Ayak Bacak Fabrikası

Ayak Bacak Fabrikası

Yazan: Sermet Çağan

Gösterim Tarihleri: 25 – 28 Nisan, 2 – 5 Mayıs 2009  

 

Ayak Bacak Fabrikası, 25 Nisan, 28 Nisan, 2 Mayıs ve 5 Mayıs 2009 tarihlerinde, Arabahmet Kültürevi’nde kapalı gişe oynadı ve be?eniyle izlendi.

Türk Tiyatrosunun önemli yazarlarından Sermet Ça?an’ın yazmış oldu?u Ayak Bacak Fabrikası, “kimine göre çok uzak, kimine göre çok yakın bir ülkede” yöneticilerin ceplerini doldurmak için halkı kandırmasını ve halkın kötürüm kalma hikayesini ironik bir şekilde işlemekteydi. Modern epik tiyatro ve absürd tiyatrodan ö?elerin politik bir temele oturtularak gösterildi?i oyun, seyirciyi hem güldürdü hem de düşündürdü.

Kolaylaştırıcılı?ını Nazen şansal’ın yaptı?ı Ayak Bacak Fabrikası’nda, Aliye Osum, Baran Gürel, Eyyüp Sabih Benzetsel, Gözde Gayde, Hüseyin Yönlüer, İsmail Özuçar, Leman Kırcal, Mehmet Adaman, Meltem Akbaş, Mine Kanol, Nazen şansal, O?ulcan Kırcal, şifa Alçıcıo?lu ve Tahsin Oygar rol aldı, Mine Balman ve Ceyda Alçıcıo?lu da teknik ekipte görev yaptı.

Baraka Tiyatro Ekibi, yaz dönemini pratik ve teorik e?itim çalyşmalary ile ve Geleneksel Baraka Yaz Kampy’nda düzenlenecek Tiyatro Atölyesi hazyrlyklary ile geçirmeyi planlyyor.

Eylül ayynyn başyndan itibaren ise yeni katylacak kişilere e?itim çalyşmalary verilerek yeni sezonun açylmasy ve yeni oyunlaryn çalyşylmasy planlanyyor.

  

                      

  

  

Sermet Ça?an, Ayak Bacak Fabrikasy ve Baraka Tiyatro Ekibi

 

    

“Yücelmek, yüceltmek için dünyaya gelmiş insanlary do?al haklary olan yaşama pahasyna süründürenler kimlerdir? Kişiye öz çykaryny ö?retmeyenler, göstermeyenler. Onlar! Yönetmişler, yönetenler, yönetecekler!” Sermet Ça?an

     

Oyunculuk, yazarlyk, yönetmenlik, sahne tasarymcyly?y gibi tiyatronun çeşitli alanlaryna emek vermiş olan Sermet Ça?an, 1929 yylynda Amasya’da do?muş ve 1970 yylynda kalp krizi sonucu yaşama veda etmiştir. 1951 yylynda Ankara Playersadly Yngilizce oyunlar oynayan bir tiyatro toplulu?una girmiş, daha sonra Sahne Z adly amatör bir topluluk kurmuş, bu arada Dünya ve Öncügazetelerinde politika yazary olarak çalyşmyştyr. 1966-67 yyllarynda Türkiye Ö?retmenler Sendikasy tiyatro toplulu?unu kurmuş ve yurt çapynda turneler yapmyştyr. Sermet Ça?an, gerek oyunlaryny yazarken gerekse sahneye koyarken kütüphanelerde, arşivlerde bir bilim insany gibi u?raşan, ayny zamanda da anlamaya ve anlatmaya çalyşty?y Anadolu’yu köy köy kasaba kasaba gezen bir yazardy.

   

Ça?an’yn oyunlaryny yazmasynda gazete küpürleri de önemli rol oynar. Onun için ülkenin bir kenaryna bulaşmyş bir olay tek başyna irdelenemez, o olay bu düzenle ilgilidir. Anamur ilçesinin Karakuçur, Karaa?a ve Sarydana köylüleri neden kötürümdür? Onlary kötürüm yapan karatohumu bile bile neden yemişlerdir? Onlary karatohum yemek zorunda byrakan kimlerdir? Ölmektense kötürüm olarak sürünmeyi bile göze alan insanlary umutsuzlu?un son kertesine getiren bu düzen nasyl bir düzendir? Ve bu düzenin sürmesi için her türlü çabaya ba?vurulmasy neden dünya çapynda bir i?tir? Dünya politikasyyla yakyndan ilintili olan bu düzen Ça?an’yn Ayak Bacak Fabrikasy’nda açyk ve seçik ortaya çykar.(Özdemir Nutku)

   

Oyunda, geleneksel tiyatro, modern epik tiyatro ve absürd tiyatrodan ö?eler, siyasi bir temele oturtularak gösterilmektedir. Oyun ki?ileri, birer karakter de?il, synyfly bir toplumda var olan çe?itli kesimlerin temsilcileridirler.

   

Yerel bir sorunu evrensel bir boyutta il?leyen Ayak Bacak Fabrikasy, herhangi bir geri byrakylmy? ülkenin içinde bulundu?u traji-komik durumu yansytyr. 1964 yylynda yazylan ve ayny yyl Ystanbul Üniversitesi Gençlik Tiyatrosu’nda sahnelenen oyun, Ankara Sanat Tiyatrosu ve Türkiye Ö?retmenler Sendikasy Tiyatrosu ba?ta olmak üzere ustalaryn rol aldy?y pek çok tiyatroda sergilenmi?, yurt dy?ynda ödüller kazanmy?, yabancy dillere çevrilmi?tir. 

  

   

Baraka Tiyatro Ekibi olarak sadece be? yylyk bir birikime sahip olmamyza ve tam anlamyyla kurumsalla?amamy? yapymyza ra?men Ayak Bacak Fabrikasy gibi iddialy bir oyunla siz de?erli seyircilerimizin kar?ysyna çykma cürretini gösteriyoruz. Bunu, ne profesyonel ve kusursuz oyunculu?umza, ne synyrsyz ekonomik kaynaklarymyza ne de tiyatro alanyndaki engin tecrübelerimize güvenerek yapyyoruz. Tam aksine, tümüyle amatör bir çaba, sadece bir kaç yyllyk bir tecrübe, son ana kadar sahnesiz çaly?ty?ymyz, teknik imkanlardan yoksun  provalar ve gönüllülü?e dayanan kyt kanaat olanaklardan fazlasy yok elimizde. Ancak, Ayak Bacak Fabrikasy’nyn, bundan 45 yyl önce yazylan bu oyunun, bugünün Kybrysly Türk halkyna söyleyecek çok önemli sözleri oldu?una inanyyoruz. Bu sözlerle kendi fikriyatymyzy, kendi kültürümüzü de harmanlayarak kar?ynyza çykyyoruz. Sürç-ü lisan edersek affola…