İmparator Basın Açıklaması Reviewed by Momizat on . Baraka Kültür Merkezi, 30 Aralyk Çar?amba günü Yçi?leri ve Yerel Yönetimler Bakanly?y önünde yapty?y basyn açyklamasy ile Ymparator gece kulübüne yasa dy?y olar Baraka Kültür Merkezi, 30 Aralyk Çar?amba günü Yçi?leri ve Yerel Yönetimler Bakanly?y önünde yapty?y basyn açyklamasy ile Ymparator gece kulübüne yasa dy?y olar Rating: 0
You Are Here: Home » Bildiriler, Makaleler, Röportajlar » Bildiriler » İmparator Basın Açıklaması

İmparator Basın Açıklaması

Baraka Kültür Merkezi, 30 Aralyk Çar?amba günü Yçi?leri ve Yerel Yönetimler Bakanly?y önünde yapty?y basyn açyklamasy ile Ymparator gece kulübüne yasa dy?y olarak kent merkezinde izin verilmesini kynady ve bu iznin derhal iptal edilmesi, tüm gece kulüplerinin de kapatylmasy talebinde bulundu.

   

 

Bary? Gazetesi ile Unified Cyprus Group yetkililerinin ve Gönyeli halkyndan duyarly vatanda?laryn katylarak destek verdi?i basyn açyklamasy ?öyle:

    

De?erli basyn emekçileri, de?erli halkymyz,

Ülke yönetiminde pek çok önemli yetki ve görevle donatylmy? olan Yçi?leri Baklanly?y, ülkeyi yasalara göre de?il, adeta bir imparator edasyyla keyfine göre yönetmeye çaly?maktadyr.

   

Bakanlyk, yeni dernek kurulmasy konusundaki ba?vurulara, Anayasayy dahi çi?neyerek hiçbir cevap vermemekte ve yurtta?laryn dernek kurma hakkyny engellemektedir. Öte yandan ise ayny Bakanlyk, zaten elliye yakyn gece kulübü varken ve bunlar bile do?ru düzgün denetlenmez iken yeni gece kulüpleri açylmasy için izin vermekten geri durmamaktadyr. Yasalara açykça aykyry olarak; yerle?im yerlerinin yakynynda, halkymyzyn ikamet etti?i bir bölge olan Gönyeli’nin ortasynda Ymparator adly gece kulübünün açylmasy için izin verilmi?tir. Yçi?leri Bakanly?y’ny yasalara uymaya, verdi?i bu izni derhal geri almaya ve evlerin, okullaryn bulundu?u bu bölgede bir gece kulübü i?letilmesine kesinlikle göz yummamaya ça?yryryz.

     

Kadyn bedeninin bir meta gibi alynyp satyldy?y, her türlü i?rençli?in ya?andy?y gece kulüpleri, ister ?ehir dy?ynda ister burnumzun dibinde olsun ülkemizde hiç bulunmamasy gereken mekanlardyr. Buralarda konsomatris ady altynda çaly?tyryl?an kadynlaryn pek ço?u, uluslararsy bir suç olan insan ticareti ma?duru olan seks köleleridir. Bu kadynlar, Kybrys’a getirilinceye kadar meydana gelen masraflary için patronlaryna kar?y yüklü miktarda borçlandyrylmakta, bu borç ve bir türlü bitmek bilmeyen faizleri için uzun süre zorunlu olarak çaly?tyrylmaktadyrlar. Attyklary her adym patronlarynyn iznine ba?ly olmakta, ?iddete ve benzeri kötü muamelelere maruz kalmaktadyrlar. Ayryca gayri insani ko?ullarda ya?amak zorunda byrakylmakta, ülkelerine dönmek isteseler bile bu, mümkün olamamaktadyr. Bu insan haklary ihlallerine polis ve yetkili Devlet kurumlary da göz yummaktadyr. Gece kulüplerinde kendi ryzasyyla çaly?ty?y iddia edilen seks i?çisi kadynlar ise çaly?anlaryn sahip olmasy gereken hiçbir hakka sahip de?ildirler.

                

Toplumumuza her açydan zarar veren tüm gece kulüpleri derhal kapatylmaly, suçlular cezalandyrmaly ve buralarda çaly?tyrylan kadynlara maddi ve manevi tazminatlary verilmelidir. Ynsan haklaryna duyarly tüm ki?i ve örgütler, ülkemizde konrtrolsüzce açylan ve çaly?tyrylan gece kulüplerine kar?y sessiz kalmamaly, temiz bir toplum için mücadele vermelidir.Hep söylendi?i gibi; toplumlar, dürüst ki?ilerin de namussuzlar kadar cesaretli olmasy ile huzura kavu?abilir.

                        

                   

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress, Goodnews Theme By Momizat Team copyLEFT

Scroll to top