1 Eylül Bildirgesi Reviewed by Momizat on .   1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn (2. Dün   1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn (2. Dün Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » 1 Eylül Bildirgesi

1 Eylül Bildirgesi

 

1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn (2. Dünya Sava?y) üzerinden 68 yyl geçti.

 

68 yyldyr insanlyk geçmi? sava?laryn yaralaryny sarmaya, sürmekte olan sava?lary durdurmaya ve yeni sava?laryn olmamasy için çaly?maya devam ediyor. Y?te bu dü?ünceyle, tarihin en acymasyz sava?laryndan birinin ba?langyç tarihi olan 1 Eylül, Dünya Bary? Günü olarak ilan edilmi?tir.

   

1 Eylül biz bary?severler için sava?a kar?y öfkemizi, bary?a hasretimizi haykyrma günüdür. Tüm dünyada bary?severler, çe?itli etkinliklerle 1 Eylül’de sokaklara çykarlar. Tüm dünyada 1 Eylül; geçmi? acy dolu sava?lary lanetleme, bary?a olan hasreti haykyrma ve yeni sava?lara izin verilmeyece?ini kararlyly?yny gösterme günüdür.

  

Fakat bugün hala Dünyanyn pek çok co?rafyasynda ve bilhassa kapy kom?umuz Orta Do?u’da, kadyn, çocuk demeden binlerce masum insanyn katledildi?i korkunç sava?lar ya?anyyor. Petrol, para ve hegemonya u?runa sürdürülen bu sava?lara, dünya halklary itiraz edip sesini yükseltirken, egemenler bu karly sava?lary hakly gösterecek bahaneler uyduruyor. Dünyanyn çe?itli co?rafyalarynda yürütülen bary? mücadelesi bizlere ö?retmektedir ki; “bary?, u?runda bedel ödenmeye de?er bir ?eydir.”

  

Aslynda, bary?’yn u?runda bedel ödemeye de?er bir ?ey oldu?unu Kybrys halklary çok iyi bilmektedir. Bary? mücadelesi tüm dünyada, binlerce farkly co?rafyada, her ülkenin kendi tarihinde, o ülke insanlary için bir anlam ta?ydy?y gibi; ülkemizde, bizim co?rafyamyzda, bizim halkymyz için de bir anlama sahiptir.

    

Bary?, bizim için de ula?ylmak istenen, ula?mak için mücadele edilen bir hedeftir. Kendi tarihimiz, hatta yakyn geçmi?imiz bize göstermektedir ki, halkyn ço?unlu?u kendi kaderi hakkynda söz söylemek, kendi ya?amyna müdahale etmek kararlyly?yny göstermedi?i müddetçe; egemenler bary?y bizlere altyn tepsi içinde sunmayacaklardyr. Yyllardyr açylmayan kapylaryn kitle eylemleri sonucunda bir gecede açylabildi?ini gördük. Halkyn ortak bir amaç etrafynda bulu?masy ile referandumundan hükümet de?i?ikli?ine kadar olmaz denilen ?eylerin olabildi?ini gördük.

  

Ancak bir?ey daha gördük ki; bary?, pe?i byrakylmamasy gereken, kararlylykla takip edilmesi gereken bir hedeftir. Bary? için mücadele eden halk durdurulamaz, ancak mücadelenin yolu saptyrylabilir. Hangi iyi niyetli giri?imin parçasy olursa olsun, milliyetçilik ve ?övenizmden beslenen söylemler bary?a hizmet edemez. Bary? yolunda ?övenist söylemlerin yeri yoktur, kabul edilemez. Bizler çok iyi biliyoruz ki, yükselmekte olan milliyetçi ve ?övenist söylemleri durdurmanyn tek yolu, halkyn söz, yetki ve karar haklaryny kendi ellerine almasyndan geçmektedir. Halklar adyna konu?anlaryn susmasy, halklaryn kendi adyna konu?masy bary? için tek çykar yoldur.

  

“Bary? ve yeniden birle?me” sloganyyla hükümet olanlar, Türkiye Cumhuriyeti’nin Do?u Akdeniz’deki çykarlary için çaly?maktadyrlar.

  

Bugün buradan, bary? iradesinin temsilcisi oldu?u iddiasyyla koltuklara oturan ve hükümet etti?ini iddia edenlere sesleniyoruz:

?övenizm ve milliyetçili?i yükselten söylemlerinize son veriniz! Bary?a susamy? halkymyzyn iradesini seçim sandyklaryna ve hükümet koltuklaryna hapsetme çabalarynyza son veriniz!Bary?, çözüm vaatleri ile elde etti?iniz koltuklary kullanarak çözümsüzlü?ü derinle?tirecek politikalar geli?tirmeye son veriniz! Biliniz ki, bu adada ya?ayan insanlar bary? istemektedir ve biz bary? istedi?imiz sürece Kybrys’ta Bary? Engellenemez!

KIBRIS’TA BARI? ENGELLENEMEZ

BKP Gençlik Kollary, TDP Gençlik Örgütü, YKP Gençlik, Baraka Kültür Merkezi, Dance For Peace, Kybrysly Gençlik Platformu, KTÖS, KTOEÖS, DAÜ-Sen, DAÜ-Bir-Sen

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top