Anti-Militarist Bary? Harekaty Karargahyndan: ‘Ay?e’ pabucu yarym çyk dy?aryya ‘dans’ edelim!

 

 Anti-militarist Bary? Harekaty’nyn organize etti?i “Dikkat Askersiz Bölge” konseri geçti?imiz Cumartesi ba?ary ile gerçekle?tirildi. “Tatil bitti, Ay?e evine dön” temasy ile gerçekle?tirilen etkinlikte syrasyyla Gommalar Müzik Sava?çylary, Özgür, Sol Anahtary ve Bandista sahne aldy. Sahne alan gruplar ve ki?iler etkileyici performanslary ile i?gal kar?yty, anti-militarist ve anti-kapitalist sloganlara güç ve anlam kattylar.

                              

Türkiye’den Kybrys’a tüm kültürel, ideolojik ve dini anlam ve de?erlerin ithal edildi?i bir ortamda  Bandista grubunun sahneden “biz buraya devrimcilik ithal etmek için de?il, buradaki devrimcilerle dayany?mak için geldik” demesi enternasyonalist anlamda önemli bir mesaj olmakla birlikte, Kybrys ve Türkiye halklarynyn emperyalizme ve kapitalizme kar?y ortak mücadelesi anlamynda da ayry bir de?er ta?yyordu.

                                  

 Konserin örgütlenme çaly?malary sürerken iki arkada?ymyza afi? astyklary gerekçesiyle emniyet tarafyndan suç duyurusunda bulunuldu. Ardyndan son dakikada emniyet ve kaymakamlyk tarafyndan konserin, Bary? Manço Park’ynda yapylmasy engellenerek Selimiye Meydany konser alany olarak gösterildi. Konser, aktivistlerin yo?un çabalary sonucunda Selimiye Meydany’nda gerçekle?tirildi. Emniyet ve kaymakamly?yn tüm engelleme ve sabote etme çabalaryna ra?men konser muhte?em bir devrimci co?ku ve kitle potansiyeli e?li?inde gerçekle?ti. Bandista grubu Kybrys ile ilgili yapty?y ?arkylaryny ilk kez seslendirdi. Kalabaly?yn atty?y i?gal kar?yty ve anti-kapitalist sloganlar sahneden yükselen ezgilere kary?arak ?ehrin sokaklarynda yankylandy. Egemenler tarafyndan uygulanmak istenen tüm basky ve korkutma giri?imlerine ra?men Selimiye Meydany’nda insanlar ayaklaryny yere vura vura dans ettiler, özgürlü?ün ?arkylaryny söylediler…

                                

Konserin hem örgütleme sürecinde hem de hemen ardyndan ya?ananlar egemen blo?un baskycy ve antidemokratik yüzünü bir kez daha çyplak bir biçimde göstermi?tir. Farkly seslere tahammül edemeyenler veya bundan korkanlar bir yandan yyldyrma politikalary izlediler, di?er yandan da ba?ta medya aracyly?y ile görmemezlikten gelerek, yok saymaya çaly?tyrlar. Bu süreç içerisinde yalnyzca birkaç unsur göze en fazla çarpanlardy:

                         

 

·         Medyanyn görmemezlikten gelmesi! Sa?cy, milliyetçi medya odaklaryny geçtik. Kendisini demokrasi ve bary? yanlysy olarak ifade eden, ba?ymsyz gazetecilik yapty?yny savunan medya odaklary dahi bu süreci görmemezlikten gelerek, gazetelerinde ya hiç yer vermediler ya da olayyn tüm politik içeri?ini bo?altarak magazinsel bir unsura dönü?türerek (Yenidüzen gazetesi) verdiler. CTP’nin kendisinin dy?ynda seslere ve farklylyklara tahammül edememesi ve adadaki i?gale kar?y bir tavyr alamamasy böylelikle yine kanytlanmy? oldu. Bu, her iki ko?ulda da medyanyn bu süreçte synyfta kaldy?yny, hak odakly habercilik anlayy?y bir yana, etik kaygylar bile gütmedi?inin göstergesidir. Fakat bu medyamyzyn alamet-i farikasynyn bir yany. Öte tarafta ise Afrika gazetesinin haberi verme biçimi var ki, okuyanlaryn tüylerini diken diken eder. Tamamen çaty?macy bir dil ile yazylan haber metni, konserin temsilini etkinlikte olay çykmamasy üzerinden i?liyor. Haberdeki “Türkiyelilerin yo?un bulundu?u bölgede gerçekle?en konser” ve “olaysyz geçti” ibreleri bir yandan Türkiyelilere kar?y dy?layycy ve ötekile?tirici anlamlary ta?yrken öte yandan da konserin içinde ta?ydy?y mesajla bire bir zytlyk güdüyordu. Konserde halklaryn dayany?masy ve ortak mücadelesi mesajlary ön plana çykarken, Afrika gazetesi sanki bunlar hiç olmamy? gibi “Türkiyelilerin yo?un ya?ady?y bölgedeki konser olaysyz geçti”  demeyi tercih etti. Di?er taraftan Bandista’nyn enternasyonal dayany?ma mesajyny ve  halklaryn karde?li?i vurgusunu öne çykarmayyp gelecek  14 A?ustos ile ilgili önerisini ön plana çykarmasy ve tüm karamsar ve kötümser haber dilinin ortasynda buna -hedef gösterircesine- yer vermesi çevremizce rahatsyzly?a sebebiyet vermi?tir. Di?er taraftan ise haberdeki foto?raflar ile spotlaryn bir birini tutmamasy, Günün Kahramany bölümünde Bandista yazyp Sol Anahtarynyn foto?rafynyn çykmasy habercilik sorumlulu?unun ne kadar önemsendi?ini sergilemektedir. Di?er bir nokta ise Afrika Gazetesinin organizatör örgütlere yer vermesine ra?men KGP ve Do?a Dostlary Derne?ini haberin dy?ynda byrakmasydyr. Üzücü olan bire di?er unsur ise etkinli?in ana sloganlaryndan biri olan “Ankara elini yakamyzdan çek” sloganyny gazetenin yanly? yazmy? olmasydyr.

                   

Bizler her iki durumda da (hem yok saymak hem de haberi özensiz ve içinin bo?latylarak verilmesinde) bunun gazetecinin, muhabirin hatasy olabilece?ini dü?ünmüyoruz. Bunun tamamen bilerek ve isteyerek, editöryal bir tercih veya yukarydan gelen bir talimatyn sonucunda  oldu?unu dü?ünmekteyiz.

                           

·         Medyamyzyn zat-y muhteremlerden aldy?y talimatlar do?rultusunda ‘görevini’ ba?ary ile yerine getirmesi tek ba?yna yeterli olamazdy ku?kusuz. Polis, emniyet ve kaymakamlyk da ‘görev’ ba?yndaydy. Konserden önce gerçekle?tirilen “Dereboyu yürüyü?ünde” iki arkada?ymyz afi? astyklary gerekçesi ile ertesi gün polis karakoluna ça?rylarak haklarynda suç duyurusunda bulunuldu. UBP hükümeti ‘i? ba?yna’ geldi geleli demokrat ve devrimci kesimler üzerinde uygulanan soru?turma ve dava terörü yine egemenler tarafyndan bir basky ve yyldyrma aracy olarak kar?ymyza çykartyldy. Di?er bir yyldyrma unsuru ise son dakikada Kaymakamly?yn Bary? Manço Park’ynda ‘meskun mahal’ gerekçesi ile konserin yapylmasyny yasaklayarak, yer olarak Selimiye Meydany’ny göstermesiydi. Bir yandan son gün konserin yapylaca?y yerin duyurularyny yenilemeye çaly?yrken di?er yandan da Ramazan ayyndan dolayy konserin saatinin ileriye alynmasy organizasyonda aksamalara neden olsa da yine de egemenler amaçlaryna ula?amadylar. Konser camide kylynan namazdan sonra, Selimiye Meydany’nda co?kuyla gerçekle?tirildi. Hatta ‘emniyetin bize atty?yny sandy?y kazyk kyya?a bile dönü?mü?tü!’

                                  

 Velhasyl kelam bir 14 A?ustos daha geride kaldy Bizler gelecek sene 14 A?ustosta da yine meydanlarda olaca?yz. Ayaklarymyzy yerlere vura vura dans edecek, avazymyz çykty?y kadar sloganlarymyzy atacak, özgürlü?ün ?arkylaryna e?lik edece?iz.

                           

 Hani o türküde diyordu ya “halk isyany co?tukça askerler kaçar oldu.” Y?te tam da öyle…

                          

Not: Bu vesile ile en syky?yk zamanymyzda bizlere yeri doldurulamaz katkylar yapan bölgedeki Galif Meyhanesi ve HASDER’e çok te?ekkür ederiz.

                                                          

                                  Anti-Militarist Bary? Harekaty(a) 

                 Hasan Yykycy

                 

Anti-Militarist Bary? Harekaty: Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik, KGP, YKP  Gençlik, Do?a Dostlary Derne?i