Gitme Bush Reviewed by Momizat on .       Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplanty       Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplanty Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » Gitme Bush

Gitme Bush

     

Bu bildiri; NATO diye söylenen, Kuzey Atlantik Yttifaky diye açyklanan, askeri i?birli?inin Ystanbul’da 28-29 Haziran 2004 tarihlerinde yapylacak toplantysyny protesto etmek için yazylmy?tyr.

  

NATO denilen ve gerçekte ABD güdümlü politikalary benimsemi? tüm di?er devletlerin, askeri i?birli?ini sa?layan yapy, 2. Dünya Sava?y’ndan bu yana varolan ABD güdümlü  devletlerin ba?kanlaryny biraraya getirerek kendine ba?ymly yeni devletler yaratmanyn ve mevcut ?irketlerine taptaze pazarlar açmanyn yollaryny aramakta, bu suretle i?birliklerini geli?tirmektedir.

    

ABD,  bu ittifakla birlikte dünyanyn geri kalanyndaki halklary yoksulla?tyryp, kölele?tirip üzerlerine “papatya” bombalary atarken, kendi ulusal sermayelerine de sermaye katmaktadyr.

    

Son üç yyl içinde ABD’nin saldyrganly?ynyn önüne küreselle?me ve/veya sava? kar?yty hareket dy?ynda hiçbir örgütlü güç geçmeye dahi kalky?mamaktadyr.

    

Bu hareket ise; batynyn aksine  do?u ülkelerinde kendi sesini toplumlarynyn tüm kesimlerine duyurmak için örgütlenmeye çaly?sa da gerekli zemini çe?itli nedenlerle bulamamy?tyr. Buna ra?men; ABD saldyrganly?y kar?ysynda yakylan ve yykylan tüm ülkelerin ve ?ehirlerin, ABD saldyrganly?y kar?ysynda topra?yny ve ailesini kaybetmi? tüm insanlaryn sesi olmaya çaly?an dünyanyn bu SOL duyarlyly?ynyn haklyly?ynyn bilinciyle, dünyanyn tüm kaynaklaryny bir vampir gibi emen bir avuç azynly?a kar?y duyarly tüm insanlary bu hareketin yanynda ses vermeye ça?yryyoruz.

    

Kybrys sorununun 50 yyl önce yaratylmasynda bir numaraly zanly durumundaki NATO ve ABD, içinde Kybrys’ynda bulundu?u birçok Ortado?u ülkesi ve halklary için yeni sinsice planlar, kan ve gözya?y hazyrlamaktadyr. Kybrys, ortado?u ve dünya halklaryny birbirine dü?ürerek kan ve gözya?lary ile beslenip geli?en bu katillere kar?y dayany?ma içinde sesimizi yükseltmeliyiz.

    

Ba?ta ABD ba?kany George W. Bush olmak üzere NATO üyesi ülkelerin ba?kanlary da bu sinsice planlaryn uygulayycysy yani eli kanly katil aktörleri konumundadyrlar.

    

Y?te ?imdi bu katiller, ba?katil ABD ve George  W. Bush ba?kanly?ynda hemen yanyba?ymyzda yeni kanly planlaryny kabul ettirmek ve uygulamak için toplanyyorlar.

     

Gücümüzü NATO kar?ytlarynyn yanyna koyalym, sesimizi Türkiyeli dostlarymyzyn sesine katalym; Ystanbul ?ehrine katiller geliyor, KOVALIM…

  

    Baraka Kültür Merkezi

     Ba?ka Bir Kültür Mümkün

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top