Sözde De?il Gerçek Sosyal Güvenlik Ystiyoruz Reviewed by Momizat on .         Bir süreden beridir halkymyzyn gündeminde olan Sosyal Güven(siz)lik Yasa Tasarysy, Türkiye'ye IMF tarafyndan dayatylan özelle?tirme modelinin kuzey Kybr         Bir süreden beridir halkymyzyn gündeminde olan Sosyal Güven(siz)lik Yasa Tasarysy, Türkiye'ye IMF tarafyndan dayatylan özelle?tirme modelinin kuzey Kybr Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Sözde De?il Gerçek Sosyal Güvenlik Ystiyoruz

Sözde De?il Gerçek Sosyal Güvenlik Ystiyoruz

       

Bir süreden beridir halkymyzyn gündeminde olan Sosyal Güven(siz)lik Yasa Tasarysy, Türkiye’ye IMF tarafyndan dayatylan özelle?tirme modelinin kuzey Kybrys’a da TC tarafyndan dayatylmasydyr.

      

Sanyldy?ynyn aksine, SG Yasa Tasarysy ile tek tip, adaletli bir sosyal güvenlik sistemi yaratylmamakta, özel sektör çaly?anlary ile kamu çaly?anlary arasynda maa?, çaly?ma gün ve saatleri konularyndaki e?itsizlik devam etmektedir.  Özel sektör çaly?anlarynyn i? güvencesi patronun iki duda?y arasynda kalmaya devam etmektedir.

    

Üstelik yasa, devletin temel görevlerinden ve herkesin temel haklaryndan olan sa?ly?y özelle?tirmenin,  yolunu açmaktadyr. “Ücretsiz tedavi hakky” bu yasa ile tarihe kary?acaktyr. Çaly?anlar sa?lyk için yüklü miktarda prim ödemelerine ra?men sa?lyk hizmetlerinden yararlanabilmek için bir de katky payy ödeyeceklerdir.

   

Sosyal Güven(sizlik)lik Yasasy ile emeklilik ya?y yükseltilecek ve emeklilik prim günleri artyrylacaktyr. ?imdilik 60 ya? olarak tasarlanan emeklilik ya?ynyn ilerde daha da artyrylmasy planlanmaktadyr. Di?er yandan bu yasa emekli maa?larynda azalmaya sebep olacaktyr. Asgari ücretli bir çaly?anyn emekli maa?y aylyk 350 YTL’yi geçmeyecektir.

     Özel sektör çaly?anlaryna cicili bicili sözlerle tanytylan bu yasa ile önceden “i? azly?y” alarak 156 gün i?sizlik ödenen sigortalylar, artyk 120 gün i?sizlik ödeneceklerdir.

Görünen odur ki; hükümet, sosyal güvenlik sistemini satyly?a çykarmy?tyr. Hedef, özel sektör ve kamudaki emekçileri daha az maa?a daha geç emekliye çykarmaktyr.

    

En önemlisi, bu yasa TEK TYP bir sosyal güvenlik yaratmamakta, özel sektör çaly?anlaryna hiçbir hak ve menfaat sa?lamamakta, tam aksine kamu çaly?anlarynyn haklaryny geriletmektedir.

    

Çaly?anlaryn tepkisinden çekinen hükümet; “Bu yasa size dokunmayaca, size uygulanmayacak” demektedir. Ancak çocuklarymyzyn gelece?ini, haklaryny pazarlyk konusu yapmamyzy bekleyen bu ahlaksyz teklifi kabul etmiyoruz. Üstelik, gerek geçmi? hükümetler gerekse de dünyadaki di?er örneklerden biliyoruz ki; bu tür gerici yasalar bir kez çaly?ma hayatyna girdi mi a?a?yya do?ru bir basynç yaratyr ve çaly?anlaryn haklaryny da geriletir. Emekçilerin çykary ortaktyr, bir kesim cehennemi ya?arken ba?ka bir kesimin cenneti ya?amasy mümkün de?ildir.

      

Hükümet gerçekten özel sektör çaly?anlarynyn hak ve menfaatlerini ilerletmek istiyorsa, sendikala?mayy te?vik etmelidir. Sözde de?il gerçek sosyal güvenlik istiyoruz.

     

Baraka Kültür Merkezi (a)

   Devrim BARÇIN

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top