You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 80)

1 Eylül 2005

Arkada?lar,    1 Eylül 1939’da Polonya’nyn i?gali ile ba?layan ve milyonlarca insanyn ölmesine, yaralanmasyna, sakat kalmasyna neden olan 2. Payla?ym Sava?y’nyn üzerinden 60 yyldan fazla zaman geçti.    60 yyldyr insanlyk geçmi? sava?laryn yaralaryny sarmaya, sürmekte olan sava?lary durdurmaya ve yeni sava?laryn olmamasy için çaly?maya devam ediyor. Y?te bu dü?ünceyle, tarihin en acymasyz sava?ynyn ba?langy ...

Read more

Özelle?tirme Kar?yty Eylemlere Yönelik Kavrayy?ymyz

   Sermayenin 1970’li yyllardan itibaren içine girdi?i kriz ortamy, bu krizden çyky? amacyyla bir saldyry programy olarak neo-liberalizmi gündeme getiriyor. Neo-liberalizm krizden çyky? ve kar oranlarynyn dü?mesinin durdurulmasy için sermayenin reçetesidir. Bu reçete (neo-liberalizm) emekçi synyflar aleyhine ekonomik ve toplumsal ili?kilerde dönü?ümü ön görüyor.    Neo-liberal saldyry, kapitalist toplumsal ...

Read more

Kybrys’yn kuzeyinde bir hayalet dola?yyor, özelle?tirme hayaleti!

   Sermaye, dünyanyn her yerinde eme?in kazanylmy? kamusal haklaryna kar?y topyekün bir saldyry gerçekle?tirmektedir. Ülkemizde de bu saldyrynyn koç ba?y “Okul Öncesi E?itim Ö?retmenli?i” ady altynda yürütülmekte olan planly operasyondur. Operasyonun slogany “AB sürecinde e?itimde devlet tekeli kabul edilemez” ?eklindedir.    Herkese e?it, parasyz ve bilimsel e?itim hakky yüzlerce yyllyk mücadeleler sonucu ...

Read more

1 Mayıs 2005

Baraka Kültür Merkezi, Y?çi Synyfynyn Uluslararasy Birlik Mücadele ve Dayany?ma günü olan 1 Mayys Bayramy dolayysyyla etkinlik gerçekle?tiriyor.    30 Nisan Cumartesi ak?amy saat 20:00’da ba?layacak olan etkinlikte, Baraka Korosu ?arkylar söyleyecek ve yönetmenli?ini Metin Ye?in ile Nihan Gider’in yaptyklary “Güzel Günler Görece?iz” isimli 20 dk.’lyk kysa belgesel izlenecek. 2003 Türkiye yapymy belgesel’de ...

Read more

Dünya Emekçi Kadynlar Günü Dolayysyyla Baraka’dan Etkinlikler

     * 5 Mart 2005 Cumartesi Baraka’da “Osama” filmi gösteriliyor.      * 8 Mart 2005 Saly Arabahmet Kültür Merkezi’nde “Kadyn Oyunlary” isimli tiyatro sahneleniyor.      Baraka Kültür Merkezi ücretsiz sinema gösterimlerinde bu hafta “Osama” isimli 2003 yyly yapymy Afgan filmi izleniyor. Film, Taliban döneminde ailesindeki tüm erkekleri yitirmi? bir kadynyn ve kyz çocuklarynyn ya?ady?y sykyntyyy konu alyyor ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top