BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!” Reviewed by Momizat on .      Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve      Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

BARAKA: “KADINA YÖNELYK ?YDDETE HAYIR!”

    

Son günlerde toplumumuzun gündemine damgasyny vuran, kadyna yönelik ?iddetin en vah?i biçimini; 14 ya?yndaki bir kyz çocu?una tecavüz edilmesini kynyyor ve hepimizin yüre?ini da?layan bu gibi olaylaryn tekrarlanmamasy için, ba?ta kadynlar olmak üzere tüm ilerici ki?i ve örgütleri, kadyna yönelik cinsel ve her türlü ?iddeti daha derinden sorgulamaya ve çareler aramaya davet ediyoruz.

    

Kadynlaryn, iki kez ezildi?i, en çok ?iddete maruz kaldy?y, insanlyk onurlarynyn iki kez çi?nendi?i bilinmekte. Uluslararasy Af Örgütü’nün verilerine göre, dünyada  her üç kadyndan biri veya yakla?yk bir milyar kadyn hayatlarynyn bir noktasynda dayak yemi?, cinsel ili?kiye zorlanmy? ya da farkly biçimlerde tacize u?ramy?tyr. Kadyna yönelik ?iddet, az geli?mi? ülkelere ya da “ça?da?” olmayan toplumlara özgü bir sorun da de?il. Güney Afrika’da her gün 147 kadyn tecavüze u?rarken, Fransa’da yylda 25,000 kadyna tecavüz edilmekte, ABD Adalet Bakanly?y’nyn istatistikleriyse, ABD’de her 90 saniyede bir kadyna tecavüz edildi?ini belirtmekte.

     

Ülkemizde de, toplum tarafyndan damgalanma endi?esiyle açy?a çykmayan bir çok tecavüz olayynyn, aile içi veya dy?y ?iddetin var oldu?u tahmin edilebilir. Son aylarda yapylan bir anket, hiç de azymsanamayacak rakkamlarla sorunun boyutlaryny gözler önüne sermektedir: Kadynlarymyzyn yüzde 13,4’ü cinsel istismara maruz kalmy?, yüzde 1,1’i ise tecavüze u?ramy?tyr.

     

Toplum olarak lanetledi?imiz bu olaydan yola çykarak, gerek bu suçun ma?duru genç kyz, gerekse cinsel veya ba?ka ?ekilde ?iddete maruz kalan di?er kadynlarla dayany?mayy görev bilmeliyiz. Utanacak bir ?eyi olmayan bu kadynlaryn utanmasy ya da ba?yny e?mesi, hepimizin utancy, hepimizin boyun e?mesi demektir.

    

Yazyly ve görsel medya, bu olay özelinde duyarly davranyp toplumsal hassasiyeti artyran haber ve programlara yer vermekle beraber, kadyn bedenini meta halinde sunan foto?raflar yayymlamaktan, erkek egemen söylemin damgasyny vurdu?u programlar yapmaktan da geri durmamaktadyr. Medyada, bir yandan cinsel ?iddet kynanmaya çaly?ylyrken, di?er yandan kadynlaryn, üzerinde hak iddia edilen birer e?ya, birer arzu nesnesi gibi gösterilmesi söz konusudur. Bu, sa?lykly beyinlerin bile kadyna baky?yny olumsuz etkilemekte, hastalykly ki?ilerinse potansiyel birer tecavüzcü olmasyny körüklemektedir.

      

Kadyn örgütlerinin bir ço?u, “yüksek politika” meseleleriyle u?ra?maktan, kadynlaryn günlük ya?am prati?ine dair sorunlara kar?y duyarsyz  kaldyklary gibi, ne yazyk ki bu olayda da yeterli tepkiyi, gerekli kadyn dayany?masyny örememi?lerdir.

      

Bizler, Baraka Kültür Merkezi aktivisti kadynlar ve erkekler olarak, hepimizin ba?yna gelebilece?ini bildi?imiz bu cinsel ?iddet olayyny ya?ayan genç kyz ile yürekten dayany?yyoruz ve bu nedenle mahkemede ve ba?ka süreçlerde omuz omuza olaca?yz.

      

Baraka Kültür Merkezi adyna

    Nazen ?ansal R.

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top