Dervi? Ali Kavazo?lu ve Kostas Mi?aulis’i Anma Etkinli?i

 

Kybrysly Türk ve Kybrysly Elen dostlu?unun sembollerinden Dervi? Ali Kavazo?lu ile Kostas Mi?aulis’in birlikte öldürülü?lerinin 41. yylynda BKP Gençlik Kollary, BDH Gençlik Komitesi, TKP Gençlik Kollary, KSP Gençlik Birimi, YKP Gençlik ve Baraka Kültür Merkezi; ortak bir anma etkinli?i düzenledik.

 

 

 Dervi? Ali Kavazo?lu ile Kostas Mi?aulis’in öldürüldükleri gün olan 11 Nisan Saly ak?amy saat 19.30’da KTÖS Lokali’nde o dönemin sendikacylarynyn da konu?macy olduklary bir etkinlik gerçekle?tirildi.

  

11 Nisan 2006, KTÖS

Baraka Kültür Merkezi adyna Münür Rahvancyo?lu’nun yapty?y konu?ma

Arkada?lar,

1 Mayys 1958’de, yyllardan sonra ilk kez Kybrysly Türk ve Elen halklary ortak bir kortejle 1 Mayys’y kutladylar. Lefko?a sokaklaryny dolduran binlerce ki?i, mücadele tarihinin sayfalarynda iz byrakan bir heyecan yaratty. Ama ayny zamanda egemenler ve emperyalistlerin huzurunu da bozdular. 1 Mayys 1958 önemli bir tarihtir. Bu tarihte Türk E?itim Kulübü binasyny tahrip ve ya?ma eden güçler, Kybrysly ilerici, aydyn insanlary da tehdit ve basky ile i?çi synyfy hareketinden uzakla?tyrdylar. Ortak 1 Mayys’yn onlary ne kadar ürküttü?ünü böylece gösterdiler. O tarihten ö?renece?imiz çok ?ey var.

Bizler bu gün buraya ö?renmeye geldik. Ö?renmek, de?i?tirmenin ilk adymydyr. Dinlemeden, konu?madan, diyalog kurmadan ve ö?renmeden de?i?tiremeyiz. Y?te bu gün buraya Kamil ve Aziz Dayylarymyzy dinleyip onlardan ö?renmeye, 1 Mayys 1958’in ko?ullaryny anlamaya geldik. Ve belki de 1 Mayys 2007’de kuzeyde ve güneyde iki ayry kortejde de?il tek bir alanda tek bir 1 Mayys kutlamak üzere neler yapabilece?imizi bulmaya geldik.

Hepiniz ho?geldiniz.

Ortak Anma Etkinli?ine Davet