Bir Yolculuk Hikayesi

Bir Yolculuk Hikayesi

Yazan: Bertolt Brecht (Kural ve Kuraldışı)

Gösterim Tarihleri: 2010 Nisan ayı boyunca her Cumartesi ve Salı

 

Baraka Tiyatro Ekibi, ba?ta sahnesizlik olmak üzere tüm olanaksyzlyklara ra?men alty yyly geride byrakty?y yolculu?una devam ederken “Bir Yolculuk Hikayesi” ile sizleri selamlyyor. Hikayemizi, epik/diyalektik tiyatro kuramynyn yaratycysy, büyük ?air, yönetmen, yazar Bertolt Brecht’in, “Kuraldy?y ve Kural” oyunundan yola çykarak kurguladyk. Bundan seksen yyl önce yazylan ve synyfsal çeli?kiler ile yargy ele?tirisini konu alan bu oyun, zaman ve mekan de?i?se de sermaye düzeni de?i?medi?inden, halen güncel mesajlar içeriyor. Sömüren-sömürülen çeli?kisi, her gün gitti?imiz i?yerimizde, marketimizde, mahallemizdeki in?aatta, da?larymyzy delen ta? ocaklarynda devam ediyor. Tüm demokrasicilik oyunlaryna kar?yn yargy ve polisin egemenlerin safynda oldu?una, Karpaz’a elektrik götürülmesi ile ilgili davada ?ahit oldu?umuz gibi ?imdi de Göç Yasasy eylemcilerine açylan davalarda tanyklyk ediyoruz. Brecht’in metnine bazy eklemeler yaparak geli?tirdi?imiz oyunda, i?neyi egemenlere batyryrken çuvaldyzy da kendimize batyrmaktan çekinmedik ve gece kulüpleri ile sendikaly-sendikasyz i?çi ayrymyna da vurgu yapmak istedik. Toplum olarak, ülkemizin insanlyk ayyby gece kulüplerindeki seks i?çisi kadynlary “orta synyf ahlaky” ile kynarken, bu mekanlara izin veren devlete kar?y güçlü bir tepki gösteremiyoruz. Sendikaly çaly?ma imkanyna sahip kamu emekçileri ve onlaryn sendikalary, her türlü sömürünün ya?andy?y özel sektörde sendikala?ma hedefini bir türlü önüne koyamyyor. Her provasy bizler için bir e?itim olan bu yolculu?un öyküsünde, Baraka Tiyatro Ekibi’nce bu konular tarty?ylyyor.                                     

 “Tiyatro, insanlar arasynda geçen, aktarylmy? ya da kurgu ürünü olaylaryn canly betimlemelerinin e?lendirme amacyyla olu?turulmasydyr. Bu, günümüze kadar tiyatro için buldu?umuz en soylu i?levdir. E?lencelerden yüksek ve alçak düzeyde olanlar diye söz edilse bile sanat, buna donuk gözlerle bakacaktyr; çünkü o, insanlary e?lendirebildi?i sürece her iki düzeyde de hareket edebilmek ve rahat byrakylmak ister.” diyor Bertolt Brecht. Biz de, büyük yazaryn bu sözlerinden aldy?ymyz cesaretle, bir ö?reti oyunu olarak yazylmy? “Kuraldy?y ve Kural”y, komedi ve müzikle harmanladyk; yer yer kara mizah, yer yer ise kaba güldürü ö?elerini kullanmaktan çekinmedik. Çünkü gülmek farkynda olmaktyr, kahkaha ba?kaldyrydyr.

   

                      

BTE tarafından yeniden yazılan oyun metni

                      

Oyunun fragmanı

  
Bro?ür 2

 

              

    

                             

  

Broşür 1Broşür 2