Üye Listemizi Vermeyeceğiz Reviewed by Momizat on . De?erli Basyn Emekçileri ve Kamuoyuna      Ynsanlaryn dü?ünceleri için birçok bedel ödeyerek kazandyklary en temel haklardan birisi örgütlenme özgürlü?üdür.Örgü De?erli Basyn Emekçileri ve Kamuoyuna      Ynsanlaryn dü?ünceleri için birçok bedel ödeyerek kazandyklary en temel haklardan birisi örgütlenme özgürlü?üdür.Örgü Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Üye Listemizi Vermeyeceğiz

Üye Listemizi Vermeyeceğiz

De?erli Basyn Emekçileri ve Kamuoyuna

    

Ynsanlaryn dü?ünceleri için birçok bedel ödeyerek kazandyklary en temel haklardan birisi örgütlenme özgürlü?üdür.Örgütlenme bireylerin dü?üncelerini daha rahat ve etkili bir ?ekilde ifade etmelerinde bir araçtyr.Bundan dolayy örgütlenme insani bir haktyr.

  

Dernek veya bu tarz yapylar içerisinde üye olan bireylerin kimliklerinin devlet tarafyndan verilmeye zorlanmasy resmi ideolojinin kendisinden farkly alternatif sesleri denetimi altyna alan ve istedi?i zaman susturan bir anlayy?yn ürünüdür.

    

6/1961 Sayyly Dernekler ve Birlikler Yasasy ça?yn gerisinde kalmy? bir  yasadyr. Demokratik  ülkelere göre güncelle?tirilmesi gerekirken bu yasadan bile daha gerici bir uygulama gündeme getirilmi?tir. Her yyl Ocak ayyndanda kayyt yenilenmesi  ve genel kurul kararlary ile yönetim kurulu listesinin kaymakamly?a bildirilmesinin yasal zemini mevcuttur. Bunlar bile  devletin demokratik kitle örgütlerine  müdahalesidir. Ancak yine de yasada oldu?u için tarafymyzdan yapylmaktadyr. Fakat  daha gerici olarak nitelendirdi?imiz yeni uygulamada istenen üye listelerinin  bildirilmesinin ve mali rapor detaylarynyn devlete verilmesinin  hiçbir yasal zemini yoktur. Bu devletin yukaryda bahsetti?imiz amaçlara yönelik keyfi bir talebidir. Bu talebi kabul etmemiz söz konusu bile olamaz. Çünkü bu tamamen dernek ve birliklerin içi?lerine müdahaledir.

  

Baraka Kültür Merkezi olarak tüm demokratik kitle örgütlerini ayny tavry sergilemeye ça?yryryz.

                                     

                                                                                    Baraka Kültür Merkezi(a)

                                                                                                                            Ali ?ahin  

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top