SÖYLE?Y: TEKEL DYRENY?Y I?I?INDA YENY SINIF HAREKETY

      

 Baraka Kültür Merkezi “Tekel Direni?i I?y?ynda Yeni Synyf Hareketi” konulu bir söyle?i düzenledi. Söyle?inin ana konu?macysy Baraka’nyn davetlisi olarak Kybrys’ta bulunan Nota Bene Yayynlary Editörü Yalçyn Bürkev’di. 17 Haziran 2010 Per?embe saat 16:00’da KTÖS Lokalinde gerçekle?en söyle?ide, Tekel örne?inden yola çykarak tüm dünyada yaygynla?an yeni synyf hareketi masaya yatyryldy. Nota Bene Yayynlary’nyn, geçti?imiz aylarda çykan “Tekel Direni?i I?y?ynda Gelenekselden Yeniye Y?çi Synyfy Hareketi” isimli kitabyna da yazar olarak katky koyan Yalçyn Bürkev, 78 gün süren direni?te de i?çiler ile yakyndan temas kurmu? bir ki?i. Ayryca yine Yalçyn Bürkev’in de içinde bulundu?u bir ekip tarafyndan hazyrlanmy? Tekel Direni?i ile ilgili bir belgesel film bulunuyor.