Ykinci “Göreneksel” Baraka Kampy

Argasdi (Sayy 7.5)

Baraka Kültür Merkezi’nin bu yyl ikincisini düzenledi?i yaz kampy, 18-22 Temmuz tarihleri arasynda, Karpaz bölgesindeki Altynkum sahilinde yapyldy. Baraka dostlary ve aktivistlerinin katylymyyla gerçekle?en kampta, panel, forum, tiyatro atölyesi, müzik dinletileri, sahil temizli?i gibi etkinlikler ile çe?itli oyun ve yary?malar yer aldy. Ayryca günlük kamp programynyn ve haberlerin yer aldy?y “Kampgasdi” isimli gazete de kamp boyunca her gün okuyuculary ile bulu?tu.

Kampyn ilk etkinli?i olan panel, 20 Temmuz Cuma günü saat 10.00-12.00 saatleri arasynda yapyldy ve “Parasyz E?itim-Parasyz Sa?lyk” konusu, panelistler Halil Karapa?ao?lu ve Devrim Barçyn tarafyndan teorik ve pratik boyutlaryyla ele alyndy. Soru-cevap ve dinleyicilerin katylymy ile ?ekillenen bölümlerde, tüm dünyada ça?ymyza damgasyny vuran neo-liberal saldyrylar ile Kybrys’yn kuzeyinde sa?lyk ve e?itimdeki özelle?tirmeler sorgulandy. Panelde, sosyal devlet anlayy?ynyn tasfiyesine kar?y durulmasy ve emekçi kesimlerin daha da yoksulla?mamasy için e?itim, sa?lyk gibi temel haklara sahip çykylmasy gere?i vurgulandy.

Ayny gün ak?am üzeri yapylan “Oyuncu Olmayanlar Için Oyunlar” isimli tiyatro atölyesinde ise katylymcylar hem e?lenme hem de mimik ve jestlerini kullanarak kendi bedenlerini ve yaratycylyklaryny tanyma olana?y buldular. Imge tiyatrosu tekni?iyle yapylan çaly?malarda, “oyun” “aile” ve “a?k” kavramlary i?lendi ve bu konularda ele?tirel tablolar meydana çykty.

21 Temmuz Cumartesi sabahy gerçekle?en forumda “Patriarka ve Cinsiyetçilik” konusu tarty?yldy. Kadyn ve erkek katylymcylar, erkek egemen sistemin üzerimizdeki etkilerini ve günlük hayatymyzdaki olumsuz yansymalaryny payla?tylar ve birlikte çözüm önerileri aradylar. Katylymcylaryn teorik açylymlarla ve kendi ya?amlaryndan verdikleri örneklerle zenginle?tirdikleri forumda, kadyn sorununun kapitalizm içinde çözülemeyece?inin ancak patriarkal baskylary ve cinsiyetçili?i a?mak yönünde her bireyin günlük ya?amynda yapabilece?i pek çok ?ey oldu?unun alty çizildi. Ayryca aile içi ?iddetin ülkemizde sanyldy?yndan daha yayyn oldu?u ve kadyn sy?ynma evlerine ihtiyaç bulundu?u tesbiti de yapyldy.

Cumartesi ö?len saatlerinde yapylan satranç, tavla ve hedef 4 turnuvalaryndaysa kampçylar bir yandan zihin sporlary yaparken di?er yandan da “rekabet de?il payla?ym” sloganyna hayat verdiler. Ayny günün ak?amynda ise Baraka müzik toplulu?u Sol Anahtary, kapmçylary ço?turan bir konser verdi. Dinleyenlerin gerek sesleriyle gerekse halaylarla e?lik etti?i konserin ardynda bir de ?arky söyleme yary?masy yapyldy.

Üç gün süren kampta, özgür Karpaz e?eklerini gözlemleme fyrsaty bulan katylymcylar ayryca Altynkum sahilini çöplerden temizleme etkinli?i de gerçekle?tirdiler. Karpaz’daki do?al hayata hayran kalan Baraka dost ve aktivistleri, son günlerde hükümetin gündeminde olan Karpaz’a elektrik götürülmesine kar?y “Karpaz’a elektrik götürme, do?al hayaty öldürme” sloganyyla sembolik bir eylem de gerçekle?tirdiler.

Kampta hem dinlenip hem e?lenen, yeni arkada?lyklar kurarak dostluklaryny peki?tiren Baraka dost ve aktivistleri, mücadeleye devam etmek için enerji topladylar.

    

    

    

    

    

    

    

Kamp Programy

    

Kampgasdi 123