argasdi 2.5 Reviewed by Momizat on .            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn. Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalm            Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn. Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalm Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 2.5

argasdi 2.5

 

        

 

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan

Yeni Yönetici Elitimizin i?i ba?yndan a?kyn.

Önlerinde duran “yapylacaklar” listesi hayli kabaryk. Üstelik safdy?y kalmy? gibi görünen sermayenin ?ahin kanady Denkta? ve UBP çevresinin solu?u, her an enselerinde.

Ço?unlukla CTP kadrolaryndan olu?an Kybrys Türk Yönetici Eliti’nin öncelikli görevlerinden biri; TC egemenlerinin ve onlaryn da “a?abeyi” konumundaki ABD’nin “olur”unu muhafaza etmek. UBP ve Denkta?’yn fyrsat bekleyen saldyrganly?y altynda, en ufak bir hatanyn tüm stratejiyi çökertece?i bu ip cambazly?y; neo-liberal amentünün gereklerini yerine getirip milliyetçile?irken, “bary?çyly?y” da kimselere kaptyrmamayy ?art ko?uyor… Yeni Yönetici Elitimizin i?i gerçekten ba?yndan a?kyn…

    

CTP – AKP – ABD Y?birli?i

Ledra’ya bir geçi? kapysy açylmasy konusunu neredeyse sava?a vardyracak kadar milliyetçi söylemlerle dinamitleyen, köprüleri atmak için oldu bitti yaratarak köprüler in?a eden CTP kurmaylarynyn “bary?” diye bir derdi kalmamy?tyr. “Milli dava”yy en iyi kendilerinin savundu?unu göstermek için, Mülkiyet Yasasy, Anayasa’nyn Demokratikle?tirilmesi gibi ba?lyklar altynda liberal düzenlemelerin de öncülü?ü yapylmaktadyr. AKP ve Bush Cuntasy ile iyi ili?kileri korumak, neo-liberalizm, milliyetçilik ve emperyalizmle i?birlikçilik ?artlaryny yerine getirmeyi gerektiriyor. Gemikona?y bölgesine, ABD Savunma Bakanly?y ile yakyn ili?kideki bir ?irket vasytasyyla gemi söküm tersanesi yapylaca?yna dair gazetelere yansyyan haberler, Ba?bakan tarafyndan da onaylanmy?tyr. Ba?bakan, söz konusu tersanenin özel bir ?irket tarafyndan i?letilece?ini belirtse de; Irak’taki ABD i?gal kuvvetlerinin %50’sinin özel güvenlik ?irketlerinden olu?tu?u, ABD’de hapishanelerin bile özelle?tirilmi? oldu?u ve söz konusu özel ?irketin ABD Savunma Bakanly?y ile i?birli?i halinde çaly?ty?y gerçekleri Ba?bakanyn açyklamasyny anlamsyzla?tyrmaktadyr.

    

Yeni Liberallerden – Neoliberalizm

Bir zamanlar “liberal” kelimesini küfür niyetine kullananlar; bugün özelle?tirmenin nimetlerinden, piyasa ekonomisinin kaçynylmazly?yndan bahsetmektedirler. Ku? Gribi salgynyny bahane ederek zaten can çeki?mekte olan köy tavukçulu?una bir darbe daha vurulmu?tur. Büyük sermayenin kitlesel tavuk katliamyna dayaly, sa?lyksyz tavukçuluk yöntemleri, krizden daha da tekelle?erek çykyvermi?tir. E?itim’de tam gaz devam eden özelle?tirme saldyrysy, kar?ysynda güçlü bir sendikal direni? bulunca; Özel Dersaneler ve Özel Üniversiteler vasytasyyla alty oyulan “ö?retmen muhalefeti”nin zayyf dü?mesi, ?imdilik zamana byrakyldy. Bunun yerine, Mart ayy sa?lyk sistemine kar?y giri?ilen yeni bir özelle?tirme saldyrysynyn reklamlaryyla geldi: Sa?lyk Bakany, sa?lyk hizmetini metala?tyracak bir sürece start vererek Genel Sa?lyk Sigortasy Yasa Tasarysy’ny övgü dolu sözlerle kamuoyuna anlatmaya ba?lady. Gerçi hali hazyrda hastahenenin temizlik ve yemek gibi hizmetleri özel ?irketlere devredilmi? ve her yerde cirit atan özel güvenlik ?irketleri, devlet hastahanesini i?gal etmi? durumdadyr. Ancak “sa?lykta metala?ma ve piyasaya açylma”nyn altyapysyny ören bu “Genel Sa?lyk(syzlyk) Yasasy”, sa?lykta özelle?tirme saldyrysynyn daha ileri bir boyuta tyrmandyrylaca?ynyn sinyallerini veriyor. Elektrik ve E?itim’den sonra ?imdi de Sa?lyk’ta özelle?tirme sürecine giriliyor.

 

Bir yandan da,  “kayyt dy?y ya?amyn kayyt altyna alynmasy” söylemi altynda, göçmen i?çiler kölelik ko?ullarynda çaly?tyrylyyor. Ysyan eden köleler, insan avlary düzenlenerek synyrdy?y ediliyor. Sermayenin baronlary, “kayyt dy?y”nyn tek ve kesin çözümünün “sendikala?ma” oldu?unu bilmezden geliyorlar. Tüm kavramlary ters yüz eden neo-liberalizm, kayyt dy?yly?yn tek ve asyl kayna?y olan sermaye çevrelerini yanyna almy?, göçmen i?çileri daha da kölele?tiren önlemlerini sykyla?tyrmy? durumdadyr.

    

Yeni Ko?ullar Bize Yeni Görevler Yüklüyor

Eskinin mücadele yöntemlerine dayaly stratejiler iflas etmi?tir. Eski örgütlenme ve mücadele yöntemleri direni?e katky sunmak bir yana, egemenlerin politikalaryny me?rula?tyrmaya hizmet etmektedir. KTOEÖS’nyn grevi ve bu grevin örgütlenme yöntem ve stratejilerinin yaratty?y sonuçlar açykça göstermektedir ki, eme?in bütünsel kurtulu?unu öngörmeyen her türlü adym devletin/sermayenin i?ine yaramaktadyr. Grev hakkyny tarty?tyran, grev yasaklayan bir hükümetin kamuoyu nezdinde “hakly görünmesini” sa?layan bir sendikal strateji, yeni ko?ullary anlamayarak körlemesine eski tarza saplanan eski sendikacyly?yn ölüm çy?ly?ydyr. Oysa emperyalizmle uzla?arak, milliyetçilik ve neo-liberalizm bayra?yny yükselten sermayeye hak etti?i yanyty vermek, yeni ko?ullary anlayan ve onun gere?ini yerine getiren bir örgütlenme ve mücadele stratejisini ?art ko?uyor.

    

Ba?ka Bir Kybrys Mümkün

Bu yo?un gündemin içinden alternatif kültürel-politik hattyn örülmesi yolunda gösterilen çabalar henüz zayyf, cylyz ve yetersizdir. Bir yandan neo-liberalizmin dünya çapyndaki saldyrysyny anlamak, di?er yandan Fransa, Almanya, Latin Amerika gibi co?rafyalarda ye?eren direni? tarz ve yöntemlerini takip ederek kendi ülkemize özgü olanlary yaratmak görevleri ile kar?y kar?yyayyz. Yçinde bulundu?umuz her alanda direni? odaklaryny desteklemek ve alternatif politikanyn tohumlaryny serpmek yolunda gösterdi?imiz çabalar, toplum gözünde gücümüzün çok ötesinde bir me?rulu?umuzun olu?masyna neden oluyor. Bu da kendimize güvenimizin artmasyny sa?lyyor. Sadece dört gecede 600’e yakyn insany çeken tiyatro gösterimlerimiz, Kumsal Parky Direni?i’nde bölge halky ile kurdu?umuz sa?lykly ili?kiler ve hedefe ula?mayy bilmemiz, elektrik kesintileri kar?ysynda toplumun nabzyny tutarak öfkeyi özelle?tirme kar?ytly?yna yönlendirme stratejimizin etkin olmasy ve 18 Mart’ta i?gal kar?yty kortejimizin ardynda yürüyecek pankart bulamayan ba?ymsyz katylymcylaryn tercihi olmasy do?ru yolda oldu?umuzu gösteriyor.

Bu arada gerici, karanlyk güçlerin Koro ve Tiyatromuzun ODTÜ KKK’da davetli olarak gerçekle?tirdi?i etkinlikte kar?ymyza çykma provasynda bulunmalary da; hem gücümüzün ötesinde bir ilgiye mazhar oldu?umuzu gösterdi, hem de toplumun ilerici güçlerinin etrafymyzda kenetlenmesi sonucunu do?urarak me?ru çizgimizin anlamlyly?yny bir kez daha ortaya koydu.

  

Önümüzdeki dönemde birçok ilke de imza atmak yolundayyz; Mayys ayy ba?ynda Atina’da gerçekle?ecek Avrupa Sosyal Formu’na Kybrys’tan ilk kez organize bir katylym gerçekle?tiriyoruz. 1 Mayys’ta eylem alanyna Kybrys’ta bir Kültür Merkezi’nin gerçekle?tirdi?i en kitlesel katylymla girece?iz ve Mayys ayy sonunda Türkiye-Kybrys-Yunanistan’dan gelen filmlerden olu?an kendi bary? filmimizi gösterime sokaca?yz. “BiradadaBirarada” film projesi, daha ?imdiden mücadele tarihimize geçmi? durumda. Adamyzyn yeniden birle?mesi yolunda Baraka Kültür Merkezi; ?arky, ?iir, tiyatro, sinema ve politik mücadele yöntemlerine dair durmak bilmez bir üretkenlik sergiliyor. Adamyzdaki tüm olumlu unsurlar için bir çekim ve ilham kayna?y oluyor.

  

Bu ko?ullar altynda, 3 aylyk bir periyodla yayynlayaca?ymyz Argasdi’yi sadece bir gazete veya teorik dergi olarak görmüyoruz. Argasdi ile; güncel olaylary, teorik anlamlaryny açy?a vurarak çözümlemeyi hedefliyoruz.

   

Neo-liberal saldyry kar?ysynda ?a?kynly?a dü?mü? emek örgütlerinin, eme?in gücüne olan güvenini e?itlikçi ve özgürlükçü bir bary? adasy hedefi çerçevesinde yeniden toparlamasy yolunda mücadelemiz devam edecektir.

    

Münür Rahvancyo?lu

Saadet Alpar

Halil Karapa?ao?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy

 

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Göçmen Ku?un Gördükleri, Pynar Özkurt

 

Sayfa 3 – Hammaliye Kurulu’ndan

 

Sayfa 4 – 1 Mayys’yn Kysa Tarihçesi

 

Sayfa 6 – Sendikacylyk Nasyl Yapylmaz, Ersen Önde?

 

Sayfa 7 – El-Sen Yle Röportaj, Besim Baysal – Hasan Yykycy

 

Sayfa 11 – Typ-Y? Yle Röportaj, Besim Baysal

 

Sayfa 13 – Irak’taki ABD Barbarly?ynyn 3. Yyly, Hasan Yykycy

 

Sayfa 14 – Seçimler Yakla?yrken, Nazen ?ansal

 

Sayfa 15 – Yoketmenin Dayanylmaz Hafifli?i, Buket Oygar

 

Sayfa 16 – Kadyna Yönelik ?iddete Hayyr, Nazen ?ansal

 

Sayfa 17 – Köprüden Geçemedim, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 18 – 2007 Öykü Yary?masy Bildirisi, Erkal Tülek – Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 20 – Baraka Tiyatro ve Korosuna Çirkin Saldyry, Nazen ?ansal

 

Sayfa 21 – Dü?ünemeyen Adam, ?ifa Alçycyo?lu

 

Sayfa 22 – Aksak Sorularyn Yçindeki Kafa Bulantysy, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 23 – Mülkiyet Yasasy Yine Gündemde, Nazen ?ansal

 

Sayfa 24 – Anayasa Demokratikle?iyor Mu!, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 26 – Hayalleri Olmayan Varolu?lar, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 28 – Wolfram Adolphin Yle Röportaj, Saadet Alpar

 

Sayfa 30 – Fransa’da 2006 Bahary, Hasan Yykycy

 

Sayfa 32 – Sosyal Form Hareketi ve Dünya Sosyal Formu, Mine Balman

 

Sayfa 34 – Son Üç Ayda Dünya

 

Sayfa 36 – Geronimo, Besim Baysal

 

Sayfa 37 – Hesapla?ma, Gözde Gayde

 

Sayfa 38 – Irkçyly?yn Ye?il Sahalardaki Serüveni, Mehmet Adaman

Sayfa 39 – 1 Mayys’ta ?enlik Var

     

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2

Sayfa 3-15

Sayfa 16

Sayfa 17-21

Sayfa 22

Sayfa 23-29

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top