IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON Reviewed by Momizat on .   IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON   Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler    20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu   IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON   Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler    20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

 

IRAK VE FYLYSTYNDE Y?GALE SON

 

Irak’y kana bulayanlar bary? getiremezler

  

20 Mart Cumartesi gün, Irak’a ilk Amerikan bombalarynyn dü?mesinin bir yyly dolmu? olacak.  Mahalleler, Pazar yerleri, okullar ve hastahaneler i?galcilerin kararlyly?yny göstermek için bombalandy. Bu, Bush’un “?ok ve Deh?et” diye isimlendirdi?i kabusun sahneleriydi.

   

Hiçbir Kitle Ymha Silahy bulunamady – Irak’ta Kitle imha silahy arama grubunun yöneticisi David Kay, bu sava?yn petrol ve Amerikan çykarlary için yapyldy?yny söyleyen sava? kar?yty hareketi do?rulayarak geçti?imiz ocak ayynda istifa etti.

    

Y?galin üzerinden bir yyl geçmi? oldu?u halde George Bush, Tony Blair ve bu kanly sava?a destek veren hiçbir hükümet, zaferini ilan edemiyor. Irak ?imdi bir Vietnam durumu ile kar?y kar?yya… Irak’ta ölen Amerikan askerlerinin sayysy 500’ü geçerken, ülkedeki sömürgeci i?galin yetkilileri her geçen gün daha da zor durumda kalyyor.

   

Geçti?imiz Ocak ayynda Hindistanda yapylan Dünya Sosyal Formu toplantylarynda biraraya gelen sava? kar?yty örgüt ve koalisyonlar, “Bush’a kar?y bir dünya ittifaky” ça?rysynda bulundular. Ve 20 Mart’y Irak ve Filistinin i?galine kar?y küresel eylem günü olarak ilan ettiler.

   

ABD’de bulunan en büyük sava? kar?yty örgütler Newyork’ta ve Amerikanyn en büyük ?ehirlerinde kapsamly birer kitle yürüyü?ü organize etmek üzere çaly?malaryny yapmaya ba?ladylar bile. Kitle gösterileri ve eylemler dünyanyn neredeyse her ?ehrinde planlanmakta. Ba?ta Yngiltere, Fransa, Yspanya, Almanya, Ytalya, Yunanistan ve Türkiye olmak üzere tüm Avrupa ülkelerinde kitle seferberlikleri düzenleniyor. Orta Do?u’nun hemen her kentinde Irak’ta, Filistin’de tüm Arap ülkelerinde hazyrlyklar yapylyyor. Devam etmek gerekirse Pakistan, Hindistan, Güney Kore, Japonya, Avusturalya, Güney Afrika, Latin Amerika ülkeleri ve daha onlarca ülkede sava? kar?ytlary i?gale kar?y soka?a çykmaya hazyrlanyyorlar.

   

Bir yyl önce 15 ?ubat 2003’te  yakla?makta olan sava?a kar?y 30 milyon insan gösteriler yapmy?ty. Kybrys’ta ise sava? kar?yty hareket ilk kez Sava?y Durdurun Yttifaky ile Dikelya Üssünde gösteri?li bir eylem gerçekle?tirmi?ti.

   

Küresel Sava? kar?yty koordinsyonun ça?rysyna, 20 Mart günü Kybrysly Rum, Kybrysly Türk örgütler ve aktivistlerin katylymy ile organize edece?imiz bir kitle eylemi gerçekle?tirerek yanyt verece?iz. Bizler Kybryslylar olarak bu önemli günde eylem yapmak için ba?ka gerekçelere de sahibiz. Kybrys’ta “bary?çy” rolüne soyunup ülkemizi bölen duvary kaldyrmak istedi?ini iddia edenler, Irak’ta kana batmy? ve Ysrail’de ?aron’u ve onun Kybrys’takindenden de beter bir ?ekilde in?a etti?i duvary destekleyenlerle ayni ki?iler. Irakly masum çocuklaryn tepesine bomba ya?dyrmak için adamyzy kullanan da bu me?hur “bary?severler”den ba?kasy de?il.

   

Sendikalara, sava? kar?yty ve alternatif küreselle?me yanlysy gruplara, ö?rencilere, Yranlylara, Araplara, Filistinlilere ve tüm göçmenlere ça?rymyzdyr; biraraya gelelim, dünyanyn geri kalanyndaki dostlarymyza katylalym ve taleplerimizi yükseltelim,

   

      IRAK’TA Y?GALE SON

 

      FYLYSTYN’E ÖZGÜRLÜK

 

      YNGYLYZ ÜSLERY DI?ARI

 

      EMPERYALYSTLERLE Y?BYRLY?YNE HAYIR

    Baraka Kültür Merkezi – YBH Gençlik – Ergadigi Demokradia(Y?çi Demokrasisi)  Yranian National Front (Cyprus), ‘SPE Tachtal el Kale group’

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top