İZLE-TARTIŞ

 

Ücretsiz Sinema olarak da adlandyrabilece?imiz Yzle-Tarty?, Baraka Kültür Merkezi’nin 2003 yylyndan bu yana kesintisiz gerçekle?tirdi?i bir etkinliktir. Ylk iki yyl boyunca 15 günde bir gerçekle?en etkinlik, Baraka’nyn etkinlik ve faaliyetlerinin yo?unla?masy ile birlikte her ayyn ilk cumartesisi olmak üzere ayda bir gerçekle?tirilmeye ba?lamy?tyr. Bu gösterimler çerçevesinde 70’ten fazla film izledik ve halen de izlemeye devam ediyoruz.

 

 

“Sinemaya Seyirci Kalmayyn” slogany ile gerçekle?tirilen Yzle-Tarty? yaz saati uygulamasynda 20:00’da, ky? saati uygulamasynda da 19:00’da ba?lar. Baraka’nyn projeksiyon cihazy ile sinema perdesine yansytylarak yapylan gösterimlerimizde, ses ve görüntü açysyndan sinema kalitesini yakalady?ymyza inanyyoruz.

Her gösterimden sonra geceye katylan insanlar izledi?imiz filmin kendilerine ça?ry?tyrdy?y konularla ilgili sohbet etmekte, filmin içeri?i, müzikleri, çarpycy sahneleri, bizim kendi günlük hayatymyza dair yönleri vb. istedikleri her konuda konu?abilmektedirler. Her gösterimden sonra bir sonraki filme orada bulunan insanlar kendileri karar vermektedir. Film seçerken tek kriterimiz önerilecek filmin öneren ki?inin elinde veya bizim ar?ivimizde bulunmasydyr. Bu da duyuruyu zamanynda yapabilmemiz ve duyurdu?umuz faaliyeti gerçekle?tirebilmemiz için gereklidir.

 

Seçilen film ile ilgili kysa bir sunu? yapmak üzere isteyen herhangi bir ki?i sorumluluk alabilir. Genelde sunu?u, filmi öneren ki?i yapmaktadyr. Bu da Baraka’nyn “öneren yapar” prensibinin gere?idir. Sunu?un içeri?i, sorumluluk alan ki?inin tercihine ba?lydyr. Filmin müzikleri, içeri?i, sahneleri, yönetmeni vs gibi boyutlary veya filmin ça?ry?tyrdy?y herhangi bir?eye dikkat çekmek isteyen herkes sunu? için sorumluluk alabilir. Sorumluluk bir ki?i tarafyndan alynmak zorunda da de?ildir. Birden fazla insan da kendi aralarynda i? payla?ymy yaparak sunu?u organize edebilir.

 

Film önerisi yapylyrken sadece (bizce) olumlu filmlerin önerilmesi ?arty yoktur. Be?enmedi?imiz bir filmi de; tarty?mak, ele?tirisini yapmak, (bizce) olumsuz bir örne?i de irdelemek amacyyla önerdi?imiz olur.

Yzle-Tarty? bize, sinema izlemek amacyyla Baraka’ya gelecek insanlarla ili?ki kurma, kendimizi e?itme, fikir-dü?ünce ve duygularymyzy di?er insanlara aktarma imkany sunar. Ayryca Yzle-Tarty?, okuma-tarty?madan farkly olarak sadece okuyarak dü?ünmeye de?il, görme, i?itme ve tarty?arak dü?ünmeye dayalydyr ve kendimizi e?itmeye en uygun etkinliktir. Yzle-Tarty?’ta izlenen filmler bize, insanlaryn bazy durumlarda nasyl davranaca?yna/davranabilece?ine ili?kin tarty?ma imkany sunar. Böylece hem kendi davrany?larymyzy dü?ünmeye/de?i?tirmeye fyrsat verir, hem de di?er insanlary daha iyi tanymamyza onlaryn davrany?laryny ö?renmemize/de?i?tirmemize imkan sunar.

 

Yzle-Tarty? öncesi yapylan sunumlar (sunumu yapanyn tercihine göre), yönetmenler, müzisyenler, ülkelerin tarihi, aktörler, aktiristler, politika, ekonomi, emek mücadelesi vb. konularynda bilgi edinmemizi sa?lar ve sunum yapmak topluluk önünde konu?ma becerimizi geli?tirir, çe?itli konularda ara?tyrma yapmamyzy sa?lar, bilgi, duygu ve dü?üncelerimizi dostlarymyzla payla?mamyza imkan verir.

 

Yzle-Tarty? sonrasy yapylan tarty?malar; bencil ve bireyci bir ?ekilde duygularymyzy kendi içimizde tutmayy engeller ve dostlarymyzla payla?maya imkan verir. Anlamady?ymyz, yanly? anlady?ymyz noktalary farkly bir baky?la, ba?kalarynyn baky?yyla görmemize imkan verir. Be?eni ve zevklerimizin, ortakla?masyna hizmet eder. Kullandy?ymyz dilin benze?mesini sa?lar, birbirimizi anlamamyzy kolayla?tyryr. Ortak deneyimlerimizi arttyryr.

 

Dünyamyz küreselle?menin, yoksullu?un, evsizli?in, yrk, cins, din, dil ayrymlarynyn, sömürünün, yabancyla?manyn, çevre kirlili?inin yuvasy artyk…

 

Tüm bu olanlarda kendi payymyza dü?en sorumlulu?u almak, elimizden geleni yapmak… Biraz da bilmekten, hissetmekten ama en önemlisi aramaktan/anlamaktan geçmiyor mu?

Sen kimsin?

Muhalif misin?

Kitap okur musun? Müzik dinler misin? Film izler misin? Yzlersen niçin izlersin? Gülmek için? A?lamak için? Anlamak için?

Uyumak için? Uyanmak için? Dinlenmek için?

Tarty?mak için?

Niçin?

 

Sana cevaplar sunaca?yz sanyyorsan yanylyyorsun. Ancak sorulary ve cevap arayy?laryny payla?abiliriz seninle…

Her ayyn ilk Cumartesisi Baraka Kültür Merkezi Lokalinde Film izliyoruz…

Katylmak ister misin?

 

Facebook6k
Twitter2k
646