimsel çaly?malar neticesinde olu?turulan Evrim Teorisi ile ilgili bir sayfa hazyrladyk. Esas görevi kilisenin maddi ve siyasi menfaatlerine kar?y gelenleri yargylayyp, barbarca bir ?ekilde cezalandyrmak olan, Engizisyon Mahkemeleri’ne, kilise tarafyndan yasaklanan kitaplara, Galileo Gallilei’ye ve dönemin bilginlerine de?indik. Zorunlu din derslerini ve ya?anan süreci bir ö?retmenin dilinden KTÖS mektubu sayfasyndan aktaryrken, okumanyn ve bilgi edinmenin insanlary geli?tiren ve cahillikten kurtaran bir durum oldu?unu ke?feden; Müslüman ve Hristiyanlaryn ortakla?arak, M.Ö yapylan ilk kütüphaneyi “Yskenderiye Kütüphanesi”ni nasyl yok ettiklerini tarihsel bir arka planla sizlere aktardyk.

   

Dinlerin; kadynlar ve e?cinseller üzerindeki etkilerini, hem Hristiyanlyk hem de Müslümanlyk boyutlaryyla ele alarak “cady avy” olarak adlandyrylan ve Engizisyon Mahkemeleri’nce yargylanan kadynlarla, ?eriat düzenine boyun e?mek zorunda kalan kadynlar ile e?cinselleri tarty?tyk. AKP ve dayatmaya çaly?ty?y ?eriat düzeniyle, Fetullahçy anlayy?yn Kybrys üzerindeki hegemonyasyna de?inirken, devrimci ve laik bir düzenin nasyl olmasy gerekti?ini de belirttik.

   

Dogmatik inançlar kar?ysynda, bilimsel verilere dayandyrylan bilimin somut bir anlayy?a, dinin ise sadece inanca dayaly oldu?una vurgu yaparak dinin kar?ysyna bilimi koydu?umuzu Argasdi’nin bu sayysyyla bir kez daha tekrarlamy? olduk. Dosyamyzyn son konusunda ise göçmenler konusu ile ba?lantyly olarak, ya?anan din tarty?malary ile yaratylan “Kybrysly”-“Türkiyeli” ayrymyna dikkat çektik.

   

Liseliyim sayfasy, zorunlu din derslerine liseli gözüyle bakarken, Kybrys’ta sol ve gençlik üzerine de tarty?tyk. Ayryca, “Göç Yasasy”na de?inerek ülkede ya?ananlara ve yasa geçerse olabileceklere dair dü?üncelerimizi de aktardyk.

   

Di?er yandan, Baraka’nyn da organizatörlerinden oldu?u, Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivali ikinci kez ülkemize geliyor. Bu yyl ekim ayynda Lefko?a AKM’de gerçekle?tirilecek etkinli?in gala gecesinde Türkiye’den Yetkin Dikinciler de konuk olarak bulunacak. Etkinlikte Sol Anahtary; anonim Kybrys parçalary ve kendi besteleriyle olu?turdu?u “Ba?ka Bir ?arky” isimli yeni çykardy?y albümünden seçmelerle güzel bir konser gerçekle?tirecek.

  

Yaz aylary, Baraka açysyndan oldukça hareketli geçti. Temmuzda biraz e?lence ve dinlence diyerek gerçekle?tirdi?imiz dördüncü Baraka Kampy’nda çadyr kentimizi kurarak; panelden, konsere, tiyatrodan, foruma, turnuvalardan, müzi?e kadar birçok etkinlik gerçekle?tirdik. Yazyn yapty?ymyz di?er bir etkinlik ise “hade bele?e denize” ça?rysyyla gerçekle?tirdi?imiz plaj eylemleriydi. 

  

A?ustos ayy içerisindeyse, gerçekle?tirilen gençlik festivallerine; Has-Der Gençlik Günleri ve ”Elek’ten 3 Gece”ye katylarak; stand açtyk, Sol Anahtary’nyn ?arkylaryyla ne?elendik.

  

Bellek Kybrys sayfasynda Kybrys’yn eski liderlerinden Makarios ve Kybrysly Elenlerde dinin rolüne de?inirken, bellek dünya sayfasynda yine bilimsel bir konuya; Türlerin Kökeni kitabynyn yayynlany?yna de?indik.

  

Di?er taraftan; Halk-Der gelene?ini devam ettirmek adyna Halk-Der’in 32. kurulu? yyldönümünde bir etkinlik gerçekle?tirerek; Adana’da yüksek ö?renimi syrasynda öldürülen Ertan Kadyo?lu’nu mezary ba?ynda andyk. Ardyndan Baraka tarafyndan hazyrlanan ve Halk-Der ile ilgili yürüttü?ümüz kapsamly bir belgesel çaly?masynyn tasla?y olan demoyu izleyerek katylymcylarla bilgi payla?ymynda bulunduk.

  

Ayryca, Kybrys’ta bary? söylemiyle; müzakerelerin devam etti?i bugünlerde “Olasy Bir Referandumda Baraka’nyn Tavry” ile ilgili dü?üncelerimizi sizlerle payla?arak; bary?yn Kybrys’ta ya?ayan halklaryn elinde oldu?u savyny yeniden tekrarlamak istedik.

  

?eriatçy ve gerici AKP’nin i?birlikçisi UBP, Kybrysly Türk halkynyn yüzyyllardan bu yana sürdürdü?ü ça?da? ve laik kültürüne saldyryrken, bizler de bu saldyryyy yanytsyz byrakmayaca?yz. Bilime kar?y tarihin en karanlyk dönemlerinden toparlanarak yürütülen her türlü gerici saldyrynyn kar?ysynda, üzerinde “Ya?asyn Bilim” yazan bayra?ymyzy hep yükseklerde tutaca?yz.

    

Argasdi Hammaliye Kurulu

  

Münür Rahvancyo?lu, Besim Baysal, ?ifa Alçycyo?lu

    

Sayfa 2 – Ya?asyn Bilim!, Argasdi Hammaliye Kurulu

 

Sayfa 3 – Göç Yasasy, Emekçinin Tasasy, Ysmail Özuçar

 

Sayfa 4 – Memleketin Ahvali, Merter Refiko?lu

 

Sayfa 6 – Olasy Bir Referandumda Tavrymyz, Baraka Kültür Merkezi

 

Sayfa 8 – Kütüp-ha!-ne?; Komünist Manifesto, Hasan Yykycy

 

Sayfa 9 – Ynsanlaryn Hikayesi Köylerin Tarihi, Besim Baysal

 

Sayfa 10 – DAÜ, Kybrys ve Neoliberalizm, Ali ?ahin

 

Sayfa 11 – Ülkemizde Gençlik ve Sol, Merter Refiko?lu

 

Sayfa 12 – Liseliyim; Zorunlu Din Dersleri, Hasan Tezba?ar

 

Sayfa 13 – ?iir, Ali ?ahin

 

Sayfa 14 – Pop Ykonu RTE, Ysmail Özuçar

 

Sayfa 15 – Parmak Yzi, Ömer Tatlysu

 

Sayfa 16 – Bellek Dünya; Türlerin Kökeni, Okcan Yyldyrymtürk

 

Sayfa 17 – Bellek Kybrys; Makarios, Kybrysly Elenlerde Dinin Rolü, Besim Baysal

 

Sayfa 18 – Baraka’dan Kysa Kysa, ?ifa Alçycyo?lu

 

Sayfa 20 – Sol Anahtary Afi?i

 

Sayfa 21 – Dosya: Ya?asyn Bilim

 

Sayfa 22 – “Do?acak Yeni Sabahlaryn Çan Sesi”, Hasan Yykycy

 

Sayfa 24 – Ynadyna Darwin Ynadyna Evrim, Besim Baysal

 

Sayfa 25 – Din, Bilim ve Felsefe Yli?kileri, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 26 – Dinler ve Cinsiyet Temelli Baskylar, ?ifa Alçycyo?lu – Mine Balman

 

Sayfa 28 – Kybrys’yn Kuzeyinde Yükselen Siyasal Yslam Tehtidi, Sabih Benzetsel

 

Sayfa 30 – Yskenderiye Kütüphanesi ve Dinsel Ba?nazlyk, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 31 – Tarikatlar, AKP ve Kybrys, Mustafa Kele?zade

 

Sayfa 32 – Zorunlu Din E?itimi Ve Kur’an Kurslary, Burak Mavi?

 

Sayfa 34 – Devrimciler Laikli?i Nasyl Savunur?, Nazen ?ansal

 

Sayfa 35 – 2. Uluslararasy Kybrys Y?çi Filmleri Festivali Afi?i

 

 

 

   

 

    

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top