3. ULUSLARARASI Y?ÇY FYLMLERY FESTYVALY

 

 

Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivali’nin üçüncüsü önceki ak?am Türkiyeli Tiyatro ve Sinema oyuncusu Mert Fyrat’yn da katyldy?y gala etkinli?i ile ba?lady. Festivalin açyly? filmi olarak “Ba?ka Dilde A?k” filmi gösterilidi.

 

     

Eme?in ve emekçilerin çe?itli mücadele deneyimlerinin ön plana çykartyldy?y festivalin açyly? konu?masynda Mert Fyrat, Kybrys’ta olmaktan dolayy mutlu oldu?unu belirterek Y?çi Filmleri Festivalinin giderek yaygynla?ty?yny söyledi.

              

                     

 

 

Yo?un ilginin ya?andy?y etkinlikte Fyrat, dayany?manyn altyny çizerek “Dayany?ma açysynda burada olmamyn ayry bir anlamy var benim için. Y?çi Filmleri Festivali gittikçe yaygynla?an bir festival. Burada da üçüncüsünün gerçekle?tiriliyor olu?u ve benimde burada olu?lum benim için ayry bir önemde. Hepinize çok te?ekkürler” dedi.

             

Gommalar Müzik Sava?çylary’nyn da müzik dinletisi sundu?u açyly? etkinli?inde katylymcylar festivalin yary?masyz ve rekabetsiz bir festival oldu?unu ve amaçlarynyn eme?i ve emek mücadelesini ön plana çykartmak oldu?unu belirtti.

                “Ba?ka Dilde A?k” filminin gösteriminden sonra Mert Fyrat izleyicilerle foto?raf çekip sohbet etti. 

 

                   

BEYAZ PERDEDEN EME?YN I?I?I YANSIYACAK

                         

 Uluslararasy Y?çi Filmleri Festivali’nin üçüncüsü 4-13 Ekim tarihleri arasynda gerçekle?tiriliyor. Çe?itli sendikalaryn ve demokratik kitle örgütlerinin organizatörlü?ünü üstlendi?i festival, 4 Ekim tarihinde gerçekle?tirilecek olan kokteyl etkinli?i ile Gönyeli Belediye binasynda ba?layacak. Festivalin ilk günü; Gommalar Müzik Sava?çylarynyn müzik dinletisi ardyndan, açyly? filmi olarak “Ba?ka Dilde A?k” gösterilecek. Festivalin onur konu?u olarak adamyzda bulunacak olan “Ba?ka Dilde A?k” filminin senaristi ve ayny zamanda ba? rol oyuncusu Mert Fyrat, gösterimin ardyndan izleyicilerle kysa bir söyle?i yapacak.

                        

 

Organizatör örgütler tarafyndan festivalin bu yylki slogany “Güvencesizli?e Seyirci Kalma” olarak belirlendi. Festival komitesi tarafyndan yayynlanan bildiride özelle?tirme ve güvencesizle?tirme politikalarynyn hyz kazandy?y bir dönemden geçildi?ine vurgu yapylyrken festivalin anlamy ve önemi hakkynda ?unlar belirtildi: “Sendikal ve emek eksenli mücadelelerin hyz kazanmaya ba?lady?y ülkemizde de ‘Göç yasasy’ mitingleriyle ya?anan süreç, ‘Ö?retmen Akademisi Direni?i’ ve KTHY’nin özelle?tirme politikalaryyla devam etmi?tir. Tüm dünyadan toplanan ve ö?renci mücadelelerini, eylemleri, sendikal mücadeleleri anlatan i?çi filmleri de tam bu nedenle yapylmaktadyr: Hakly sesimizi duyurmak için! ‘Gökten ta? ya?sa da durmayaca?yz’ demeye devam etmek için. UBP hükümetinin emek dü?many politikalarynyn izlerini, dünyanyn çe?itli co?rafyalarynda bulmak için. Farkly co?rafyalaryn emek mücadelelerinden farkly deneyimler elde ederek kendi mücadelemizi zenginle?tirmek için.”

                              

Ülkemizde ilki 2007 yylynda gerçekle?en festival, dünyada ilk kez 1994 yylynda ABD’de LABORFEST ady altynda gerçekle?mi?ti. Çe?itli mücadele deneyimleriyle zenginle?tirilen filmlerin gösterildi?i festival; Kore, Türkiye, Meksika, ?ili, Bolivya gibi dünyanyn birçok ülkesinde de organize edilmektedir. Kybrys’yn kuzeyinde ise mücadelelerin sycakly?yny hissettirdi?i bir döneme denk gelen festival, programynda co?rafyamyzyn üretimlerine de yer verecektir. Bu yylyn Mayys ayynda Türkiye’de gerçekle?tirilen festivalde de Kybrys’ta çekilmi? olan  ‘Madencilerin Anylary’ ve ‘Halk-Der’ belgeselleri oradaki emekçilerle bulu?mu?tu.

                                 

Onlarca filmin parasyz ve yary?masyz olarak gösterildi?i i?çi filmleri festivallerine katylym her yyl artmaktadyr. Ülkemizde de üçüncüsü gerçekle?tirilecek olan festivale katylym geçen senekilere oranla daha yüksek. Festival komitesini olu?turan örgütler ?öyle: BES, ÇA?-SEN, DAÜ BYR-SEN, DAÜ-SEN, DEV-Y?, GÜÇ-SEN, KTAMS, KTMMOB, KTOEÖS, KTÖS, TIP-Y?, Akademi Sinema Kulübü, Baraka Kültür Merkezi, Barikat Gazetesi, ODTÜ Sosyalist Dü?ünce Toplulu?u, ODTÜ Kültür Edebiyat ve Dü?ünce Toplulu?u (Dergicik), ODTÜ Sinema Toplulu?u, ODTÜ Politik Dü?ünce Toplulu?u, Pir Sultan Abdal Kültür Derne?i.

   

Festival Gazetesi

                                   

PROGRAM:

                                                           

4 Ekim Pazartesi :

       

Saat:

                

18:00 – 20:00     Gommalar Müzik Sava?çylary Konser ve Kokteyl

  

                              Film Gösterimi – ‘’Ba?ka Dilde A?k’’

              

Gösterim Yeri / Saati:   Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                                 

5 Ekim Saly:

      

‘’Kum Taneleri’’                      

               

  Gösterim Yeri / Saati:   ODTÜ KKK Kültür Merkezi – Omorfo / 20:00                         

                         

6 Ekim Çar?amba :

             

‘’Gördü?ümüz Kendi Yüzümüzdür – Tekel Direni?i’’

                      

Gösterim Yeri / Saati:   Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                    

                                         ODTÜ KKK Kültür Merkezi – Omorfo / 19:00   

                              

‘’Brukmanly Kadynlar’’ 

                       

Gösterim Yeri / Saati:  ODTÜ KKK Kültür Merkezi – Omorfo  / 21:00

                      

7 Ekim Per?embe :

                   

‘’Efendisizlerin Ülkesi’’   

                  

 ‘’Ya?amak Bir A?aç Gibi’’

                    

Gösterim Yeri / Saati:   Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                             

‘’Madencilerin Anylary’’

                      

‘’Dünyayy Özelle?tirmek’’

                       

Gösterim Yeri / Saati:  ODTÜ KKK Kültür Merkezi – Omorfo / 19:00

                          

9 Ekim Cumartesi :

                     

 ‘’Büyük Saty?’’

                   

Gösteri Yeri / Saati:    Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                         

11 Ekim Pazartesi :

                    

‘’Duvarymyz Belgeseli ‘’

                        

Gösterim Yeri / Saati:    Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                        

13 Ekim Çar?amba :

                   

 ‘’Fidel, Anlatylmamy? Tarih’’

                         

Gösterim Yeri / Saati:   Gönyeli Belediyesi Konferans Salonu – Lefko?a / 20:00

                             

Ba?ka Dilde A?k

                 

2009, Türkiye

               

Yönetmen: Ylksen Ba?aryr

                    

Yapymcy: Bünhan Bengi, Murat ?enöy

                   

Senaryo: Ylksen Ba?aryr, Mert Fyrat

                   

Görüntü Yönetmeni: Hayk Kirakosyan

                  

Müzik: U?ur Akyürek, Erdem Yörük.

                

Kurgu: Arzu Volkan

                 

Oyuncular: Mert Fyrat, Saadet I?yl Aksoy, Lale Mansur

                       

Do?u?tan sa?yr olan Onur kütüphaneci olarak çaly?maktadyr. Yedi ya?yndayken, babasy annesini ve Onur’u terk etmi?tir ve Onur bu nedenle kendisini suçlamaktadyr. Konu?abiliyor olmasyna ra?men, etrafyndaki insanlaryn acyyan baky?lary nedeniyle sessiz kalmayy tercih etmektedir. Arkada?y Vedat’yn ni?anynda Zeynep ile tany?yr. Zeynep babasynyn tavyrlary nedeniyle evden ayrylmy? ve bir ça?ry merkezinde i? bulmu?tur ama a?yr çaly?ma ?artlaryndan ve kazandy?y paradan dolayy mutsuzdur. Bütün gün tanymady?y insanlarla konu?mak zorunda olan Zeynep, konu?madan da mükemmel biçimde ileti?im kurabildi?i Onur’la huzur bulmaktadyr. Bu ili?ki kendilerini ve hayaty sorgulayan Zeynep ve Onur için bir synav olacaktyr.

                                     

Kum Taneleri

                  

2005, Meksika

               

Meksika’daki ö?retmenlerin 25 yyllyk köklü mücadelesi; küreselle?me politikalarynyn Meksika’daki kamu e?itimini ne hale getirdi?i, buna kar?y yürütülen Meksika e?itimcilerinin mücadelesi. Filmde köy enstitüleri modelinin Meksika’daki ve günümüzdeki hali gösterilmekte.

                          

Gördü?ümüz Kendi Yüzümüzdür – TEKEL Direni?i

                         

2010, Türkiye

                  

Yönetmen: Ahmet Özer

                

Yapymcy: Ahmet Özer, Bora Balcy, Davut Kanmaz, Erkal Tülek

                  

Senaryo: Ahmet Telli

                  

Anlatycy: Gürel Köse

                    

Kurgu: Bora Balcy, Davut Kanmaz, Erkal Tülek

                         

Müzik: Ahmet Özer

                      

Kamera: Bora Balcy, Davut Kanmaz, Erkal Tülek

                   

Filmografi: 2009, 100bin ki?iydiler

                       

(Film müzi?i, yapym)

                           

Son yyllaryn en görkemli i?çi direni?inin 80 günlük öyküsü… Onlary geçici i?çi statüsü ile i?sizli?e mahkum edecek 4C yasasyna kar?y direnen Tekel i?çileri, ba?kentin merkezinde Ankara’nyn kara ky?yna inat 80 gün boyunca sürdürecekleri,  toplumsal dayany?mayla, karde?lik ba?laryyla ördükleri direni?in merkezi olacak kocaman bir çadyr kent in?a ederler. Güvenceli bir i? ve çaly?ma hakky için çyktyklary uzun yol, bugün yeni ufuklar açyyor Türkiye toplumsal muhalefetinin önüne.

                               

Burukmanly Kadynlar

              

2008

             

Yönetmen/Director: Ishak I?ytan

                 

“Brukman’ly Kadynlar”, Arjantin’de ya?anan ekonomik çökü? ko?lullary altynda, Buenos Aires’teki bir erkek giyim fabrikasyny devralan kadyn i?çilerin ilham verici öyküsünü anlatmaktadyr. Brukman Giyim ?irketi’nin sahipleri ödemeleri imkânsyz olan faturalar,bütçe açy?y ve i?çi ücretleriyle kar?y kar?yyadyr ve tüm yönetimi i?çilere tek bir kelime açyklama yapmadan tasfiye etmi?tir. Zanaatlaryna, ailelerine ve birbirlerine olan ba?lylyklarynyn verdi?i güçle Brukman i?çileri fabrikayy kendilerinin i?letmesine karar vermi?tir. Kysa bir süre sonra ?irketin önceki sahipleri ve hükümet fabrikaya gelmi? ve bu durum  i?çilerin en temel haklary olan insanca ya?am hakkyny savunmalaryna yönelik bary?çyl ve zorlu bir protestoyu ba?latmalaryna neden olmu?tur. Yönetmen Ishak I?ytan filmiyle, izleyiciyi i?çilerin mücadelesinin her a?amasynda gezdirmekte ve olaylaryn tam merkezine götürmektedir.

                                                    

Efendisizlerin Ülkesi

                     

2009, Bolivya

                         

Yapym: Association of Indigenous Councils of Northern Cauca

                           

Kolombiya’daki Kuzey Cauca Yerli Konseyleri Birli?i’nin ileti?im Ekibi tarafyndan çekilen 45 dakikalyk filmde, alty aylyk seferberlik ve mücadelenin ardyndan, 2008 Ekim-Kasym aylarynda kitlesel de?i?im ça?rysy altynda 50 bin yerli eylemci ve Kolombiya halk hareketinin di?er kesimlerini bir araya gelmesi aktarylmaktadyr.

                                     

Ya?amak Bir A?aç Gibi

                     

2009, Türkiye

                   

Yönetmen: Pascale Boosten ve Eric Juzen

                      

Görüntü Yönetmeni: Pascale Boosten ve Eric Juzen

                    

Kurgu: Pascale Boosten ve Eric Juzen

                    Kasym 2009’da Yzmir’de Kesk’e ba?ly 22 sendikacy yargylandy. Ayny dönemde Tuzla’da Limter i? sendikasy üyeleri Torgem ?irketi’nin önünde haklaryny aryyorlardy. Sendikanyn ba?kany ve di?er temsilcileri tehdit edildiler ve sendikalarynyn aktiviteleri yüzünden kötü muameleye maruz kaldylar. Türkiye’deki di?er insan haklary savunuculary gibi i?çi haklary savunuculary da

devlet dü?many olarak adledildiler. Hak savunucularyna kar?y di?er müdahaleler hala cezalandyrylmady: 1977 yylyndaki 1 mayys katliamy di?erlerinin içinden sadece bir örnek. Film, Türkiye Hükümetini hak savunucularyyla gerçek bir diyalog kurmaya, onlara kar?y yargysal tacizini durdurmaya ve geçmi?te yapylan ihlallere kar?y do?ru, adaletli telafiler olu?turmaya te?vik etmektedir.

                                   

Madencilerin Anylary

                     

2008, Kybrys

                  

Yönetmen: Pashalis Papapetru

                      

Görüntü Yönetmeni: Nicos Avraamidis

                      

Müzik: Pampos Sakkas

                      

Belgesel Kybrys i?çi synyfynyn olu?umunda tarihi bir yere sahip olan 1948 Lefke Maden Grevi’ni ya?ayan, ya?ly madenciler ile röportajlar e?li?inde kysa bir Kybrys tarihi niteli?inde. Belgeselde adanyn tarihi; askeri ve stratejik öneminden yola çykylarak anlatylyrken, ada halkynyn bakyr ve madencilik ile olan ili?kisi de ayryntyly olarak ortaya konuluyor.

                                

Dünyayy Özelle?tirmek

               

2002

                       

Yönetmen: Carole Poliquin

                       

Tanry dünyayy 7 günde yaratmy?ken; bugün tüm güçlü i?adamlary dünyayy 7 gün içinde satma niyetindedir. Tanry’nyn sesiyle etkili bir parodiyi kullanarak belgesel, dünyanyn özel çykarlara teslim edilmesinin sonuçlaryny göstermektedir: Kanadaly bir çiftçi Monsanto firmasy tarafyndan dava edilme tehlikesiyle kar?y kar?yyadyr. Çünkü firmanyn patentli tohumlary rüzgarla çiftçinin tarlasyna ta?ynmy? ve ürün vermeye ba?lamy?tyr. Sigortasy olmayan Amerikalylar tedavi hizmetlerinden resmi olarak yararlanamamaktadyr. Dünyadaki binlerce insan su ihtiyacy içindeyken i?adamlary Kanada suyunu en yüksek teklifi verene satmak niyetindedirler. Ynsanlyk; su, sa?lyk gibi hayati derecede önemli olan hizmetler ticarile?irse hayatyna devam edebilir mi? Ynsan haklary ?irket karlarynyn üstesinden gelebilecek mi?

                                

Büyük Saty?

                       

2007, G.Afrika, Yngiltere, Bolivya, Fililpinler

                  

Yönetmen: Florian Opitz

                    

Görüntü Yönetmeni: Andy Lehmann

                       

Yapymcy: Felix Blum, Arne Ludwig

                               

Kurgu:  Niko Remus

                           

Büyük Saty?, uluslararasy Para Fonu, Dünya Bankasy ve Dünya Ticaret Örgütü gibi uluslararasy finans örgütleri tarafyndan dikte edilen özelle?tirme politikalarynyn etkileriyle günlük hayatlary içinde mücadele etmek zorunda kalan insanlaryn trajik, trajikomik ayny zamanda da cesaretlendirici öykülerini anlatmaktadyr.

                                

Duvarymyz Belgeseli

                           

Yönetmen: Niyazi Kyzylyürek, Panikos Hrisantos

                                   

Niyazi Kyzylyürek, Panikos Hrisantos  tarafyndan çekilen belgesel  Kybrysly Türk ve Kybrysly Rumlarla yapylan röportajlardan olu?makta. Belgesel BRT’de ilk yayynlandy?ynda sa? ve fa?ist çevreler tarafyndan tepkiyle kar?ylanmy?tyr.

                                                 

Fidel, Anlatylmamy? Tarih

                    

2001, Küba

                          

Yönetmen: Estela Bravo

                                 

Yönetmen Estela Bravo, belgeselde Castro ile orijinal ve aly?ylmy?yn dy?ynda röportajlar yapmy? ve Küba’nyn resmi ar?ivlerini inceleyebilmi?tir. Belgeselde ilk kez Fidel’in hayatynyn ba?ka bir yönü gözler önüne serilmi?; Fidel yüzerken, çocuklu dönemini geçirdi?i evi ve eski okulunu ziyaret ederken, arkada?y Nelson Mandela ile tarty?yrken ve Buena Vista Social Club e?li?inde do?um gününü kutlarken gösterilmi?tir. Yönetmen ayny zamanda Alice Walker, Sydney Pollack, Ted Turner, Muhammed Ali, Harry Belafonte, Arthur Schlesinger, Jr. ve daha pek çok önemli ismin Fidel hakkynda sözlerini belgeseline ta?ymy?; ailesinin ve Nobel Ödülü sahibi Gabriel Garcia Marquez gibi yakyn arkada?larynyn anlattyklaryyla O’nun büyük ölçüde gizli kalmy? özel hayatyna bir pencere açmy?tyr.