AYLENYN ÖZEL MÜLKYYETYN VE DEVLETYN KÖKENY

 


Baraka Kültür Merkezi Okuma-Tarty?ma Grubu, nisan ayy ba?ynda okumaya ba?lady?y Sorun Yayynlary’ndan çykan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby OKUMAYI BIRAKTI!

      

1950 öncesi Editions Sociale tarafyndan Marx, Engels, Lenin, Stalin, Guesde, Bebel, Thorez, Lafargue vb. teorisyenlerin çe?itli yazylaryndan derlenmi? olan kitap; Türkiye’de Mayys 2003’te sekizinci baskysyny yapmy?ty. Derlemeyi yapan Jeon Freville’nin uzun giri? yazysyny okumaya ba?lady?ymyz andan itibaren ahlakçy, resmi ideoloji yaratma kaygysy güden, kapitalist aile anlayy?y ile yary?an ve Marksizmin ailenin gerçek savunucusu oldu?u iddiasy ta?yyan yakla?ymy benimsememi?tik. Gene de ele?tirel bir okuma yapabilece?imizi dü?ünerek kitaby okumaya devam ettik.

                                          

Kitabyn önsözünde “Ayny zamanda, kadynlar gene bu metinlerde sosyalizmin üstün bir insanlyk ta?ydy?yny, sosyalistlerin daha üstün bir seviyeye getirmek istedikleri ve ?imdiden sosyalist ülkelerde bu seviyeye getirdikleri AYLENYN GERÇEK SAVUNUCULARI OLDUKLARININ KANITLARINI BULACAKLARDIR” yazmaktaydy. Ancak biz Baraka Okuma – Tarty?ma Grubu olarak bu yakla?ymyn bir yorum farky oldu?unu dü?ünmü?, Marksist Klasiklerin saptyrylmasy ve orijinal metinlerin AMACA UYGUN DE?Y?TYRYLMESY ile in?a edilece?ine ihtimal vermemi?tik.

                                         

Kitabyn, Engels’e ait “Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni” isimli kitaptan alyntylady?yny iddia etti?i bölümlerine ula?ty?ymyz vakit, RESMY YDEOLOJY YARATMA kaygysynyn ne kadar tehlikeli olabilece?inin kanytlaryny da okuyarak gördük. Engels’ten alyntylandy?y iddia edilen bölümler bilinçli olarak syrasyz ve kary?yk seçilmi?, derleyenin hayal gücüne göre ba?lyklar uydurulmu?, nesnel/bilimsel kavramlar bilinçli olarak ahlakçy yargylar içerenleri ile de?i?tirilmi?, alyntylaryn devam etti?i yerlerde belirtmeksizin cümleler atlanmy? ve bazy kysymlar bilinçli olarak farkly yazylmy?tyr. Yki kitabyn ilgili bölümlerinin kar?ylykly olarak okunmasyndan elde etti?imiz kesin yargy; KADIN ve MARKSYZM isimli kitapta Engels’in “AYLENYN ÖZEL MÜLKYYETYN VE DEVLETYN KÖKENY” isimli kitabyndan alyntylandy?yny iddia edilen kysymlaryn BYLYNÇLY OLARAK ÇARPITILDI?IDIR.

                                                 

Bu sebeplerle Baraka Okuma-Tarty?ma Grubu olarak, ayny fikirde olmady?ymyz yayynlary da okuyabilece?imize ancak bu kitabyn bizim be?enmedi?imiz kendi görü?ünü de?il, ba?kasynyn görü?ünü ama ÇARPITARAK aktardy?yna karar verdik. Ve KADIN ve MARKSYZM isimli kitaby okumayy byraktyk. Kitabyn yapty?y çarpytmalar ile ilgili daha ayryntyly bir makale Argasdi’nin 19. Sayysynda Kütüp-Ha-Ne! Bölümünde yapylacaktyr.

                                                    

20 Mayys 2010 tarihinden itibaren ise Okuma-Tarty?ma Grubumuz Engels’in “AYLENYN ÖZEL MÜLKYYETYN VE DEVLETYN KÖKENY” isimli kitabyny okumaya ba?lamy?tyr. Katylmak isteyen Baraka dostlaryna duyurulur…

                                                              

Baraka Okuma-Tarty?ma Grubu