argasdi 5.5 Reviewed by Momizat on .             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan    Argasdi 2007 yylyny üç aylyk periyodunu aksatmadan kar?ylamanyn gururunu ta?yyor. Geçti?imiz yyl yayynlady?ymyz 3 s             Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan    Argasdi 2007 yylyny üç aylyk periyodunu aksatmadan kar?ylamanyn gururunu ta?yyor. Geçti?imiz yyl yayynlady?ymyz 3 s Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 5.5

argasdi 5.5

 

  

        

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan   

Argasdi 2007 yylyny üç aylyk periyodunu aksatmadan kar?ylamanyn gururunu ta?yyor. Geçti?imiz yyl yayynlady?ymyz 3 sayymyzda da güncel meselelerin teorik açylymlary ve bunlaryn pratik faaliyet içinde ifade etti?i anlamlary incelemeye özen gösterdik. Bu arada da kitap tanytym, dünyadan haberler, bellek, köyler gibi sürekli sayfalarymyzy süreç içinde ?ekillendirdik. Bu sayymyzdan itibaren sürekli sayfalarymyz arasyna Lise ve Çaly?ma Ya?amy sayfalarymyz da katylyyor.

 

Ayryca ?ubat-Mart-Nisan dönemini kapsayan bu sayymyzda 8 Mart Dünya Emekçi Kadynlar Günü’nü hem arka kapa?ymyzla hem de konuyu irdeleyen ufak bir dosya olu?turarak selamlyyoruz. Dosyamyzda günlük konu?malarymyza sinmi? cinsiyetçili?i, Kybrys’ta kadyn olmanyn anlamyny ve Lefkara Y?i ba?lamynda kadyn eme?ini irdeleyen yazylarymyzy bulabilirsiniz. Baraka ysrarla “kadyn”a “bayan” dememeye ve günlük dilde sorgulady?y kelimeler arasyna yenilerini eklemeye devam ediyor. Çünkü biliyoruz ki insan nasyl dü?ünürse öyle konu?ur ve insan nasyl konu?ursa öyle dü?ünür. Bu da kadyn özgürle?mesini pratik boyutu ile kavrady?ymyz kadar teorik anlamda da zenginle?tirmekten geçer.

 

27 Mart Dünya Tiyatro Günü de bu sayymyzda önümüze bakarken gördü?ümüz ve üzerinden atlamak istemedi?imiz konulardan birisi oldu. Ayryca Mart ayy içerisinde Baraka Tiyatro Ekibi’nin “Dersimiz Kadyn” isimli tiyatro oyununu seyircisi ile bulu?turmak yönündeki çabasyny sizlere müjdelemek istiyoruz. Geçen sayymyzda yayynlady?ymyz öykü ile ba?lantyly bir çeviri öyküyü de bu sayymyzda bulabilirsiniz.

 

2006’nyn 2007’ye do?ru ilerledi?i dönemeçte ku?kusuz gündemi belirleyen olgu “Kybrys” oldu. Adyna “Kybrys Sorunu” denen ve neredeyse her kesimin farkly bir anlamlar bütünü ile tanymlady?y sorun çe?itli boyutlary ile günlük hayatymyzy belirlemeye devam etmektedir. Ancak herkesin farkly bir?ey anlady?y “Kybrys Sorunu”nu, her birimiz ayny ?eyden bahsediyormu?uz gibi konu?maya ve konu?tukça da konuyu karma?ykla?tyrmaya devam ediyoruz. Biz bu sayyda “Kybrys Sorunu”nun akademik boyutlary ile de?il, günlük hayattaki yansymalary ile ilgilenmeye çaly?tyk.

 

Annan Plany ve onunla ba?lantyly kitlesel hareketlenmeler dönemi, hayal kyryklyklaryny da birlikte getirerek hayatymyzdan çykarken, yeni dönem hem kuzeyde hem de güneyde sivil fa?ist güçlerin kendine güvenini tazeledi?i bir atmosfer yaratty. Kybrys’yn güneyinde EFEN ve Altyn ?afak gibi sivil fa?ist örgütlerin tehdit, ?antaj ve gözda?lary pratik bir faaliyette hayat buldu. Yngiliz Okulu’nda okuyan Kybrysly Türk ö?rencilere yönelik saldyry, fa?izmi ve fa?ist örgütlenmeleri tarty?tyracak devrimci bir prati?in yoklu?unda ?övenizmin biraz daha yükselmesine hizmet etti. Kybrysly Elen ö?rencilerin, Kybrysly Türk arkada?laryny korumak amacyyla yumruk ve sopalaryn önüne atlady?yny görmek istemeyen, göstermek istemeyen örümcekle?mi? kafalar; ?övenizmi biraz daha yükselten söylemlerle halklar arasyna güvensizlik salmak fyrsatyny kaçyrmadylar. Öte yandan “Kybrys Cumhuriyeti” egemenlerinin mal-mülk-dere-tepe siyasetleri do?rultusunda hazyrladyklary bir yasa de?i?ikli?i, sanki de çok mühim bir olay oluyormu?çasyna, en “yetkili” makamlaryn, “aman güneye geçerken dikkatli olun” ?eklinde söylemler kullanmalaryna vesile oldu. Yakla?yk bir hafta boyunca güneyde can güvenli?imiz olmady?yna dair o kadar çok laf edildi ki, kapylary açma ?erefini Denkta?’a veren konjektürün, kapama ?erefini de Talat’a verece?ini bile dü?ündürttü bir an için. Yki halkyn dayany?masynyn en açyk örne?i ve kapylar açyldy?yndan bu yana en aktif örgütlenmesi olan Sava?a Hayyr Koalisyonu çatysy altynda tüm bu geli?melere tepki verdik, eylemler, bildiriler ve basyn açyklamalary ile gerek halklarymyzy gerekse de bary?tan yana, ilerici örgütlenmelerimizi süreci izlememeye, sürece hepbirlikte müdahil olmaya davet ettik.

 

Öte yandan kuzeydeki sivil fa?istler de canlanmaya, heyecanlanmaya ba?ladylar. Türk Yntikam Tugayy isimli tescilli fa?ist örgütün, Çatoz’da bildiri da?ytarak verdi?i gözda?y, daha önceden ady Kutlu Adaly cinayetine kary?my? bu örgütün yeniden gündeme gelmesine vesile oldu. Ancak her allahyn günü “rumlar, rumlar” diyerek ?övenizmi yükselten “bary?çy” hükümetimiz bu paramiliter yapynyn bulunmasy ve da?ytylmasy konusunda ayny hassasiyeti gösteremedi. Yç ve dy? güvenli?imizde 10. Madde’nin verdi?i yetki ile “tek sorumlu” oldu?unu gururla açyklayan askeri otorite ise, avuç içi kadar yerde tehdit dolu bildiriler da?ytan fa?istleri “bulamayarak”, görevini yerine getirmek konusunda ne kadar ciddi oldu?unu göstermi? oldu. Tam da ayny dönemde Çirkef yazary ve grafikeri Bary? Parlan’a yapylan saldyry, fa?istlerin fiiliyata dönük yüzünün ve hiç de söylemde kalmayacaklarynyn göstergesi oldu. Ne hikmetse saldyrganlar bulunamady… Ma?usa sokaklarynda efelenip, çeteli?e soyunan bu vatan kurtarycylary gizli i? görmeyi ve saklanmayy tercih ettiler.

   

Geli?en süreç yeni havanyn kuzeyde de, güneyde de sivil fa?itlerin manevra alanyny geni?letti?ini, biryerlerden alynan onay sonucu sistematikle?meye do?ru ilerleyen saldyrylaryn ba?lamak üzere oldu?unu dü?ündürüyor. Adamyzda gerek EOKA’nyn gerekse de TMT’nin ABD-CIA destekli paramiliter odaklarca emperyalizmin çykarlary do?rultusunda hareket etmek üzere kurdurulup yönlendirildi?ini biliyoruz. Bu örgütlerin devamy niteli?indeki yapylanmalaryn olu?turulmasy, onaylanmasy ve “bulunamamasy” da mutlaka “patent sahiplerinin” bilgisi dahilinde geli?mektedir. Hedeflere bakyldy?y zaman da açykça görünen iki halkyn birlikte yarattyklary her türlü ortak ya?am prati?inin ve halklaryn ilerici, demokrat güçlerinin tehdit olarak görüldü?üdür.

 

Tam da bu syrada ülke kaynaklarynyn neo-liberal sermayeye pe?ke? çekilmesi tüm hyzy ile devam etmekte, piyasanyn görünmeyen elinin, ancak fa?izmin görünür yumru?u ile uygulanabilece?i bir kez daha ispatlanmaktadyr. DAÜ’de çaly?anlar ve ö?rencilerin uzun soluklu eylemlilikleri, Devlet Hastanesi’nde Toplam Kalite Yönetimi’ne geçi? çaly?malary ve otel ady altynda her türlü etik-yasal ilkeyi çi?neyen in?aatlaryn göklere yükselmesi neo-liberalizmin ve fa?izmin oynady?y, “iyi polis-kötü polis” oyununda bizlere çizilen rolün ne oldu?unu da açykça gösteriyordu: “Tutsak”.

 

Oysa Egemen Blok güçlü oldu?u kadar kyrylgan, birlik oldu?u kadar da çeli?kili bir bütünlük olu?turmaktadyr. Lokmacy’daki köprü meselesi ile tek bir hatalarynyn ve gev?eyen dizginlerin halkta yaratty?y dinamizm ve heyecan bizlere bu co?rafyada devrimci dinamizmin kitle tabanynyn nerede oldu?unu gösteren bir ö?retmen oldu. Kybrys Türk ve Elen Halklary, birlikte verilecek mücadeleleri ve Yunanistan ile Türkiye Halklaryndan görecekleri dayany?ma ile ?imdiye kadar “Kybrys Halklarynyn Sorunu” olmu? Kybrys Sorunu’nu, “emperyalistlerin ve i?birlikçilerinin sorununa” çevirebilecek güç ve yetene?e sahiptir. Çabamyz bu yöndedir. 

Münür Rahvancyo?lu

Halil Karapa?ao?lu

?ifa Alçycyo?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy 

 

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Hammaliye Kurulu’ndan

Sayfa 3 – Köprüyü Kaldyramazsan Kaldyryrlar, Tahsin Oygar

Sayfa 4 – Yngiliz Okulu’nda Fa?ist Saldyry, Ersen Önde?

Sayfa 4 – No Pasaran, Besim Baysal

Sayfa 5 – Bary?’a El Kaldyranlary Aryyoruz, Devrim Barçyn

Sayfa 6 – Rum Malynda Oturan Kybrysly Türkler tutuklanacak My?, Nazen ?ansal

Sayfa 7 – TYT ve Çatoz, Besim Baysal

Sayfa 8 – SHK ve Kybrys Denklemsizli?i, Halil Karapa?ao?lu

Sayfa 9 – SHK-K Açyk Mektup

Sayfa 10 – Kybrys Derhal AB’den Çykmaly, Aziz ?ah

Sayfa 11 – CTP Neye Yhanet Etti?, Münür Rahvancyo?lu

Sayfa 12 – DAÜ’nün Piyasaya Uyarlanmasynyn Ba?langycy, Hasan Yykycy

Sayfa 14 – Toplam Kalite Yönetimi ve GSS, Münür Rahvancyo?lu

Sayfa 16 – Lefko?a’da Otel Yn?aatlary, ?ifa Alçycyo?lu

Sayfa 17 – Ev Eksenli Çaly?ma ve Lefkara Örne?i, Gözde Gayde

Sayfa 20 – Kybrys’ta Kadyn Olmak, Nazen ?ansal

Sayfa 20 – 8 Mart’yn Tarihçesi ve Anlamy

Sayfa 22 – Dildeki Cinsiyetçilik, Mine Balman

Sayfa 24 – Dünya Tiyatro Günü, ?ifa Alçycyo?lu

Sayfa 25 – Deneme – Y?e Yaramaz Bir Adamyn Yazysy, Halil Karapa?ao?lu

Sayfa 26 – ?iir

Sayfa 27 – Liseliyiiim, Ceyda Alçycyo?lu

Sayfa 28 – Beklenmeyen Hediye – Öykü, Pynar Özkurt – Erkal Tülek

Sayfa 30 – Bellek – Paris Komünü, Hasan Yykycy

Sayfa 31 – Köylerin Tarihi , Besim Baysal

Sayfa 32 – Çaly?ma Ya?amynda Haklarymyz, Münür Rahvancyo?lu

Sayfa 34 – Son Üç Ayda Dünya

Sayfa 36 – Anlam Arayy?lary, Halil Karapa?ao?lu

Sayfa 37 – Haksyzly?a U?ramy? Bir Kitap, Münür Rahvancyo?lu

Sayfa 38 – Fazla Konu?ulmayan Bir Spor Daly: Badminton, Mehmet Adaman

 

     

 

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2-3

Sayfa 4-5

Sayfa 6

Sayfa 7-15

Sayfa 16

Sayfa 17-21

Sayfa 22-23

Sayfa 24

Sayfa 25-35

 

Sayfa 36-37

Sayfa 38-39

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top