26 HAZYRAN Y?KENCE MA?DURLARIYLA DAYANI?MA GÜNÜ PANELY

 

 

     

 

 

Y?kenceyi Önleme Platformu, 26 Haziran Y?kence Ma?durlaryyla Dayany?ma Günü dolayysyyla 26 Haziran 2009 tarihinde Lefko?a AKM’de panel gerçekle?tirdi.


Panelde Kybrysly Türk Ynsan Haklary Vakfy’ndan hukukçu Öncel Polili, Türkiye Ynsan Haklary Vakfy’ndan Dr. Sema Ylhan, Psikologlar Derne?i’nden Ziliha Uluboy sunum yaptylar.


Panel süresince i?kencenin insan onurunun ve insan haklarynyn en a?yr ?ekilde ihlal edilmesi oldu?u belirtildi. Y?kence vakalarynyn kararlylykla ve etkili ?ekilde soru?turulmasy, i?kence ma?durlarynyn rehabilite edilmesi, zanlylar sorgudayken avukatlarynyn yanlarynda bulunmasy ve doktor muayenelerinin polis gözleminde olmamasy gibi somut giri?imlerle çaly?malara ba?lanmasyna vurgu yapyldy.

 

  

  

       

Y?kenceyi Önleme Platformu Kuruldu