Kybrysly Türk Devrimci Hareketi

    

  

Yazan: Münür Rahvancyo?lu

  

Kalkedon Yayynlary – Argasdi Kitaply?y

 

446 Sayfa, 30 TL

    

“Kybrys devriminin gerçek kylynabilmesi için yaratmak zorunda oldu?umuz Kybrysly Türk devrimci hareketi krizdedir. Hareketimiz, daha do?um sürecini ya?arken ölüm dö?e?ine dü?mü? ancak ölümünü hakkyyla ya?ayamady?yndan yeni bir do?uma da vesile olamamy?tyr. Krize karakterini veren olgu da zaten bu askyda kalma halidir. Bu krizi; krizimizi a?mak, devrimci hareketimizin dünyaya gözünü açty?y 1976-1990 dönemini anlamaktan, bu dönem boyunca ya?ananlaryn bize byrakty?y mirasy hatasy ile sevaby ile kabullenip, eksiklerimizi tamamlamaktan, olumluluklarymyzy ço?altmaktan geçmektedir.

    

Yaryn nerede olmak istedi?imiz bugün nerede oldu?umuzdan ayry dü?ünülemez. Ancak bugün nerede bulundu?umuz da buraya nereden ve nasyl geldi?imizle ?ekillenir. Y?te yakyn geçmi?e bir baky? olan bu kitabyn anlamy böyle kavranmalydyr. E?er bir ba?ary olacaksa, bu kitabyn ba?arysy, Kybrysly Türk devrimcilerin yaryny kurma mücadelelerine geçmi?ten ta?ydy?y tu?lalaryn sayysy ile ölçülecektir. Nesnel ko?ullaryn bizi içine sürükledi?i süreç; kendi cenazemizi kendimizin kaldyrmasyyla, kendi göbek ba?ymyzy kendimizin kesmesini bir ve ayny ?ey haline getirmi?tir.

     

Bu kitap, tarihi yapmak iddiasy ile bugüne isyan etti?imizde, her?eyin bizimle ba?lamady?yny anlamamyzyn ürünüdür. Geçmi?te ya?anyp bitmi? bir hareketi bugünün siyasal ili?kiler arenasyna davet etmek, maddi güçlerin kar?ysyna geçmi?in ruhlaryny çykarmak bizim materyalist kaygylarymyz arasynda de?ildir. Tam tersine burada kendi geçmi?imizi mezaryna gömmek, tarihimizin kaldyrylmamy? cenazesini kaldyrmak ve yeni do?acak olanyn önünü açmak asyl niyetimiz kabul edilmelidir. Bitmi? olanyn adyny koymayy, ondan do?any ya?atmanyn biricik yöntemi kabul ederiz.”

   

Baraka Kültür Merkezi’nden temin edebilirsiniz.

 

baraka@baraka.cc

 

0533 862 22 82