Baraka: Kumsal Parky’ny Korumak Boynumuzun Borcudur!

     

Her geçen gün denizler biraz daha kirlenmekte, ozon tabakasyndaki delik büyümekte, küresel ysynma dünyamyzy tehdit etmekte ve ormanlyk alanlar  küçülmekte… Tüm bunlar ve daha niceleri, endi?e verici boyutlardaki do?a sorunlary olarak kar?ymyzda duruyor. Ancak denizlerin kirlenmesi, ozon tabakasynyn delinmesi gibi olgular, sadece sonuç olup sorunun kendisi de?ildir. Asyl sorun, insanlyk olarak  do?a ile kurdu?umuz ben merkezci ve hükmedici ili?kiden kaynaklanmaktadyr. Do?anyn bir parçasy olan ve do?a olmadan varly?yny devam ettiremeyecek bir canly türü olmamyza ra?men, her pratik sorunda do?aya (aslynda kendimize) saldyrarak sahte çözümler üretmekteyiz.

     

CMC atyklaryndan Dikmen Çöplü?ü’ne kadar memleketimizin bitip tükenmeyen sorunlary da hep bu anlayy?tan kaynaklanyyor. Lefko?a’nyn nadir kalan ye?il alanlaryndan Kumsal Parky’nyn katledilerek  otopark ve yol yapylmak istenmesi de bu zihniyete bir örnek te?kil ediyor.  Arabalarymyza park yeri açmak ya da sözde trafi?i rahatlatmak için onlarca a?acy kesmeyi dü?ünmek, insan merkezci ve dünyanyn bizim çevremizde döndü?ünü sanan ayny yanly? anlayy?yn sonucu. Oysa kesti?imiz her a?açla kendi sonumuzu biraz daha yakla?tyrmaktayyz.

     

Ne mutlu ki bölge halky, kendi parky, kendi ya?am alany konusunda duyarsyz kalmamy? ve mücadele etmeye ba?lamy?tyr. Biz de Baraka Kültür Merkezi olarak, bölge halkynyn bu anlamly ve hakly çabasyna destek veriyoruz. Çünkü Kumsal Parky’nyn yok edilmek istenmesi, yalnyzca Kumsal Mahallesi’nin veya Lefko?a’nyn de?il hepimizin sorunudur. Bu çerçevede, çocuklarymyza ya?anabilir bir dünya byrakmak isteyen tüm ki?i ve kurulu?laryn Kumsal Parky’na sahip çykmasy gerekmektedir.

      

Ye?ili korumak ve parky güzelle?tirmek üzere çaly?malara ba?layan “Kumsal Parky’ny Koruma Komitesi”yle ve bölge halkyyla dayany?mak boynumuzun borcudur. Kumsal Parky’ny kysmen veya tamamen yykmaya, Park’taki canlylara zarar vermeye çaly?an her türlü giri?imin kar?ysynda olaca?yz. Parkymyzy yykymdan kurtaryp daha da güzelle?tirmek için yola çyktyk ve bu yolda kar?ymyza çykacak dozerlere kar?y do?aya tutunaca?yz.

      

Baraka Kültür Merkezi (a)

    Münür Rahvancyo?lu