2. ULUSLARARASI KIBRIS Y?ÇY FYLMLERY FESTYVALY

2. ULUSLARARASI KIBRIS Y?ÇY FYLMLERY FESTYVALY     

       

 EMEKÇiNiN FESTiVALi YENiDEN 

Uluslararasy Kybrys Y?çi Filmleri Festivali’nin 2.si ile yeniden kar?ynyzdayyz. Birincisini 2007 yylynyn Aralyk ayynda düzenledi?imiz festivalimiz bu yyl gerek organizasyon olarak daha olgunla?my?, gerekse de düzenleyici örgütlerin sayysy artmy? olarak gerçekle?iyor.

  

Bu yylki festivalimiz küresel ekonomik krizin etkilerini çok a?yr bir ?ekilde hissetti?imiz, sermayenin ve sermaye çykarlaryny savunan devletin; krizin bedelini biz çaly?anlara ödetmek için düzenledi?i saldyry dalgasyna kar?y direni?lerin ya?andy?y bir zamana da denk geldi.

    

Sermaye küreselle?tikçe krizleri de küreselle?iyor. Küresel kriz, en fazla geçimini eme?i ile sa?layan biz çaly?anlary etkiliyor. Sermaye ve devlet zararlarynyn faturasyny biz çaly?anlara çykaryyor. Bu da, sermaye saldyrysyna kar?y direni?in küreselle?mesi ihtiyacyny do?uruyor. Y?te ilk kez 1994 yylynda ABD’de; daha sonra ise Japonya, Kore, Arjantin, Bolivya, Uruguay, ?ili, Meksika, çe?itli Avrupa ülkeleri ve Türkiye’de düzenlenen Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivalleri bu amaçla gerçekle?tiriliyor. Sermayenin küresel saldyrysyna her co?rafyada e?it ölçüde maruz kalan i?çilerin, emekçilerin, ezilenlerin birbirlerinin sesini duymasyny kolayla?tyrmak festivalimizin en temel amaçlaryndan biridir.

   

Bu yyl festivalde; Meksika, Türkiye, Arjantin, Ytalya, Yspanya, Fransa, Güney Kore ve ABD gibi dünyanyn birçok co?rafyasynda, küresel sermayeye kar?y yürütülen ba?aryly/ba?arysyz mücadeleleri anlatan 10 filmimiz var. Ve bu filmlerin 3 tanesi de ülkemiz Kybrys’tan. KTÖS ve KTOEÖS’ün mücadelelerini anlatan tanytym filmleri yanynda, ülkemiz i?çi synyfynyn olu?umunda tarihi bir yere sahip 1948 Maden Grevini, madencilerin kendi a?zyndan aktaran önemli bir belgesel de göserim programymyzda yer alyyor. Festivalimiz sadece de?i?ik ülkelere de?il, mücadelenin farkly alanlaryna da y?yk tutmasy bakymyndan bizce zengin kurgulandy. Geçici ve güvencesiz i?çiler, kadyn i?çiler, ö?renci mücadeleleri, ö?retmen mücadeleleri, kent dönü?üm programlary, özele?tirme kar?yty mücadeleler gibi konulardan seçmeye çaly?ty?ymyz filmlerimizi be?enerek izleyece?inizi umit ediyoruz.

             

UBP hükümetinin arsyz bir i?tahla uygulamaya koydu?u emek dü?many politikalarynyn izlerini, dünyanyn çe?itli co?rafyalarynda bulaca?yz. Ve umaryz ki; farkly co?rafyalaryn emek mücadelelerinden farkly deneyimler elde ederek kendi mücadelemizi zenginle?tirece?iz. Emekçiler tarafyndan ve emekçiler için hazyrlanan bu festival, sizin festivalinizdir. Ho? geldiniz.

   

Festival Komitesi:
KTÖS, KTOEÖS, KTAMS, BES, Typ-Y?, DAÜ BYR-SEN, GÜÇ-SEN, KTMMOB, Baraka Kültür Merkezi ve Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i, Ö?renci Mücadelesi

    

                             

 

                                     

  

Festival Programy

  

3 Ekim Cumartesi Lefko?a-       18:00 Kokteyl ve Sol Anahtary Konseri 

                                                19:30 Açyly? Töreni 

                                                20:00 Gösterim “ULAK” ve Söyle?i

5 Ekim Pazartesi    Lefko?a-      Dünya Ö?retmenler Günü 

                                                KTOEÖS Tanytym Filmi, 2008, 10’ 

                                                KTÖS 1968, 2008, 10’ 

                                                KUM TANELERY, 2005, 62’

7 Ekim Çar?amba Lefko?a-        DÜNYAYI ÖZELLE?TYRMEK, 2002, 62’

                            Ma?usa-       ULAK, 2008, 98’

9 Ekim Cuma       Lefko?a-        BRUKMANLI KADINLAR, 2008, 88’

                           Ma?usa-       SAN FRANCISCO 68 GREVY, 2008, 56’

10 Ekim Cumartesi Lefko?a-     GÜVENCESYZ Y?ÇYLER ÜZERYNE, 2004, 99’ 

                              Ma?usa-     GÜVENCESYZ Y?ÇYLER ÜZERYNE, 2004, 99’

12 Ekim Pazartesi Lefko?a-      MADENCYLERYN ANILARI, 2008, 60’

13 Ekim Saly          Lefko?a-      HERKES YÇYN ?EHYRLER, 2009, 40’

  

  

     

 

Festival Facebook Sayfasy