KADIN VE MARKSYZM

  

 Baraka Okuma Tarty?ma Grubu, nisan ayyndan itibaren kolektif bir eser olan Kadyn ve Marksizm isimli kitaby okumaya ba?lady. Kitapta Marks, Engels ve Lenin’in Kadyn konusu ile ilgili yazdy?y yazylardan derlemeler bulunuyor. Kitabyn arka kapa?ynda yazylanlar ?öyle:

     

Marks: Kadyn özgürlü?ünün derecesi, tabii ki genel özgürlü?ü tayin eder.

   
Engels: Kadynlaryn ortak kullanymy sadece burjuva toplumuna ait olan ve bugün fuhu?la gerçekle?en bir olgudur. Fakat fuhu? özel mülkiyete dayanyr ve onunla birlikte kaybolur. Böylece komünist rejim, kadynlaryn ortak kullanylmasyny getirmek ?öyle dursun, aksine ortadan kaldyryr.

   

Marks-Engels: Kaldy ki, komünistlerce açykça ve resmen uygulanaca?yny iddia ettikleri kadynlar üzerinde ortak hak sahibi olunmasyna kar?y burjuvalarymyzyn duydu?u namuskarani öfke kadar gülünç bir ?ey olamaz. Kadynlar üzerinde ortak haklara sahip olunmasyny komünistlerin önermesinin hiç gere?i yoktur; o zaten taa ne zamandan beri var olagelmi?tir.

   

 

Lenin: Kadynlar için tam bir özgürlük elde edilemezse, proletarya tam bir kurtulu?a ula?amayacaktyr.” Her per?embe saat 18:00’da bulu?arak gerçekle?tirdi?imiz okumalarymyza siz de davetlisiniz…