Fazıl Önder’i Anma Etkinliği

De?erli Basyn Emekçileri,

  

1 Mayys 1958 ve sonrasynda, Kybrys; o güne kadar görmedi?i büyük bir dü?manly?y iliklerine kadar ya?ady. Yeralty te?kilaty, i?e öncelikle Türk toplumu içindeki ilericilerden ba?lady. 1 Mayys gecesi ilerici ve devrimci insanlarymyzyn gitti?i TEK (Türk E?itim Kulübü) fa?istlerce yakyldy, yykyldy. Kybrys ve tüm dünya için e?itlik, adalet, bary? ve özgürlük isteyen insanlarymyz her yerde tehditler almaya ve sonrasynda da göz göre göre kur?unlanmaya ba?lady. Yaralananlar  oldu, öldürülenler oldu, baskylara dayanamayyp yurtdy?yna gidenler, her?eye ra?men ülkesinde kalyp direnenler oldu. Ynsanlyk dy?y bu eylemler yyllarca bu toplumda tarty?ylamady, konu?ulamady. Sendikacy olmak, sendikada örgütlenmek te?kilat tarafyndan yasaklandy, örgütlülükten bahseden insanlarymyz dy?landy, tutuklandy, kur?unlandy. 24 Mayys 1958 günü burada kur?unlanan, kendini kur?unlayan fa?istin ardyndan hamle yapty?y anda arkasyndan ba?ka bir fa?ist tarafyndan hançerlenerek öldürülen Fazyl Önder’in suçu, örgütlülü?ü savunmak, Emekçi ve Ynkylapçy gazetelerinde, TEK Kulübünde ve PEO i?çi sendikalarynda aktif olarak yer almakty. Fazyl Önder, ABD ve Yngiltere’nin ma?asy olan yeralty te?kilatlary için kabul edilemez ?eyler yapmy?ty. Cenazesine  yeralty te?kilatynyn izni ile ancak iki akrabasy katylabilmi?ti ve ?u anda bu iki ki?i de öldü?ünden mezarynyn yeri dahi bilinemiyor.  Fazyl Önder öldürülmeden önce 22 Mayys 1958’de Ahmet Sadi ve e?i  kur?unlanmy? ve yaralanmy?ty, Fazyl Önder öldürüldükten sonraki günlerde Berber Ahmet Yahya öldürüldü. O tarihlerden günümüze tam 48 yyl geçti. Bizim bu gün burada, bu ilerici ve devrimci insanlarymyzy anmaktaki amacymyz bir iç huzur sa?lamak de?ildir. Kybrys’taki emekçi yy?ynlarynyn Türk olsun Rum olsun birlikte mücadele etmesi için, Kybrys’yn bölünmemesi için  hayatlaryny veren e?itlik ve özgürlük hayalleri olan bu insanlarymyzy toplumumuzun unutmamasyny sa?lamaktyr. Onlary katledenlerin ve azmettirenlerin ise hala aramyzda oldu?unu hatyrlatmaktyr.

  

Katledenler Yargylansyn!

    

Yeni Kybrys Partisi Gençlik

 

Birle?ik Kybrys Partisi Gençlik Kollary

  

Baraka Kültür Merkezi

    

Kybrys Sosyalist Partisi Gençlik Birimi

  

Toplumcu Kurtulu? Partisi Gençlik Kollary