“BYRYNCY GELENEKSEL” BARAKA YAZ KAMPI

Nazen ?ansal (Argasdi Sayy-4.5)

Baraka Kültür Merkezi, 11 – 14 A?ustos 2006 tarihleri arasynda, Karpaz Bölgesi’ndeki Altynkum’da bir yaz kampy gerçekle?tirdi. Yakla?yk 30 ki?inin katyldy?y kampta, e?lence ve dinlencenin yanysyra, panelden tiyatro atölyesine kadar geni? bir yelpazede e?itim çaly?malary da yer aldy. Baraka aktivist ve sempatizanlary dört gün boyunca yolda?lyklaryny peki?tirdi, birlikte gülmenin ve üretmenin keyfini ya?ady. Bununla beraber, iki katylymcynyn yakyn bir akrabalaryny kaybetti?i haberini almalary üzerine, keder ve burukluk da kampta payla?ylan duygular arasyndaydy.

11 A?ustos Cuma ak?amy uzun fakat ne?eli bir yolculu?un ardyndan kamp yerine varan Barakacylardan kimisi çadyrlaryna kimisi ise bungalovlaryna yerle?tiler. Ylk saatlerde çadyrlaryn kurulmasynda ve e?yalaryn ta?ynmasynda gösterilen dayany?ma, daha sonra yemek servisi yapan tesis çaly?anlaryna yardym etmek suretiyle de devam edecek ve çaly?anlary ?a?yrtacakty. Personelle bu ?ekilde ba?layan ili?ki, oyunlara, sohbetlere ve e?itim çaly?malaryna katylmalaryyla devam etti.

Bir çok katylymcy kampta uyanylan ilk güne, Karpaz’yn e?siz denizinin keyfini çykararak ba?lady. Daha sonra ise “Kybrys’yn Kuzeyinde Solun Tarihi” konulu bir panel gerçekle?tirildi. Yakla?yk üç saat süren panel ve tarty?malar, yazyly kayna?yn pek az bulundu?u böylesi bir konuda Baraka aktivist ve sempatizanlaryna bilgi ve fikir kazandyrdy. Baraka’nyn, tarihin bir anynda öylece ortaya çykmady?ynyn da vurgulandy?y panelde, geçmi?in olumlu mirasy sahiplenilirken çe?itli deneyimlerden dersler çykarmanyn önemi üzerinde duruldu.

Besim Baysal’yn Kybrys’ta Osmanly döneminin son yyllaryndan ba?layarak, Yngiliz Sömürge Ydaresi ve Kybrys Cumhuriyeti Dönemlerini de kapsayan bir tarihsel kesiti irdeledi?i sunu?u ilgi ile dinlendi. Besim arkada?ymyz Osmanly dönemindeki isyanlardan ba?layarak, Yngiliz sömürgecili?i altyndaki mücadeleler, 1931 Ysyany, KKK-AKEL, PSE-PEO, 1948 Lefke Maden Grevi ve 1950’lerde ya?anan sol yükseli?in dinamiklerini anlatty. Sendikala?ma ve grev hakky, i? saatlerinin 14 saatten 8 saate çekilmesi, E?el-Mobil sistemi, i?çi hastahane ve eczanesi ve ödenekli 15 gün izin gibi kazanymlar yanynda sosyal sigorta kurulmasy mücadelesinin solun yükseli?inde yaratty?y itici gücü vurgulayan Besim, tüm bunlaryn ardyndan 1958’den itibaren gündeme gelen fa?ist saldyrylar ve milliyetçi-ayrylykçy teröre kar?y solun yeterince direnç gösterememesi ile ilgili ele?tirel tahlillerde bulundu. Kybrys Cumhuriyeti dönemi boyunca devam eden bu saldyry dalgasynyn Türkçülük-Elencilik ötesinde ve hatta her iki kesimin kendi içinde solculara yönelik bir terör dalgasyyla içiçe geli?ti?ini net bir ?ekilde ortaya serdi.

Daha sonra sözü alan Münür Rahvancyo?lu, 1970’lerden itibaren dünyada ya?anan de?i?imler ve bu de?i?imlerin mücadele taktik ve anlayy?laryna yansymalaryny özetledikten sonra, özellikle yüksek ö?renime giden ö?renciler vasytasyyla ülkemizde yeniden canlanan solu tahlil etti. 1974 sonrasyndan günümüze sol hareketin iki ana hattyny olu?turan reformist ve devrimci akymlaryn macerasyny, zaman zaman sosyal demokrasi ile olan ili?kilerini, ya?anan i?birli?i, ayrylyk ve birle?me süreçlerini, tüm bunlaryn sonucunda bugün var olan partiler ile bunlaryn dy?ynda duran Baraka’nyn konumunu özetleyen bir sunu? yapan Münür, geçmi?in ele?tirel bir tahlilini yapty. Bu tahlilde özellikle mirasçysy oldu?umuz hareketin tespiti ve bu hareketin olumlu-olumsuz özelliklerinin vurgulanarak bugün bizim ne i?imize yarayaca?ynyn tarty?maya sunulmasy önemliydi. Sunu?lardan sonra dinleyici durumundaki Barakacylar soru-katky ve yorumlaryyla panele zenginlik kattylar.

Ayny gün ak?am üzeri gerçekle?en ve kamp programynda yer alan “Oyuncu Olmayanlar Yçin Oyunlar” ba?lykly tiyatro atölyesi, Baraka Tiyatro Ekibi’nin yany syra, tiyatroyla izleyici olmak dy?ynda hiçbir ilgisi bulunmayanlaryn da aktif katylymyyla gerçekle?tirildi. Agusto Boal’yn Ezilenlerin Tiyatrosu kuramyndan ve bu kuramyn cephaneli?i adyny verdi?i egzersizlerden esinlenerek yapylan çaly?malar, katylymcylary hem e?lendirdi hem de nasyl bir dünya hayal ettiklerini sorgulamalaryna vesile oldu. Katylymcylar öneriler arasyndan rastgele seçilen bir konuda teatral yöntemlerle kafalaryndaki ideali gösterdiler, izleyiciler bunu de?i?tirmek veya olumsuzlamak suretiyle çaly?maya katky koydular. Özellikle sözlü tarty?manyn de?il vücut performansynyn ön planda oldu?u dü?ünsel tarty?malar, hem birbirimizi daha iyi anlamamyz hem de yaratycy tarty?ma yöntemlerine yönelik esneklik sa?lamamyz anlamynda faydaly oldu.

Ertesi gün sabah düzenlenen turnuvalarda, heyecanly saatler ya?anyrken Barakacylaryn “rekabet de?il dayany?ma” ?iary da hayat buldu. Tavla’da Ersen, Hedef Dört’te Mine ve Satranç’ta Devrim ödülleri olan kitaplaryny ak?am yeme?i syrasynda aldylar.

Ö?le saatlerinde yapylan forumda, memleketin gündeminden dü?meyen “Bary?” konusu tarty?yldy ve bir çok noktada ortakla?yldy. Te?vik edici Devrim arkada?ymyz “Bary? Nedir – Kybrys’a Bary? Nereden ve Nasyl Gelecek?” ba?lykly formu bary?yn evrensel bir tanymynda hepimizi ortakla?tyrarak sa?lam temeller üzerine oturttu. Daha sonra bu bary?yn kendi irademize dayaly my yoksa bizim dy?ymyzdaki güçlerce mi “getirilece?ini”, Baraka’nyn sahiplendi?i bir slogan olan “bary? bizlerin ellerindedir” sloganynyn ne kadar gerçekçi oldu?unu tarty?tyk. Yemekler hazyr olmasaydy belki de gece yarysyna kadar devam edecek olan tarty?ma yemekte devam etmek üzere sonlandyryldy. Özellikle form syrasynda gözlemlenen, herhangi bir formal zeminin olmady?y, herkesin katylymyna açyk tarty?ma ortamlarynyn ba?larda çekingenlik ve suskunluk yaratabilece?i oldu. Ancak ilerleyen dakikalarda katylymcylaryn ço?unlu?u bu tutuklu?u a?ty ve bunda sonra da kendi aramyzda bu tarz formlaryn mutlaka olmasy gerekti?i kanaatine vardyk.

Kadynlaryn her ko?ulda sosyal ortamlarda bulunmasyny savunan Baraka kadynlary, birbirlerinden yardym elini esirgemeyerek kampa katylan çocuklu ve hamile kadynlara da gereken ilgiyi gösterdiler.

        

Göz açyp kapayyncaya kadar geçen 4 günün sonunda, hafyzalarynda ?arkyly, ?iirli geceler, yyldyzlaryn altynda sohbetler ve sa?lamla?tyrylan dostluklarla kampy tamamlayan Barakacylar, yaz kamplaryny gelenekselle?tirmeye ve her yaz benzer içerikli kamplar düzenlemeye karar verdiler.

  

Kamp Programy

    

Ceyda Alçycyo?lu’nun yazysy