8 Mart 2006 Reviewed by Momizat on . Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;    Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » 8 Mart 2006

8 Mart 2006

Bugün 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü ;

  

Kadynlaryn daha iyi çaly?ma ko?ullary, e?it ücret ve daha iyi bir ya?am için verdikleri cesur mücadelenin yyldönümü.

    

Tüm Dünya Kadynlarynyn her türlü ?iddete ve ayrymcyly?a kar?y seslerini biraz daha yükselttikleri, emeklerine, bedenlerine ve kimliklerine sahip çyktyklary bir gün.

    

Biz Baraka Kültür Merkezi aktivistleri olarak, KADINLAR için de daha ya?anabilir BA?KA BYR DÜNYANIN MÜMKÜN oldu?una inanyyoruz. E?it, özgür ve sömürüden uzak bu dünyayy yaratmak hepimizin ellerinde. Bizler, kendimizi ve içinde ya?ady?ymyz toplumu daha iyiye, daha güzele dönü?türmek için kültürden yola çykarak mücadele veriyoruz.

    

Biz tecavüzün, genç bir kyza da yapylsa bir seks i?çisinin  ba?yna da gelse, cinsel ?iddetin en vah?i biçimi oldu?unu dü?ünüyoruz.

    

Kybrys’yn kuzeyinde kadynlaryn yüzde 13.4’ü cinsel istismara, yüzde 1.1’i ise tecavüze u?ramy?tyr.

   

Biz evimizde, i? yerimizde, hayatymyzyn her alanynda, erkek egemen kültürün varly?yny hissediyor ve de?i?imin ancak kadyn-erkek dayany?masyyla mümkün olaca?yny söylüyoruz.

Yspanya’da ayny i?i yapan erkeklere göre kadynlar yüzde 27, Ytalya’da ve Hollanda’da yüzde 24 daha az ücret alyyor.

     

Biz neo-liberal politikalardan ve yoksulluktan en çok kadynlaryn etkilendi?ini görüyor, adil bir dünyanyn kadynlaryn da mücadelesinden geçti?ine inanyyoruz.

   

Neo-liberal politikalaryn uygulandy?y AB ülkelerinde, sosyal harcamalar her geçen gün biraz daha kyrpylyyor ve kadynlaryn ya?amy gittikçe zorla?yyor. Do?um izinleri, ücretli izinler tarih olurken kadynlar evde çocuk bakymy ve ev i?lerini üstlenmek zorunda kalyyor.

    

Biz  sava?laryn gerek fiziksel gerekse  psikolojik olarak en çok kadynlaryn canyny acytty?yny biliyor, anti-militarist askersiz bir adanyn ve dünyanyn özellikle kadynlaryn omuzlarynda yükselmesini umut ediyoruz.

  

Irak’ta Nisan 2003’ten bu yana sava? syrasynda ve sonrasynda aralarynda 8 ya?ynda kyz çocuklarynyn bile bulundu?u en az 400 kadynyn tecavüze u?rady?y biliniyor.

     

Kadynlaryn bary?, dayany?ma, adalet, özgürlük, e?itlik diyen seslerinin günden güne yükselece?i inancyyla 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Gününüz kutlu olsun!

    

     Baraka Kültür Merkezi

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top