DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA! Reviewed by Momizat on .       Üniversiteler Bilimsel bilginin üretildi?i ve ele?tirel dü?üncenin derinle?tirildi?i kurumlar olmasy gerekmesine ra?men günümüzün gerçekli?i olmasy gereke       Üniversiteler Bilimsel bilginin üretildi?i ve ele?tirel dü?üncenin derinle?tirildi?i kurumlar olmasy gerekmesine ra?men günümüzün gerçekli?i olmasy gereke Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA!

DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA!

     

Üniversiteler Bilimsel bilginin üretildi?i ve ele?tirel dü?üncenin derinle?tirildi?i kurumlar olmasy gerekmesine ra?men günümüzün gerçekli?i olmasy gerekenle tamamen tezattyr. DAÜ’de ya?anan son geli?meler bunun trajik bir örne?idir. Do?u Akdeniz Üniversitesi içerisinde ö?rencinin ekonomik ve sosyal sorunlarynynçözüme kavu?masy için uzun süredir mücadele veren Kolektif Ö?renci Hareketi çatysy altynda örgütlü ö?rencilere üniversite rektörlü?ü ve yönetimince anti-demokratik yollarla disiplin soru?turmasy ba?latylmy?tyr. Üniversitelerin toplumlaryn özgürle?me mücadelelerindeki öneminin farkynda olan Baraka Kültür Merkezi, DAÜ’de ya?anan orta ça? kalyntysy uyugulamalary nefretle kynar. DAÜ’ye egemen olan ve tüm kurumlaryna i?lemi? olan “karanlyk ça?” zihniyeti, dü?üncenin ve toplumun özgürle?mesinin önünde büyük bir tehlikedir. Dü?ünen, ele?tiren ve de?i?tirmeye çaly?an ö?rencinin yok edilmesine ko?ullanmy? “karanlyk ça?” kalyntysy anlayy?laryyla DAÜ egemenleri, üniversiteyi toplum için bir onur abidesi de?il, utanç duvary halinine sokmu?lardyr.

      

DAÜ bugün bilimselli?e ve dü?ünceni özgürlü?üne ne kadar uzaksa , sermayenin ihtiyaçlaryna ve hegemonyasyna da o kadar yakyn, hatta iç içedir. DAÜ Rektörlü?ü ve yönetimi “bilimsellik ve ?effaflyk” yalanlary arkasyna sy?ynarak, toplumu bir yy?yn düzmece palavralarla kandyrmaya ve uyutmaya devam ediyor. Bugün DAÜ, rektörlü?ü ve yönetimi ile birlikte yollaryny Avrupa Üniversiteler Birli?i’ne (AÜB) do?ru de?il, hamama do?ru çizmelidir.  Yollaryny hamama do?ru çizmelidir, çünkü DAÜ’nün kirlerinden ve “karanlyk ça?”dan kalma koku?mu? zihniyetinden arynmasy, temizlenmesi gerekmektedir. Bundan dolayy DAÜ, AÜB’ye DE?YL HAMAMA.

   

     BARAKA KÜLTÜR MERKEZY

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top