argasdi 6.5 Reviewed by Momizat on .               Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan     Bir rivayete göre, yollara foto?raf makineleri yerle?tirilecek ve trafik kazalary azalacakty. Tesadüf eseri bu b               Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan     Bir rivayete göre, yollara foto?raf makineleri yerle?tirilecek ve trafik kazalary azalacakty. Tesadüf eseri bu b Rating: 0
You Are Here: Home » Argasdi Tüm Sayılar » argasdi 6.5

argasdi 6.5

 

  

        

 

Argasdi Hammaliye Kurulu’ndan

   

Bir rivayete göre, yollara foto?raf makineleri yerle?tirilecek ve trafik kazalary azalacakty. Tesadüf eseri bu bir süreli?ine mümkünmü? gibi de göründü. Ancak ardy ardyna gelen ölümlü trafik kazalary ile hükümetin tek “ba?aryly” icraaty da fos çykmy? oldu. Yanymyza “kar” kalan ise yollardaki kameralar oldu.

 

“Eski solculardan iyi reklamcy olur” diye bir iddia vardyr. Hükümetin medyadaki etkinli?ine ve yalan beyanlaryn ülkemizdeki dola?ym hyzyna bakyldy?ynda bu görü?e hak vermemek elde de?il. Egemen Blok’un yerli i?birlikçi kanadyny temsil eden hükümet, her yapty?yny allayyp pullayyp kar?ymyza dikmeye ancak gerçek hayatta i?ler her geçen gün daha da kötüye gitmeye devam ediyor. Sermaye medyasynyn siyasal erk ile olan yakyn ba?lary de?erlendirildi?inde, alternatif medyanyn güçlendirilmesinin ne kadar ya?amsal bir ihtiyaç oldu?u da böylece ortaya çykyyor.

 

Neo-liberal saldyry gazetelerden ve televizyonlardan cicili bicili laflarla, ninni gibi anlatylyrken; Sosyal Güvenlik sistemi sermayeye pe?ke? çekilmektedir. Emekçilerin sa?lyk, emeklilik, i?sizlik, kaza sigortasy gibi tarihsel kazanymlary birer birer rant alany haline getirilmektedir. Üstelik bu hayasyz saldyry sözde “tek tip sosyal güvenlik” gibi koskoca bir yalanyn gölgesinde gerçekle?iyor.

 

Yap-i?let-devret usulü özelle?tirme ile kiralanan GSM (cep telefonu) ?imdi açyk açyk saty?a çykarylmy? durumda. Pazarlyklar milyon dolarlar üzerinden dönüyor. Telefon parça parça satylyyor, syra Telefon Dairesi çaly?anlaryna hyzla yakla?yyor. Ba?bakan büyük bir pi?kinlikle “hem devletin geliri artacak, hem de telefon görü?meleri ucuzlayacak” derken, bir “ara?tyrmacy gazeteci” bile “bu nasyl olacak?” diye sormuyor.

 

Hem?irelik Yüksek Okulu’nu bünyesine katan (mideye indiren diye de okuyabilirsiniz) YDÜ, ?imdi de 4 yyllyk Hem?irelik Bölümü açarak okulun 2 yylyny özelle?tiriverdi. Sa?lyk Bakany, mühim bir i? yapmy?çasyna ve halkyn gözünün içine baka baka saty? sözle?mesini imzalarken bizlere neden mutlu olmamyz gerekti?ini anlatty.

 

Devletin ö?retmen yeti?tirdi?i dek kurum Atatürk Ö?retmen Akademisi, Ö?retmenler Synav Tüzü?ü ile piyasaya açylyrken, Ba?bakan kamuya giri?te synav sisteminin güzelliklerini anlata anlata bitiremiyor.

 

Ve kültür sanat derneklerinin kullanabildi?i tek sahne olan Arabahmet Kültürevi sahnesi, geceli?i 350 YTL’den serbest piyasa sistemine dahil oluyor. Gönlüllü faaliyetlerini, parasyz olarak sergilemek isteyen kültür derneklerine, açyk açyk “ne haliniz varsa görün” diyen sermaye iktidary, “para” diyor, “para” diyor, “para” diyor…

 

YDÜ patronu, hükümetin beslemesi Suat Günsel 891. syradan dünya zenginler listesine girerken, “güzide” üniversitesi Kahraman Mara? Sütçü Ymam Üniversitesi’nin yarysy kadar bile bilimsel makale üretemiyor. Para bir avuç zenginin elinde hyzla birikirken, ülkemizin geni? kitleleri bankalara kredi, borç ve mali ba?ymlylyk içinde kyvranyyor. Biz borcu borçla ödemeye çaly?aduralym, Özal’yn ö?rencisi “eski komünistler”, “herkesin son model arabasy var, bana yoksulluk edebiyaty yapmayyn” diyebiliyor.

 

Asgari ücret üzerinden yatyrym yapylmamasy için özel sektörde sendikala?ma gerekti?ini, sendikalaryn hükümeti ele?tireceklerine özel sektörde sendikala?masy gerekti?ini söyleyen bir hükümet, Uluslararasy Kybrys Üniversitesi’ndeki sendikala?ma çabasyna niye syrtyny döner? Demagog oldu?undan, semayenin hükümeti oldu?undan, aslynda sendikala?ma istemedi?i halde sendikalara her fyrsatta saldyrmayy i? edindi?inden ve yalanyny ortaya döken olgularyn sermeye medyasy tarafyndan yüzüne vurulup sarf etti?i sözlerin kendisine hatyrlatylmayaca?yna emin oldu?undan belki de… Ama özel sektörde ba?layan örgütlenme giri?imleri, geçmi? hatalardan çykan dersler y?y?ynda yenilenmeli, yinelenmeli, kararly ve mücadeleci bir tarzla daha da yükseltilmeli. Sermaye kendini en rahat, en korunakly hissetti?i yerde, kendi evinde, üniversitesinde, fabrikasynda, atölyesinde, hastanesinde, marketinde yenilmeli. Ki ba?layan mücadelelerin arkasynyn gelece?ini, UKÜ deneyiminin yalnyzca bir ön haberci, i?aret fi?e?i oldu?unu dü?ünmemiz için her türlü ko?ul mevcut.

 

Çizdi?imiz bu karanlyk tabloyu daha kolay hazmetmemiz için, gençlerimiz kültürel üretimde bulunaca?yna televizyon seyretsinler diye, medya cephesinde de saldyrylar yo?unla?yyor. Biri Sizi Gözetliyor isimli program 1 Mayys’ta yayyna ba?lyyor. Gözetim toplumu yaratma, medya aracyly?yyla kültürel emperyalizmi yaygynla?tyrma giri?imleri BSG ile en rafine haline bürünüyor. Röntgencilik, te?hircilik, gözetleme, gözetlenme, yapmacyk ve seviyesiz ili?kileri olumlu bir örnekmi? gibi sergileme kampanyasy BSG ile doruk noktasyna varyrken: Baraka tüm halkymyza sesleniyor, “Gözeklen Da Gözetlenin!”. Birileri sizi susturmak, birileri sizi uyutmak istiyor. O birileri ki telefonu, sa?ly?y, e?itimi, sosyal güvenlik sistemini, kültür merkezlerini satyly?a çykarmy?tyr. O birileri ki refahtan, sosyal devletten, adalatten bahsedip de sendikala?maya izin vermez. O birileri ki sendikalardan nefret edip var olan sendikalaryn yönetimlerini de ele geçirmek için elinden geleni ardyna koymaz. O birileri ki, “hegomonyacy Rumlar”dan bahseder ama hegomonyacylykta Sovyet Bürokrasisinden geri kalmaz. Her saldyry direni?i hak eder. BSG’yi de bundan muaf tutmayaca?yz. Bize layyk gördükleri gelece?i BSG aracyly?yyla tarty?tyraca?yz.

Tüm bu kör dövü?ü ortamynda sermeyenin iki kanady, liberal hükümet ve muhafazakar muhalefet açyk bir çaty?ma içine giriverdi. Onlar tepindikçe altta emekçiler, ö?renciler, i?çiler ve memurlar ezilmekte. Ama her iki kanat da emekçi halky yanyna çekmeye çaly?makta. DP-UBP Belediyelerinin i? güvencesiz, sendikasyz emekçilerini zorla meydanlara çykaryp, kamu mallaryny eylemlerde kullanmalary ile fa?izan siyasetleri bir kez daha gün yüzüne çykty. Üstelik son haftalarda ?iddet kullanmaya olan meyillerini de gösteriyorlar. Demokrasiden anlady?y “Türkten Türke Kampanyasy”nyn açyk basky günlerine geri dönme özgürlü?ü olan bu sivil fa?istler, memleketteki tek muhalefet oda?y imi? gibi gösteriliyor. Hükümetin beklentisi ise bize ölümü gösterip sytmaya razy etmek. Baraka ise Tiyatro Ekibi’nin 7 aylyk eme?inin ürünü olan “Dersimiz Kadyn” isimli oyununu Lefko?a’da geni? kitlelerle bulu?turdu. Mayys ayynda turneye çykacak oyun, e?itimde piyasala?mayy ve kadyn sorununu irdeliyor. Öte yandan DAÜ’de Kolektif Ö?renci Hareketi’nin onurlu mücadelesi, soru?turmalary geriletip, Disiplin Tüzü?ü’nü tarty?maya açan bir zafer çy?ly?yna dönü?tü. Y?te liberallerden ve muhafazakarlardan ayry, ba?ymsyz bir mücadelenin gerekli ve mümkün oldu?unun ispaty buralardadyr.

1 Mayys 2007’de alanlarda olaca?yz. Sosyal Güvenlik Yasasy, Biri Sizi Gözetliyor yary?masy, özelle?tirmeler ve baskylarla umutlarymyzy ku?atamayacaklaryny haykyraca?yz. Emekçilerin, ö?rencilerin, mütevazi halk kesimlerinin ba?ymsyz mücadelelerinin, bu ablukayy da?ytaca?yny kararlylykla yineleyece?iz.

  Umutlaryn Ku?atylmasyn, Bu Abluka Da?ytylacak! 

Münür Rahvancyo?lu

Halil Karapa?ao?lu

?ifa Alçycyo?lu

Besim Baysal

Hasan Yykycy 

 

YÇYNDEKYLER

Sayfa 2 – Hammaliye Kurulu’ndan

 

Sayfa 3 – Bu Abluka Da?ytylacak, Devrim Barçyn – Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 4 – Memleketin Ahvali

 

Sayfa 6 – Sözde De?il Gerçek sosyal Güvenlik Ystiyoruz, Besim Baysal

 

Sayfa 8 – Trafi?e Bir Kurban Daha, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 9 – Sermayenin Be?i?inde Üniversite Manzaralary, Hasan Yykycy

 

Sayfa 10 – Suat Günsel ve Yakyn Do?uuuu Yakyn Do?uuu, Besim Baysal

 

Sayfa 12 – Baraka’nyn Ahvali

 

Sayfa 14 – Sermayenin Kültüre Saldyrysy, Münür Rahvancyo?lu

 

Sayfa 14 – Belediyeden amatör Tiyatrolara Köstek

 

Sayfa 15 – Issyz Kumsal – Öykü, Mehmet ?ah

 

Sayfa 16 – Duvar Yazylary

 

Sayfa 17 – Biri Sizi Gandyryyor, Devrim Barçyn

 

Sayfa 18 – Günümüzde Seks Y?çili?i, Gözde Gayde

 

Sayfa 19 – Kadyn Ataerkillik ve Militarizm, Mine Balman

 

Sayfa 20 – Kültür Üzerine Dü?ünürken, Halil Karapa?ao?lu

 

Sayfa 21 – Benim Güne?im – ?iir, Mehmet ?ah

 

Sayfa 22 – Liseliyim, Ceyda Alçycyo?lu

 

Sayfa 24 – Bellek – Avrupa ve ABD’de 1968, Hasan Yykycy

 

Sayfa 25 – Ynsanlaryn Hikayesi Köylerin Tarihi, Besim Baysal

 

Sayfa 26 – Çaly?ma Ya?amynda Haklarymyz

 

Sayfa 28 – Son Üç Ayda Dünya

 

Sayfa 29 – Yykyntynyn Tarihi ve Teorisi, Hasan Yykycy

 

Sayfa 30 – Kybrys’yn Kuzeyindeki Bisiklet Sporu, Mehmet Adaman

 

Sayfa 31 – Futbolun Markalanmasy, Besim Baysal

 

 

     

 

 

Argasdi’yi bilgisayarynyza indirin…

Sayfa 2

Sayfa 3-15

Sayfa 16

Sayfa 17-21

Sayfa 22-23

Sayfa 24-25

Sayfa 26-27

Sayfa 28-29

Sayfa 30-31

 

 

 

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top