1 Mayıs Söyleşi

Birle?ik Kybrys gazetesinin  Baraka Aktivisti Münür Rahvancyo?lu ile gerçekle?tirdi?i söyle?i:

  

      1 Mayys senin için ne ifade ediyor?

1 Mayys i?çi synyfynyn uluslararasy birlik, mücadele ve dayany?ma günüdür. Synyfyn geçmi? mücadelelerine saygy, devam eden mücadelelerin sahiplenilmesi ve gelecek mücadelelere yönelik kararlyly?yn, alana çykarak gösterilmesi demektir 1 Mayys. 1 Mayys’yn politik, ekonomik ve tinsel anlamlary vardyr. Ve her bir farkly anlam, bir di?eri ile bütünlü?ü içerisinde i?levselik kazanyr. Ancak kysaca söylemem gerekirse; “birlik” de “dayany?ma” da “mücadele” içindir. Özünde 1 Mayys “mücadele” günüdür.

          

      Geçmi?te “eme?in en yüce de?er” oldu?unu dilinden dü?ürmeyen CTP ile sizin 1 Mayys’a baky? açynyzla aranyzdaki fark nedir?

Sol dü?ünce içerisinde bulunup da, farkly farkly teorik/pratik açylymlar do?rultusunda hareket eden yapylar her zaman olmu?tur. Bu bir zenginliktir. Önemli olan bu zenginli?i sosyalist demokrasi anlayy?y çerçevesinde ve emek eksenli olma ?artyna ba?ly kalmak ko?uluyla, dayany?ma içerisinde tutabilmektir. CTP bürokrasisinin geçmi? çizgisini terketti?i, tabanynyn istek ve özlemlerinden farkly bir yola girdi?i bizce açyk bir gerçektir. Bu durumda CTP tabany ile, yöneticileri arasyna kesin bir ayrym çizgisi koyuyoruz. Yani CTP’nin yanly?laryny, yöneticilerinin yanly?lary olarak de?erlendiriyoruz. Tabii tabanynyn da bunlara gözyumdu?u oranda, bu politikalara ortak oldu?u bir gerçek. Ancak gene de, politikalary üreterek uygulayanlar ile, çe?itli sebeplerle bu politikalara tabi olanlary ayyrtetmek gerekmektedir. CTP’nin i?çi synyfy mücadelesinden anlady?y ?ey ile, bizim anlady?ymyz ?ey geçmi?te de ayny ?ey de?ildi. Ancak ifade etmek gerekir ki, geçmi?te bu farklylyk sol içi bir farklylyk iken ?imdi sol ile sa? arasyndaki bir farklylyk mertebesine tekabül etmektedir. CTP yöneticileri sözde “tek tip sosyal güvenlik” yasasy gibi yasalarla sosyal devletin tasfiyesine giri?mi?tir. E?itimin ve sa?ly?yn saty?y, GSM’den ba?layarak telefonun parça parça özelle?tirilmesi, Çaly?ma Bakanynyn sürekli sendikalarla kavga halinde olmasy gibi olgular açykça göstermektedir ki, CTP ülkemizde neo-liberal saldyrynyn ve ticaret burjuvazisinin temsilcisi niteli?indedir. Emek eksenli siyaset CTP için geçmi?te kalmy?tyr.Bu ba?lamda CTP için 1 Mayys çeli?ik anlamlar ifade ediyor. Geçmi? mücadelelerini sendikal politikalara dayandyranlar ?imdi “biz vazgeçtik” diyemediklerinden, görüntüyü kurtarmaya çaly?yyorlar. Tabanyna “biz de?i?medik” mesajyny verirken, hem sermayeyi ürkütmeyecek, hem de emekçi kesimleri kontrol altynda tutacak bir stratejik çizgi tutturmaya çaly?yyorlar. Bunu yaparken de sendikal bürokrasi içerisindeki ittifaklaryna yaslanmaktadyrlar.

Bizim baky? açymyzla bu anlayy? arasyndaki fark çok açyktyr. Bizim için 1 Mayys, synyfyn dinamizmini synyrsyzca sergileyece?i, umut ve kararlyly?yny tazeleyece?i bir mücadele döneminin manifestosu niteli?indedir.

      Ykiye bölümü? bir ülkede, ortak vatan mücadelesi verirken, geçirdi?imiz 1 Mayys mitingini nasyl de?erlendiriyorsun? Kybrys’ta kalycy bary?y ve çözümü savunan ve bir çok kesim tarafyndan sol görü?lü bir parti oldu?u dü?ünülen CTP;  bugün nasyl oluyor da bir sürü olanak varken güneydeki kurulu?larla ortak bir miting bile düzenleyemiyor.Üstelik gerçekle?ecek mitinglere katylmamyzy engellemek istercesine her iki eylemin saatlerinin çaky?malaryna izin veriyor; neden oluyor….

Kapylar açyldy?yndan beri, ortak 1 Mayys her iki taraftaki emek eksenli bary? güçlerinin ortak arzusu konumundadyr. Ancak bu arzu bir türlü gerçeklik haline getirilememektedir. Ne yazyk ki 2007 1 Mayys’y da bundan farkly olmamy?tyr. Bu olgunun nasyl a?ylaca?yna dair kysaca ?unu söyleyebilirim ki, ortak mücadele 1 Mayys’a indirgenemeyecek kadar kapsamly bir çizgide kavranmalydyr. 1 Mayys yalnyzca bir simge, bir bayraktyr. Tüm bir yyl boyunca yürütülecek koordineli çaly?malaryn ifadesi olarak kavranmadykça, ortak 1 Mayys ?ekilsel bir olgunun ötesine geçemez. Yani ortak 1 Mayys için önümüze koymamyz gereken asyl hedef, ortak mücadeledir. Ortak mücadele hatty yakalandy?ynda, ortak 1 Mayys bunun taçlandyrylmasy ve ?enlendirilmesi olarak do?ally?ynda hayat bulacaktyr.CTP’nin ise ortak mücadeleye dayanan ortak bir vatan in?aasy gibi bir politik çizgisi yoktur. CTP’nin çözümden anlady?y ?ey, uluslararasy mali sermaye ile i?birli?i içerisinde ve yukardan bir anla?madyr. Halk güçlerinin a?a?ydan, ortak, fiili mücadelesine dayaly bir çizgi bu kesimlerin kabusudur. Yukardan bir “bary?” ile a?a?ydan bir “bary?” arasyndaki fark ne kdar açyksa, CTP’nin ortak miting istememesi de o kadar açyktyr.

1 Mayys 2007’de CTP ikili bir strateji izledi ve 1 Mayys miting saatini güneydeki miting ile denk dü?ürdü. Böylece bir ta?la iki ku? vurmak hedefleniyordu. Kortejleri bölerek ayryly?y peki?tirmek ve kuzeyde ba? a?rytan örgütlerden kurtarylmy? bir alanda rahat rahat 1 Mayys’y geçi?tirmek. Bence her iki amaçlaryna da ula?amadylar. Ne 1 Mayys’y ayrylykçy emellerine alet edebildiriler ne de kuzeyde dikensiz bir gül bahçesi yaratabildiler. Ykili siyasetleri emek güçlerinin mücadelesi sonucu fiyasko ile sonuçlandy.

     

Baraka grubu ba?ta olmak üzere birkaç örgütün daha, 1 Mayys Tertip Komitesi’nin düzenledi?i yürüyü?e katylmanyz neden engellenmek istendi?

Geçti?imiz yyl, Baraka Kültür Merkezi, BKP Gençlik Kollary ve YKP Gençlik’ten olu?an bir blok olarak alanda ortak bir duru? sergilemi?tik. Özellikle “Katil ABD Y?birlikçi CTP” sloganymyz organizatörlere ciddi bir rahatsyzlyk vermi?ti. Bu yyl ya?ananlar bu sürecin devamydyr.

Az önce de söyledi?im gibi, kuzeyde dikeniz gül bahçesi yaratmak isteyen CTP bürokratlary, kendilerine yakyn sendiklardan bir tertip komitesi olu?turdular. Bu komtede belirledikleri sloganlar dy?yndaki her türlü slogana da yasakçy bir mantykla sansür uygulamak istediler. Amaç CTP aleyhine slogan attylmasyny engellemekti. Baraka’yy Dev-Y? Genel Merkezi’ne ça?yrarak CTP aleyhine slogan istemediklerini açykça ifade ettiler. Özellikle de geçti?imiz yyl “Katil ABD Y?birlikçi CTP” sloganyndan duyulan rahatsyzly?y dile getirdiler. E?er CTP aleyhine (onlaryn söyleminde alana katylan gruplar aleyhine) slogan atylacak olursa olacak olacaklara dair tehtide varan ifadeler kullanyldy. Önce CTP’lilerin üzerimize saldyrabilece?i söylendi, ardyndan da i?çiler ile kar?y kar?yya gelece?imiz iddia edildi.

  

Tüm çaba CTP’nin neo-liberal politiklarynyn alanda ele?tirilmesini engellemeye, bizi susturmaya, sansürlemeye yönelikti. Aslynda yürüyü?e katylmamyzy engellemek de?il, yürüyü?e onlaryn istedikleri biçim ve içerikte katylmamamyzy sa?lamak, yani bizi uysalla?tyrmak çabasy içindeydiler.

   

    Sizin duru?unuz ne oldu. Neden?

Bize göre 1 Mayys’ta hükümet ve hükmet partilerinin icraatlaryny emek eksenli bir baky? açysyndan ele?tirmekten daha me?ru hiçbir olgu yoktur. Kendilerine CTP’nin bir hükümet partisi oldu?unu sendikal hak ve özgürlüklere, e?itime, sa?ly?a ve sosyal kazanymlara yönelik sermaye saldyrysyny yöneten partinin CTP oldu?unu hatyrlattyk. Bu noktada da CTP’yi bu icraatlary do?rultusunda ele?tiren sloganlar ataca?ymyzy ve sloganlarymyza yönelik hiçbir sansürü kabul etmedi?imizi açykça ifade ettik. Bizim sloganlarymyza kar?ylyk pazu kuvveti kullanacak kimseler varsa, ?iddet kullanan tarafyn iyice belirgin hale gelmesi için bekledikten sonra kar?ylyk vermekten çekinmeyece?imizi açykça ifade ettik. Alanda da bu ?ekilde davrandyk. Alanda Baraka, YKP, Pirsultan Abdal Kültür Derne?i ve DAÜ’lü ö?renciler olarak olu?turdu?umuz blok, KTÖS ve KTOEÖS Sendikal Birlik Grubu tarafyndan desteklendi. Ba?ymsyz sendikal yapylaryn onurlu duru?unun kyymetini bir kez de ya?ayarak görmü? olduk.

    Bizim için en duygusal anlardan birisi kortej önüne olu?turulan barikaty gören KTÖS’nyn, kitlesi ile birlikte barikatyn arkasyna geçmesi ve pankartyny bizim önümüze alarak, bizimle ortak tavyr göstermesiydi. Bu andan sonra moral üstünlük tamamen bizdeydi. “Bunu yap CTP Hadi Bunu Yap, Parasyz E?itim Parasyz Sa?lyk”, “CTP Sa?ly?a Zararlydyr”, “E?itimi Sattyn Sa?ly?y Sattyn, CTP Hani Sen Bizden Yanaydyn”, “Eme?in Partisi CTP, ?aka Yaptyk”, “Eme?e De?il Sermayeye Barikat”, “Demokrasi A?y?y CTP Hastayym Senin Demokrasine” ve “Ya?asyn Ba?ymsyz Sendikacylyk” gibi sloganlarymyzla kararly tavrymyzy sürdürdük.

Bu kararlylyk sonucu alana giri?imizi engelleme niyetlerini uygulayamadylar. Üstelik kürsüden gerçekle?en ruhsuz konu?malary bir süre dinledikten sonra, “CTP Sen Çal Sen Oyna” slogany e?ili?inde alany terketti?imizde, alanda neredeyse kimse kalmamy?ty. Bu noktada bir?eyi daha vurgulamak gerekir ki, CTP’nin amaçlaryna alet etmek itedi?i Dev-Y? üyesi barikat görevlileri “Ya?asyn 1 Mayys” sloganlaryna e?lik etmemiz üzerine bizleri alky?lady, biz de onlara alky?larla kar?ylyk verdik.

              

     Sonuç olarak böyle bir duru? sergilemek size ne kazandyrdy… Bizim duru?umuz belli bir kazanym beklentisinden kaynakly de?ildir. Biz mücadelesini verdi?imiz ve bizce do?ru olan ?eyleri 1 Mayys alanynyn ruhuna da uygun oldu?unu dü?ündü?ümüzden ifade ettik. Sloganlarymyzla bu konulary gündeme getirdik. Sermaye ile i?birli?i içindeki CTP Bürokrasisinin tepkisi ne kadar do?alsa, bizim tavrymyzy de?i?tirmememiz de o kadar do?aldyr. Ki?iler gibi örgütler de dürüstlü?ü ve do?ru bildi?ini payla?mayy ilke edinmelidirler. Halk nezdinde inanylyr olmanyn yolu, kendi söyledi?iniz sözün arkasynda kararlylykla durmaktan geçer. Biz, söyledi?imiz ve yapty?ymyz her?eyin arkasyndayyz.

Bu tavrymyzy kazanym elde etmek için yapmadyk ama tavrymyz samimiyetimizin de göstergesi olmu?tur diye dü?ünüyorum.

  

     Te?ekkür ederim…

Ben te?ekkür ederim