You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar (Page 80)

Baraka Kültür Merkezi Ta?yndy

  Mart 2003 tarihinden bu yana faaliyetlerimizi yürüttü?ümüz Küçük Kaymakly’da bulunan dernek binamyzy bo?alttyk. Bilindi?i gibi dernek binamyz tek bir salondan olu?an, bahçesi olmayan bir dükkandy. Bu, bizlerin ayny anda birkaç toplanty/etkinlik yürütmemizi engelliyor, yaz döneminde kapy önüne oturdu?umuzda yoldan geçen arabalardan olumsuz etkilenmemize, bir hayli biriken kitaplarymyzdan yararlanmak i ...

Read more

SG ve GSS VE KADINLAR – Nazen Şansal

“Sosyal Güvenlik Yasası” olarak yasalaşmış bulunan, 2006 yılında CTP tarafından “Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası” adı altında getirilen yasaya o tarihlerde sosyalist feminizm çerçevesinde yönelttiğimiz eleştiri... “Bu yasa taslağının özelliklerinden bir tanesi, kadın yahut erkekten bahsetmemesidir. Ayrımcılık yoktur, herkes eşittir.” Bu talihsiz açıklama 11 Mayıs 2006 tarihli Kıbrıs Gazetesi’nden, ...

Read more

DAÜ’deki Soru?turma; Özerk, Demokratik, Parasyz ve Bilimsel Üniversite Mücadelesini Durduramaz

    DAÜ’deki olaylary ibretle izlemekteyiz. DAÜ rektörü Halil Güven’in DAÜ-Sen ve ba?kany Ula? Gökçe’ye kar?y yürüttü?ü saldyrylar, eski rektör ile yary?ty?ynyn göstergesidir. Halil Güven “rü?tünü ispatlamy?” bir rektör olarak özerk, demokratik, bilimsel ve parasyz üniversite mücadelesinin önünde sa?lam bir engel oldu?unu göstermi?tir.       Üniversite ö?rencilerinin, dövizin fyrlamasyndan kaynakly her çe?i ...

Read more

Fazıl Önder’i Anma Etkinliği

De?erli Basyn Emekçileri,    1 Mayys 1958 ve sonrasynda, Kybrys; o güne kadar görmedi?i büyük bir dü?manly?y iliklerine kadar ya?ady. Yeralty te?kilaty, i?e öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden ba?lady. 1 Mayys gecesi ilerici ve devrimci insanlarymyzyn gitti?i TEK (Türk E?itim Kulübü) fa?istlerce yakyldy, yykyldy. Kybrys ve tüm dünya için e?itlik, adalet, bary? ve özgürlük isteyen insanlarymyz her ...

Read more

1 Mayıs 2006

1 Mayys’ta ?enlik Var        Üniversiteler; bilimsel bilginin üretildi?i ve üretilen bu bilginin toplum yararyna en iyi ?ekilde nasyl kullanylabilece?inin tarty?yldy?y bilim yuvalarydyr. Bugün üniversitelere ödenen har(a)ç miktarlary ortadadyr. Sosyal Bilimlerin tasviyesi, Ar-Ge faaliyetleri için üniversitelerin, ?irketlere pe?ke? çekilmesi kysaca ticarile?tirmesi, üniversiteleri birer ticarethaneye çevirme ...

Read more

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top