Köpek Yarışları Kampanya Reviewed by Momizat on .        21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly        21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Köpek Yarışları Kampanya

Köpek Yarışları Kampanya

      

21 Eylül 2004 tarihli Kybrys Gazetesi’nde, “Köpeklere i?kence yapylmyyor, ko?mak tazynyn do?asynda var” ba?ly?y ile, Mesarya Stadyumu sahibi Fatin Ynanly ve bazy köpek sahiplerinin açylamalaryna yer verilmi?tir. Söz konusu haberde geçen iddialar tamamen gerçek dy?y olup, gazetecileri ve halkymyzy yanyltmayy amaçlamaktadyr.

   

Haberde, köpek sahipleri olarak belirtilen ki?iler, “yüzeysel bir tepki gösterildi?ini” iddia etmektedirler. Oysa ki, Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy, tazy yary?larynyn bilimsel, ahlaki ve hukuksal boyutlaryny, toplum üzerindeki etkilerini derinlemesine ara?tyrarak, hukukçu, veteriner, psikolog ve benzeri uzmanlardan görü? alarak köpek yary?laryna kar?y çykmy?tyr. Bu konuyu kamuoyu önünde tarty?maya da her zaman açyk oldu?umuzu belirtmemize, birçok radyo ve TV programyna katylmamyza ra?men pist sahipleri kampanya aktivistlerimizle yüzle?mekten her fyrsatta kaçynmy?lardyr.

     

Fatin Ynanly, tüm yasal prosedürleri yerine getirdiklerini iddia etmektedir. Kaymakamly?a ve Spor Bakanly?y’na bazy ba?vurular yaptyklary do?ru olmakla beraber, köpeklerin yary?tyrylmasy ve bu yary?lar üzerinden bahis oynanmasy, ba?ta Hayvanlara Zulüm Yasasy ve Bahse Tutu?ma Evleri, Kumarhaneler ve Kumary Önleme Yasasy olmak üzere K.K.T.C.’de yürürlükte bulunan yasalara aykyrydyr. Halen çaly?yr durumdaki stad, ülkemizdeki hiçbir yasaya dayaly olarak kurulmamy?tyr.

   

Ynanly, yanyltycy, daha önce kendi söyledikleriyle ve altynda imzasy bulunan belgelerle çeli?en bir beyanatta bulunarak, kurulu? amaçlary içerisinde bahis oynatmak bulunmady?yny belirtmi? ve “stadyumu, bahis oynatmamayy göze alarak açtyklaryny” söylemi?tir. Oysa ki, Kybrys TV’de yayynlanan Syk Sorulmayan Sorular programynda, bahis oynatmayy da dü?ündüklerini, bahisin, bu i?in vazgeçilmez bir parçasy oldu?unu kendi a?zyndan dinlemi?tik. Yine Radyo Sim’de yayynlanan  Baky? Açysy programynda, “Bu bir arz talep meselesidir, gerekirse yasal düzenlemeler yapylyr ve K.K.T.C. yurtta?laryna da bahis oynatyryz” demi?tir. Ayryca, Spor Bakanly?y’na sundu?u, kendi imzasyny ta?yyan, 18/06/2002 tarihli dilekçede, “Tamamlayycy unsur olan bahis izninin tarafynyzdan verilmesini talep eder, gere?inin yapylmasyny saygylarymyzla arz ederiz.” ve 9/10/2003 tarihli dilekçede “Bahis oyunu icra edebilmek için gerekli bahis sisteminin ithal edilebilmesi için izninizi talep ederim.” cümleleri, açykça bahis oynatmayy planlady?yny ve 21 Eylül Saly günkü açyklamasy ile hem gazetecileri hem de halky yanyltmaya çaly?ty?yny göstermektedir. Ayryca, kendi resmi internet siteleri olan www.mesarya-racing.com adresinde, bahis oynatylaca?y ve tote türü bir bahis sistemi getirilece?i de belirtilip ayryntyly olarak tarif edilmektedir.

  

Ynanly, kurulu? amaçlaryny açyklarken, “Tazylarla yapylan yasak tav?an avyna engel olmak” ?eklinde yanyltycy bir ifade de kullanmy?tyr. Kampanyamyzyn, her fyrsatta dile getirdi?i konulardan biri de, köpek yary? pistinin açylmasynyn tazylaryn kaçak ava götürülmesine engel olamayaca?y, hatta kysa bir süre sonra daha çok tazynyn ava götürülece?idir. Yary?tyrylmak amacyyla üretilecek ya da yurt dy?yndan getirilecek olan tazylar, veterinerlerin 3-4 yyl olarak açykladyklary yary? ömürlerini tamamladyktan sonra ya öldürülecek, soka?a terk edilecek ya da sahipleri tarafyndan ava götürülecektir. Bu yary? pistinin kapatylmamasy halinde, köpek üretimine ve ithaline gidilece?inden, bir kaç yyl sonra ülkemizdeki tazy sayysynyn artmasy ve bunlaryn ava çykarylmasy kaçynylmazdyr.Ynanly’nyn açyklady?y bir di?er kurulu? amacy ise, “Farkly bir spor dalyny ülkeye kazandyrmak”tyr. Köpek yary?larynyn bir spor oldu?unu iddia etmek abesle i?tigaldir. Spor, insanlaryn bedensel ve zihinsel yeteneklerini geli?tirmelerine, bo? zamanlaryny de?erlendirmelerine ve sa?lykly geli?melerine yönelik faaliyetlerdir. Bazy köpeklerin maket bir tav?anyn pe?inden ko?masynyn ve insanlaryn da bunu izleyerek e?lenmesinin veya bahis oynamasynyn “spor” olarak tanymlanmasy, halky yanyltmaya, e?lence kültürümüzü yozla?tyrmaya yönelik gerçek dy?y bir iddiadyr. Köpek yary?lary asla bir spor de?il, köpek üretimi, kumar ve doping üçgeni ile beslenen bir endüstridir.

Bu yasa dy?y stad var oldu?u sürece, bahis de oynanacak, köpekler de öldürülecektir. Bu gün bunun aksini iddia edenler, yaryn köpek yary?larynyn insanlyk dy?y sonuçlaryny da savunmaya hazyr olmalydyrlar.

    Köpek Yary?laryny Durduralym Kampanyasy

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top