1 Mayıs 2006

1 Mayys’ta ?enlik Var

      

Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildi?i ve üretilen bu bilginin toplum yararyna en iyi ?ekilde nasyl kullanylabilece?inin tarty?yldy?y bilim yuvalarydyr. Bugün üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlary ortadadyr. Sosyal Bilimlerin tasviyesi, Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin, ?irketlere pe?ke? çekilmesi kysaca ticarile?tirmesi, üniversiteleri birer ticarethaneye çevirmektedir ve bilginin toplumsal fayda için de?il ?irketlerin karlaryny maksimuma çykarmak için üretildi?ini göstermektedir…

    

Sa?lyk, bugün birçok ülkede özel harcamalarla desteklenen, piyasada alynyp satylan bir mal haline gelmi?tir. Bu durum tabi ki piyasa ko?ullary gere?i sa?lyk hakkyndan parasy olanyn faydalanabildi?i sonucunu ortaya çykarmaktadyr. Ülkemizde uygulamaya konulacak olan Genel Sa?lyk Sigortasy ile de özel hastanelerin kasalary para ile dolarken, kamu hastanelerinin durumu giderek kötüle?ecektir. Sa?lykta, parasy olanyn tedavi olabilece?i bir dönem yakynda birçok yerde oldu?u gibi bizdede ba?layacaktyr.

    Günlerce süren elektrik kesintilerine ra?men, hiçbir alt yapy çaly?masy yapylmamakta sadece bo? laf kalabaly?y yapylarak günü kurtarmak için u?ra?ylmaktadyr. Hayaty durma noktasyna getiren elektrik kesintilerinin hesaby verilmezken özel sektörün elinde tuttu?u kalecik tesislerinden kaynaklanan tüm aryzalar toplumun gözünden kaçyrylmaya çaly?ylmaktadyr. Uygun zaman kollanarak elektrik üretimi özele satylmaya çaly?ylmaktadyr.

Küresel bir, tek tiple?meye do?ru hyzla gitti?imiz bugünlerde, yedi?imiz yemekten, giydi?imiz elbiselere, izledi?imiz filmden, sevgilimizi nasyl öptü?ümüze kadar manasyz bir benze?me ya?anmaktadyr.Gündelik ya?antymyzdaki her türlü davrany?ymyz tüketim kültürünün rekabetçi müdahaleleri ile her geçen gün daha da yypranmaktadyr…

   

Güzel adamyzda yyllardyr sava? probagandalary yapanlar, adanyn bölünmü?lü?ü üzerinden ceplerini hep doldurmu?lar ve bugün ise bu durum sadece bir maske de?i?tirmi? ?ekliyle hala daha devam etmektedir.

   

Kumarhanelerin ve gece kulüblerinin açylmasyny, ülkenin geli?mesiyle paralel tutan bir zihniyet bugün hala daha adanyn kuzeyi üzerinde söz sahibidir.

     

E?itimin Ticarile?tirilmesine Kar?y

    

Herkese E?it, Kaliteli, Parasyz E?itim

   

Sa?lykta Özelle?tirmeye Kar?y

     

Herkese E?it, Kaliteli, Parasyz Sa?lyk

  

Kültürdeki Tektiple?meye Kar?y

  

“Ba?ka Bir Kültür Mümkün” Diyen

    

Üniversiteliler, Liseliler, Y?çiler, Memurlar, Kadynlar

  

11 Mayys’ta Baraka Kortejiinde Alanlardayyz

  

1 Mayys 2006 Pazartesi Saat 18:00’da

  

TERMYNAL’de bulu?up KU?ULU PARK’a katylyyoruz.

     Baraka Kültür Merkezi