Baraka Kybrys’ta Sivil Toplum Ve Sol Sempozyumuna Katyldy

                    

 “Kybrys’ta Sivil Toplum Ve Sol” sempozyumu 7 A?ustos Cumartesi günü KTAMS konferas salonunda gerçekle?ti. Kybrysly Gençlik Platformu tarafyndan organize edilen ve FEMA, Ye?il Bary? Hareketi, Kybrys Çevre Platformu, Baraka Kültür Merkezi, Kybrys Türk Ynsan Haklary Vakfy, Adaly Gençlik, KTAMS, KTOEÖS, Dev-Y?, BKP, YKP, KSP, CTP-BG ve TDP’nin katylymcy oldu?u etkinlik üç ana ba?lyktan olu?tu.

                                 

Kybys’ta Toplumsal Cinsiyet ve Sol, Ekolojik Bozulma ve Sol Çevre Politikalary, Sendikal Hareket ve Sol Partiler ba?ly?y altynda gerçekle?tirilen üç panele, Baraka Kültür Merkezi adyna Hasan Yykycy konu?macy olarak katyldy.

                                 

Her üç panelde de Baraka’nyn de?erleri zemininde Toplumsal Cinsiyet E?itli?i Mücadelesi, Ekolojik kriz ve mücadele ve sendikal hareket irdelendi. Sivil Toplumculuk ele?tirisi ile açyly? konu?masyny yapan Baraka aktivisti Yykycy her üç temanyn da ba?ymsyz birer mücadele alany oldu?unu ve anti-kapitalist bir perspektif ile de?erlendirilmesi gerekti?ini vurgulady.

                           

Her üç alanda da alanyn kendi ba?ymsyz öz örgütlülü?ünün yaratylmasy gereklili?inin vurgulandy?y panelde, ba?ymsyzly?yn sadece örgütsel ba?ymsyzlyk olarak algylanmasy gerekti?i; söz konusu hareketlerin kapitalizmi kar?ylaryna alabilecek ve onu a?abilecek ideolojik bir ba?lamda ?ekillenmesinin yakycyly?y ifade edildi.

                                       

Toplumsal cinsiyet e?itli?i mücadelesinin kadynlaryn erkeklere kar?y kavgasy olarak de?il, tam tersi erkeklerle birlikte sisteme kar?y verilmesi gereklili?inin alty çizildi. Ne sivil toplumcu bir söylem geli?tirerek “özel alanlara” syky?tyrylmy? bir TCE mücadelesinin ne de salt i?çi synyfynyn mücadelesine indirgenmi? bir TCE mücadelesinin anlamly olabilece?i ifade edildi. TCE mücadelesinin tüm ezilme biçimleri ile kendisini ba?ymsyz ve iradi bir özne olarak kurmasy gerekti?i belirtildi.

                                 

Ekoloji temasy altynda gerçekle?tirilen oturumda ise Baraka’nyn insany merkeze alan ve do?a ile bir hiyerar?i ili?kisini imleyen ‘çevre’ kavramy yerine neden ‘ekoloji’ kavramyny tercih etti?i açyklandy. Kapitalizm ko?ullarynda ekolojik krize kesin bir çözüm bulunamayaca?yny fakat geçmi?te ya?anan kalkynmacy, üretimci ‘sosyalizm’ deneyimlerinin de ekolojik denge için örnek alynabilir olmady?y belirtildi. Bundan dolayy dünyadaki radikal ekoloji hareketlerinin dikkatle takip edildi?ini ve ekososyalizm kavramy çerçevesinde ekoloji ile bary?yk bir sosyalizm tahayyülünün zaruri oldu?unun alty çizildi. Öte yandan ülkemizde çevreye duyarly oldu?u iddiasyyla hükümet olup da Karpaz’daki ekolojik talanyn ilk adymlaryny hükümet döneminde atan CTP de ele?tirildi ve söylemlerinde samimi olmady?y belirtildi.

                                      

Sendikalar konusunda ise i?çi synyfynyn yapysynyn de?i?ti?i ve artyk bu de?i?imin sendikalara da kendisini dayatty?y anlatyldy. Y?çi synyfynyn yapysyndaki de?i?imin sendikalarda yapysal krizlere neden oldu?unu ve ülkemizdeki örneklerde pratik olarak bunun göstergelerinin bulundu?u söylendi. Toplumsal Hareket Sendikacyly?ynyn ciddi bir ?ekilde sendikalaryn gündemine girmesinin ve bu do?rultuda gerçekle?tirilecek de?i?imlerin olumlu olaca?y belirtildi.

                           

KGP’nin düzenledi?i sempozyum –bazy aksaklyklara ra?men- genel olarak sol örgüt ve partilerin bir birlerini daha iyi tanymasy ve düzgün bir tarty?ma zemininin yaratylmasy adyna olumlu sonuçlandy.