GEZGYN SYNEMACI METYN YE?YN “EL MAHALLA” YLE BARAKA’DAYDI

 

 

     

Dünyayy dola?arak belgeseller çeken sinemacy – yazar Metin Ye?in, 2008 yapymy “El Mahalla – Canym Ci?erim Y?çi Kerim” fimli ile 29 Ocak Per?embe ak?amy saat 19.30’da Baraka Kültür Merkezi’ndeydi.

   

“El Mahalla – Canym Ci?erim Y?çi Kerim”, Mysyr i?çi synyfy hareketinin simgesi Mahalla kentinde 6 Nisan 2008’de patlak veren i?çi isyanyny konu alyyor ve 22 ya?yndaki i?çi lideri Kerim’in mücadelesini anlatyyor. Belgesel, bir yandan  Mahalla’daki i?çi direni?ini belgeleyen tek görsel kaynak olma özelli?ini ta?yrken di?er yandan ise bir alternatif medya filmi olarak tanymlanyyor.

   

Dünyanyn dörtte üçünü gezmi? olan ve gitti?i ülkelerde halkla birlikte ya?ayan Metin Ye?in, Brezilya’daki topraksyz köylü hareketini konu alan “Topraksyzlar”, Arjantin’deki i?siz i?çilerin mücadelesini anlatan “Patronsuzlar” belgesellerini çekti, “Marcos’la On Gün” ve “Firari Ystanbul” kitaplaryny yazdy. Gezgin sinemacy, aralarynda Zapatistalaryn lideri Subcomandante Marcos ve Venezuella Devlet Ba?kany Chavez de olmak üzere dünya çapynda ünlü pek çok solcu, i?çi, köylü ve gazeteciyle röpörtajlar yapty. Hayat TV’de “Dünyanyn Sokaklary” programyny yapan ve dünyanyn sokaklarynda gördüklerine Türkiye açysyndan ayna tutmaya çaly?an yönetmen Türkiye’de ve dünyada birçok gazete ve dergiye, ayryca duvarlara yazy yazmaya devam ediyor.

  

Metin Ye?in’in sunu?uyla ba?layan etkinlik, yönetmenle izlenen belgesel ve dünyanyn sokaklarynda ya?ady?y deneyimler üzerine bir söyle?i gerçekle?tirilmesi ile devam etti.