Atatürk Ö?retmen Akademisi Ö?rencilerine Destek Konseri

   

Baraka Müzik Toplulu?u Sol Anahtary bir süredir Atatürk Ö?retmen Akademisi ö?rencilerinin ba?ta Milli E?itim Bakanly?y Olmak üzere hükümete kar?y ba?latty?y direni?te bir sokak konseri verdi. E?itim Bakanly?y’nyn AÖA’yy yok etme yakla?ymyna kar?y AÖA Ö?rencileri direniyor! AÖA’nyn temsil etti?i, halk için parasyz, planly, kamusal ö?retmen yeti?tirme politikalaryny destekleyen Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary, AÖA ö?rencilerinin hakly ve me?ru eylemleri ile dayany?mak için 7 Nisan 2010 tarihinde AÖA ö?rencilerinin e?itim bakanly?y önünde gerçekle?tirilen eyleminde bir sokak konseri verdi. Konserde co?kulu anlar ya?ayan AÖA ö?rencileri direni?in onlara katty?y heyecan ve kararlyly?y bir kez daha müzikle harmanlamy? oldu. Sol Anahtary müzik grubu olarak AÖA direni?ini selamlar ve mücadelelerini mücadelemiz kabul etti?imizi duyururuz.